Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

        Θέμα: Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ορίων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε εγκατάσταση συσκευαστηρίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξάνθης ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ στην Δ.Κ. Ευλάλου . (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων (Εισήγηση: Δήμαρχος)

5 οΘΕΜΑ:. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΑΑ 2014-2020 , Μέτρο 19 : « ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER» της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, με τίτλο : « Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία πρότυπης, επιδεικτικής, πιλοτικής μονάδας συλλογής και κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, με την χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στον Δήμο Τοπείρου», τροποποίηση Τεχνικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης της πρότασης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: : Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση : Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύνταξης – υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας οικοπέδου βάσει της 83/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση : Πάλλα Έλλη)

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Πολιτισμός- Παιδεία – Αθλητισμός-Περιβάλλον» «ΠΠΑΠ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση : Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συνέχισης μίσθωσης από δημοπρασίαδημοτικών ακινήτων από τους διαδόχους της εκμετάλλευσης ( τέκνο ή σύζυγο ) λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του μισθωτή. (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                    

11οΘΕΜΑ:Έγκριση αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1-8-2017 και εντεύθεν σύμφωνα με το αρθ. 33 παρ.3 του Ν. 4483/2017 . (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12οΘΕΜΑ: Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του θερινού Πνευματικού Κέντρου Νέου Ερασμίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασμίου με την επωνυμία « Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου Γεώργιος Βυζηινός». (Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                          

                                                            

                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                                                

                                                                                                          ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ                                                                     

15H ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

      

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

   Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τετάρτη στις 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

       ΘΕΜΑ 1ο: 7η Αναμόρφωση Π.Υ. οικονομικού έτους 2018.

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                 ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Ενημέρωση Επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’αναβολής)

     ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Επανάληψης Συνεδρίασης  (εξ’αναβολής)       

     Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» για την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που συγκλήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ.3105/4-6-2018 πρόσκληση, αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.96 παρ.3 του Ν.3463/2006 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ.αριθμ.πρωτ. 3105/4-6-2018 ημερήσιας διάταξης.                                                                                  

                                                                                                     

 

14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

      

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

   Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

       ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Τοπείρου».

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

            ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 έως Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

172/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 172

ΘΕΜΑ:«Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 05-06-2018 έως 31/08/2019.»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχονταςυπ’όψη:

 1. Τις διατάξειςτουάρθρου 58 τουΝ.3852/2010 μεθέμα«ΑρμοδιότητεςΔημάρχου» όπωςτροποποιήθηκε με τις διατάξεις τουΝ. 3979/2011.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 τουΝ.3852/2010 με θέμα«Αντιδήμαρχοι»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 3. Την αριθ. 153/4418/01-06-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχου κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν τουΧαλήτ
 4. Την αριθ. Πρωτ.: 3109/ 04-06-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ
 5. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 201, όπως ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 τουΝ. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

                                                       Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε την υπ’αριθ. Πρωτ. 3109/04-06-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε την υπ’αριθ. 153/4418/01-06-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη 05.06.2018 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ορίζουμε τον κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεϊν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από τη 05-06-2018 έως τις 31-08-2019 σε αντικατάσταση του Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοποθέτηση - έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών.
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
 • Διαχείριση βοσκοτόπων.
  • Εποπτεία και έλεγχοαυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστωνκ.λ.π., οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
  • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
  • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β.Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 τουΝ. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ . 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ.Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση τουηµάρχου.

Δ.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε.Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενώντων εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ.Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ.Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Προκήρυξη Ασφαλτικών

         ΑΔΑΜ: 18PROC003145510  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΓΟ:

Ασφαλτόστρωση Δρόμων Δήμου Τοπείρου  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 
    CPV: 45233120-6  
         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη επωνυμία:Δήμος Τοπείρου

Ταχυδρομική διεύθυνση:Εύλαλο Ξάνθης, TK 67200, Ξάνθη, Ελλάδα, Κωδικός NUTS: EL512 Δήμος Τοπείρου, Ξάνθη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@topeiros.gr & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">texniki@topeiros.gr Πληροφορίες: κ. Σιαμίδη Ιωάννη

Tηλ.++3025410 68471 & 72, fax: ++3025410 68471

2.Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.topeiros.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

3.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5.Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6

6.Είδος Σύμβασης:ΕΡΓΟ

7.Τόπος Εκτέλεσης:NUTS: EL512 Δήμος Τοπείρου, Ξάνθη

8.Τίτλος έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

9.Σύντομη Περιγραφή:Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθώς και των απαραίτητων εργασιών υποδομής (εξυγίανσης) που πρόκειται να γίνουν σε χωμάτινους δρόμους συνολικού μήκους 760 μέτρων σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

10.Εκτιμώμενη συνολική αξία:Αξία χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 145.047,64 ευρώ

11.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12.Διάρκεια Σύμβασης:Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες απ' την υπογραφή σύμβασης.

13.Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίαςκαι που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού:Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής:Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην A2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής:Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.901,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

14.Διαδικασία ανάθεσης:Ανοικτή κάτω των ορίων

15.Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

16.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης:Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 Ν.4412/2016.

17.Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ημερομηνία 19.06.2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

18.Φάκελοι προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε. .Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

19.Χρόνος ισχύος προσφορών:Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

20.Ημερομηνία, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

Ημερομηνία 26.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

21.Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

22.Γλώσσα διαδικασίας:Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

23.Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

24.Χρηματοδότηση:Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017 με Κ.Α. 70-7331.116.

25.Διαδικασίες προσφυγής:Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4.3.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

26.Άλλες πληροφορίες:Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 11/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ

Διαγωνισμός Ασφαλτικών
 
 
Κωδικός ΑΔΑΜ διακήρυξης: 18PROC003145766
Κωδικός έργου ΕΣΗΔΗΣ: 73786

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΔΑ: 6157ΩΗΨ-Β4Ι

ΕΥΛΑΛΟ, 25 –05–2018 Αριθμός Πρωτ.: 3010


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου Δήμου Τοπείρου», εκτιμώμενης αξίας 52.732,48 € άνευ του Φ.Π.Α. 24%,

 1. 1)Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τοπείρου, Οδός: Εύλαλο, Ταχ.Κωδ.: 67200, Τηλ.: 2541352601

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           Ιστοσελίδα: www.topeiros.gr

 1. 2)Κωδικός CPV: [75252000-7]-Υπηρεσίες διάσωσης

 

 1. 3)Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

 

 1. 4)Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση του Δήμου www.topeiros.gr.

 

 1. 5)Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικήςκάλυψης της παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου του Δήμου Τοπείρου για το έτος 2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018/τεύχος Α΄).

 

 1. 6)Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών καισε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 1. 7)Δικαιούμενοι συμμετοχής:Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με τηνπροκηρυχθείσα εργασία, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 1. 8)Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένουεκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

 

 1. 9)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπήςδιενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των

 


προσφορών την 10:00 π.μ.

 1. 10)Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι(6) μήνεςαπό την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

 1. 11)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

 1. 12)Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6142.003,του προϋπολογισμού έτους 2018του ΔήμουΤοπείρου.

 

 1. 13)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2018 έως και την30/09/2018 βάσει του Π.Δ. 31/2018.

 

 1. 14)Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. 15)Ενστάσεις:Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 1. 16)Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.topeiros.gr.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μιχογλου

 

 

ΝΑΥΑΓΟΣΕΣΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διαγωνισμός Ναυαγοσωστικής βοήθειας


Κωδικός ΑΔΑΜ διακήρυξης: 18PROC003163469

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΔΑ: 6157ΩΗΨ-Β4Ι

ΕΥΛΑΛΟ, 25 –05–2018 Αριθμός Πρωτ.: 3010


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου Δήμου Τοπείρου», εκτιμώμενης αξίας 52.732,48 € άνευ του Φ.Π.Α. 24%,

 1. 1)Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τοπείρου, Οδός: Εύλαλο, Ταχ.Κωδ.: 67200, Τηλ.: 2541352601

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           Ιστοσελίδα: www.topeiros.gr

 1. 2)Κωδικός CPV: [75252000-7]-Υπηρεσίες διάσωσης

 

 1. 3)Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

 

 1. 4)Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση του Δήμου www.topeiros.gr.

 

 1. 5)Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικήςκάλυψης της παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου του Δήμου Τοπείρου για το έτος 2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018/τεύχος Α΄).

 

 1. 6)Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών καισε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 1. 7)Δικαιούμενοι συμμετοχής:Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με τηνπροκηρυχθείσα εργασία, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 1. 8)Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένουεκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

 

 1. 9)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπήςδιενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των

 


προσφορών την 10:00 π.μ.

 1. 10)Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι(6) μήνεςαπό την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

 1. 11)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

 1. 12)Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6142.003,του προϋπολογισμού έτους 2018του ΔήμουΤοπείρου.

 

 1. 13)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2018 έως και την30/09/2018 βάσει του Π.Δ. 31/2018.

 

 1. 14)Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. 15)Ενστάσεις:Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 1. 16)Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.topeiros.gr.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μιχογλου

 

 

ΝΑΥΑΓΟΣΕΣΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Τα μεσάνυχτα της αναλήψεως οι ουρανοί ανοίγουν και οι ψυχές κλειδώνονται.»

«Τα μεσάνυχτα της αναλήψεως οι ουρανοί ανοίγουν και οι ψυχές κλειδώνονται...»

Σαράντα ημέρες πέρασαν από την Ανάσταση ως την Ανάληψη του Κυρίου.

Οι ουρανοί ανοίγουν και οι ψυχές μαζί με τον Κύριο ανεβαίνουν και κλειδώνονται... Όπως λέει η παράδοση, από το Πάσχα και για 40 ημέρες, οι ψυχές είναι ελεύθερες να κυκλοφορούν και να επισκέπτονται την Γη.

Τα μεσάνυχτα ο πιστός θα δει τους ουρανούς να ανοίγουν για να περάσει ο Χριστός. Οι άξιοι βλέπουν ένα φως που ανεβαίνει στον Ουρανό.

Με μεγαλοπρέπεια, ευλάβεια και συγκίνηση ολοκληρώθηκε ο εορτασμός της Αναλήψεως του Κυρίου στον οικισμό Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου. Στην Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας,   χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. κ. Παντελεήμονα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ελένη Πολυχρονιάδου, οι Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδροι κοινοτήτων και τοπικοί παράγοντες.  Πλήθος κόσμου από το Εύλαλο αλλά και από όλο τον Δήμο παρακολούθησε με κατάνυξη την λειτουργία και την περιφορά της εικόνας.

Μετά το πέρας της λειτουργίας και περιφορά της εικόνας ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου παρέθεσε δεξίωση. Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, ειδικά τον Μορφωτικό σύλλογο ΡΟΜ και ευχήθηκε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ...!!! Προσφέρθηκε φαγητό που ετοίμασε ο Μορφωτικός Σύλλογος ΡΟΜ του Ευλάλου, από  τα τάματα που έκαναν οι οικογένειες για την γιορτή, ένα έθιμο που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρο

 

1

 

20180517 101144

 

20180517 101150

 

20180517 102059

 

20180517 102320

 

20180517 103433

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου