ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 223/2018

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την δημοτική περίοδο από 23-07-2018 έως 31-08-2019»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αντιδήμαρχοι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 1. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.                                                                                                    
 2. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις (3) Αντιδήμαρχοι.                                
 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε τον κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο του Αναστασίου Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από τη 23-07-2018 έως τις 31-08-2019 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας.
 • Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού , την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων και την υπογραφή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων.
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών.

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ∆ηµάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος,
κ. Τζελεπάκης Θεόδωρος του Αναστασίου που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχουςκ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο του Αντωνίου και Χουσείν Ογλού Σουνάι του Χουσείν.

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

   

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

                                                                                           ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ    

                                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 222/2018

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την δημοτική περίοδο από 23-07-2018 έως 31-08-2019»
                                                                                           Ο Δήμαρχος Τοπείρου

 

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αντιδήμαρχοι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις (3) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Την αριθ. Πρωτ.: 3839/16.07.2018 επιστολή παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του κ. Λουκμακιά Αθανασίου του Ευστρατίου.

                                                                                                  Αποφασίζουμε

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3839/16.07.2018 αίτηση – δήλωση παραίτησης του κ. Λουκμακιά Αθανασίου του Ευστρατίου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή και απαλλάσσουμε από τη 23-07-2018 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

2. Ορίζουμε τον κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο του Αντωνίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο και θητεία από τη 23-07-2018 έως τις 31-08-2019 σε αντικατάσταση του κ. Λουκμακιά Αθανασίου του Ευστρατίου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:
• Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
• Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
• Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών µμουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιμνιοστασίων, µμικροπωλητών κλπ.
• Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εμπορίου.
• Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
• Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
• Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
• Θέµατα αλλοδαπών (άδειες παραµονής κλπ.).
• Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού , την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων και την υπογραφή των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων.

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Δ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος, κ. Τζελεπάκης Θεόδωρος του Αναστασίου που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο του Αντωνίου και Χουσείν Ογλού Σουνάι του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

 

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
2ο ΘΕΜΑ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
3οΘΕΜΑΈγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση  Πάλλα Έλλη)
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια Καλαθοφόρου" (Εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Τοπείρου με την ΔΙΑΑΜΑΘ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δ. Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ » «ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση  Γιοβαννόπουλος Άγγελος)
8οΘΕΜΑ Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους ( προέδρου) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
9οΘΕΜΑ Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Μαγγάνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μαγγάνων. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜ

Ενόψει της σημαντικότατης εορτής του «ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ» (γιορτή των γλυκισμάτων) και συμμεριζόμενος την χαρά των συμπατριωτών μουσουλμάνων, επισκεπτών, εργαζομένων και περαστικών του Δήμου Τοπείρου, εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά…!!!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

        Θέμα: Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ορίων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε εγκατάσταση συσκευαστηρίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξάνθης ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ στην Δ.Κ. Ευλάλου . (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων (Εισήγηση: Δήμαρχος)

5 οΘΕΜΑ:. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΑΑ 2014-2020 , Μέτρο 19 : « ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER» της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, με τίτλο : « Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία πρότυπης, επιδεικτικής, πιλοτικής μονάδας συλλογής και κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, με την χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στον Δήμο Τοπείρου», τροποποίηση Τεχνικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης της πρότασης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: : Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση : Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύνταξης – υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας οικοπέδου βάσει της 83/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση : Πάλλα Έλλη)

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Πολιτισμός- Παιδεία – Αθλητισμός-Περιβάλλον» «ΠΠΑΠ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση : Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συνέχισης μίσθωσης από δημοπρασίαδημοτικών ακινήτων από τους διαδόχους της εκμετάλλευσης ( τέκνο ή σύζυγο ) λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του μισθωτή. (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                    

11οΘΕΜΑ:Έγκριση αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1-8-2017 και εντεύθεν σύμφωνα με το αρθ. 33 παρ.3 του Ν. 4483/2017 . (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12οΘΕΜΑ: Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του θερινού Πνευματικού Κέντρου Νέου Ερασμίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασμίου με την επωνυμία « Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου Γεώργιος Βυζηινός». (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                          

                                                            

                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                                                

                                                                                                          ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ                                                                     

15H ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

      

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

   Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τετάρτη στις 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

       ΘΕΜΑ 1ο: 7η Αναμόρφωση Π.Υ. οικονομικού έτους 2018.

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                 ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Ενημέρωση Επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’αναβολής)

     ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Επανάληψης Συνεδρίασης  (εξ’αναβολής)       

     Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» για την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που συγκλήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ.3105/4-6-2018 πρόσκληση, αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.96 παρ.3 του Ν.3463/2006 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ.αριθμ.πρωτ. 3105/4-6-2018 ημερήσιας διάταξης.                                                                                  

                                                                                                     

 

14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

      

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

   Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

       ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Τοπείρου».

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

            ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 έως Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου