ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

3. Το ΠΔ 28/80.

4. Την Υ.Α 17414 (ΦΕΚ 2215/2-10-2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ. αριθ.32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.

8.Την απόφαση 2131.16/1135/10-03-2017 του Κ.Λ .Αλεξανδρούπολης.

9. Την τεχνική έκθεση με αριθ.πρωτ.3397/03-05-2017 για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

10. Την υπ.αρ116/2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΔΩΗΨ-Β0Ω) απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

11. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική υπηρεσία.

                                                Ανακοινώνει

Την πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου ΔήμουΤοπείρου  έτους 2017»,  με κατάθεση  προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην  τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από το Τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης  του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Τοπείρου,Ευλαλο Ξάνθης, 67200 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τοπείρου το αργότερο μέχρι την 23-05- 2017 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.2541041677 .

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                                                                  

 

«Διασκεδαστικά και Διαδραστικά παιχνίδια για ανακύκλωση»

Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης διοργάνωσε σήμερα Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, σε συνεργασία με τον Δήμο Τοπείρου, το ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» της Ανακύκλωσης στον οικισμό Μάγγανα, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, αποδεικνύοντας ότι η ανακύκλωση συσκευασιών, μέσω του Μπλε Κάδου, μπορεί να είναι εύκολη και διασκεδαστική εκτός από απαραίτητη για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου μετά το τέλος της διοργάνωσης δήλωσε ότι, «είμαι πλέον σίγουρος ότι το «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» της Ανακύκλωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας, με την οποία η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού δημιουργεί ολοένα και πιο ευσυνείδητους πολίτες που μαθαίνουν για την ανακύκλωση συσκευασιών, την «αγκαλιάζουν» και την εντάσσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινότητά τους.»

Μέσα από διασκεδαστικά και διαδραστικά παιχνίδια, ψυχαγωγήθηκαν και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν τα παιδιά που συμμετείχαν στην ορθή χρήση του Μπλε Κάδου, στα υλικά που δέχεται και γενικά στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Χ. Κουτσομιχάλης, ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής της Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Α. Μάρκου, οι εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία που συμμετείχαν και πλήθος παιδιών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

  

 

 

 

«Επίσκεψη Μ/Κ Δημοτικού σχολείου Δεκάρχου στον Δήμαρχο Τοπείρου.»

Οι μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του Μ/Κ Δημοτικού σχολείου Δεκάρχου μαζί με τον Διευθυντή τους, στα πλαίσια του μαθήματος και εργασίας που είχαν για την λειτουργία των Δήμων, επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες και εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Οι μαθητές είχαν πλήθος ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο Τοπείρου προκειμένου να ενημερωθούν αλλά και να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις, τους ενημέρωσε για την πλήρη λειτουργία του Δήμου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1)

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις της παρ. 4του άρθρου163του Ν. 3584/2007«Κώδικας κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων».
  2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. Α' του N.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Τ.Α712-11-2012).
  3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ85/Τ.Α711-4-2012).
  4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚΒ' 692/09.03.2012).
  5. Α) Την αριθμ. 304/14356/18-11-2014 απόφαση μας περί πρόσληψης της Δήμητρας Καλλιγά του Ανέστη, ως ειδικής                         συμβούλου του Δημάρχου (ΦΕΚ 1217/Γ7/19-12-2014) ΑΔΑ: 7ΘΝΚΩΗΨ-1ΑΠ.

          Β) Την από 3291/28-04-2017 αίτηση παραίτησης της κ. Καλλιγά Δήμητρας 

από την ανωτέρω θέση για προσωπικούς λόγους.

         Γ) Την αριθμ.113/3370/02-05-2017 απόφαση μας περί 

αποδοχής της παραίτησης της ανωτέρω. 

       6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συμβούλου για την στελέχωση του Γραφείου Δημάρχου με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πρόσληψη  ΕΝΟΣ [1] Ειδικού  Συμβούλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  σε θέματα:

 

  • διοικητικής υποστήριξης, επεξεργασίας προτάσεων και εισηγήσεων  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • τοπικής και περιφερειακής ανάταξης,παρακολούθησης,διαχείρισης και 

εφαρμογής κοινοτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

  • δρομολόγησης πρωτοβουλιών για τη δικτύωση, προβολή δραστηριοτήτων της ιστορικήςφυσιογνωμίας και κληρονομιάς του τόπου,
  • που αφορούν τον πολιτισμό,αθλητισμό και την εκπαίδευση μέσω  καινοτόμων υπηρεσιών,
  • εξεύρεσης τρόπων και χορηγιών για την προσέλκυση επισκεπτών, προβολή  πολιτιστικώνκαι άλλων εκδηλώσεων του δήμου.

    

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμακαι αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου. 

Η σχέση εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Δημάρχου.

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε δύο τοπικές εφημερίδες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Συνάντηση εργασίας με τον Ερευνητή κ. Πασχάλη Ζησίου.»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της συλλογής απολιθωμάτων από τον κ. Πασχάλη Ζησίου, γνωστό ερευνητή παλαιοντολογίας και συλλέκτη, την Κυριακή 07 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στον οικισμό Τοξότες του Δήμου Τοπείρου.

Η συνάντηση έγινε στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ. – Π.Π.Α.Π. και ήταν ανοιχτή σε δημότες.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου τόνισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος που ο προγραμματισμός των τελευταίων μηνών πλέον παίρνει «σάρκα και οστά» και δρομολογείται η δημιουργία του μουσείου. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Π. Ζησίου μαζί με τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου επισκέφθηκαν τον χώρο που έχει προσδιοριστεί για το μουσείο.   

Παρόντες στην συνάντηση ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε. Πολυχρονιάδου, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. – Π.Π.Α.Π. και δημοτικός σύμβουλος κ. Χ. Σπυριδόπουλος, η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γαλάνης κ. Ε. Μαυροπούλου,               ο κ. Πασχάλης Ζησίου μαζί με την κα. Ο. Χαιροπούλου – Γιεκτίδου και την κα. Α. Καλίδου που τον εκπροσωπούν και δημότες από τον Δήμο Τοπείρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

 

«Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στη Ν. Αμισσό του Δήμου Τοπείρου στις 06-05-2017. Τιμήθηκαν o Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου Τοπείρου και δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Παπαδόπουλος.»

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στον οικισμό Ν. Αμισσός του Δήμου Τοπείρου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. κεντρικός ομιλητής ο καθηγητής κ. Θ. Μαλκίδης. 

Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις θηριωδίες που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου από τους Τούρκους.

Τιμήθηκαν ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μιχόγλου και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου Τοπείρου και δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Παπαδόπουλος για την προσφορά τους στην αναστήλωση του δημοτικού σχολείου    Ν. Αμισσού του Δήμου Τοπείρου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, παρέλαβε την τιμιτική πλακέτα από την κ. Σοφία Γραμματοπούλου - Παπαϊωάννου που υπήρξε μαθήτρια και εν συνεχεία δασκάλα στο δημοτικό σχολείο της Ν. Αμισσού.

Αντιπροσωπεία των παιδιών από το ''θυμητάρι'' παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου Τοπείρου και δημοτικό σύμβουλο κ. Δ. Παπαδόπουλο.

Στην εκδήλωση η παρουσία του κόσμου ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Παρόντες ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μιχόγλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Χ. Κουτσομιχάλης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου Τοπείρου και δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Παπαδόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Ρόιδος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης κ. Στέλιος Μωραΐτης, καθώς και ο νεοχειροτονηθείς Πατέρας - Απόστολος ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθωρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

«Ετήσιο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής.»

Στο ετήσιο τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των υπέρ πατρίδος πεσόντων ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής, που τελέστηκε, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00΄ στο χώρο του Ηρώου Πεσόντων, που βρίσκεται στο 6ο χιλ. παλαιάς Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, στα όρια των χωριών Κιμμέρια και Λευκόπετρα,  παρευρέθη ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου και κατάθεσε στεφάνι.

Το μνημείο έχει ανεγερθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση πριν από εξήντα χρόνια περίπου, προς τιμή του Ανθυπασπιστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μιλτιάδη και του Χωροφύλακα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στις 11-2-1947, όταν το Μεταβατικό απόσπασμα Σελέρου έπεσε σε ενέδρα στο σημείο «Μπουλτίστρα», καθώς και των τριάντα δύο (32) Ξανθιωτών Χωροφυλάκων, που έπεσαν υπέρ πατρίδος στον εμφύλιο πόλεμο, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

Η Θαυματουργή Εικόνα της «Παναγίας Σουμελά» στους Τοξότες.

Με ιδιαιτέρη χαρά και συγκίνηση, στον Δήμο Τοπείρου στον οικισμό Τοξότες, υποδέχθηκαν για πρώτη φορά, την Θαυματουργή Εικόνα της «Παναγίας Σουμελά», της προστάτιδας του ποντιακού Ελληνισμού, το σύμβολο των Ορθοδόξων της Ανατολής, την «Κυρά του Πόντου».

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, ευχαριστώντας τόσο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, όσο και τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», κ. Γ. Τανιμανίδη που μετέφεραν την εικόνα στους Τοξότες.

Τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά υποδέχθηκαν στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως στους Τοξότες, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Πολυχρονιάδου, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. - Π.Π.Α.Π. και δημοτικός σύμβουλος κ. Χ. Σπυριδόπουλος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τοξοτών κ. Χ. Νιναχίδης, η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γαλάνης κ. Ε. Μαυροπούλου και πλήθος κόσμου.

Μετά από σύντομη δέηση η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών και ακλούθησε τρισάγιο στον τάφο του παπα-Γιώργη Τανιμανίδη,του Ιερέα που καταγόταν από την Ίμερα του Πόντου και λειτουργούσε στον Ναό της Κοιμήσεως στον οικισμό Τοξότες όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρου

 

 

 

 

Η πομπή με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, που θα κατευθύνεται από τη Βέροια στην Ξάνθη θα κάνει στάση στην «Πύλη της Θράκης», στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου.

         

 

Με λύρες, νταούλια και τραγούδια θα υποδεχθούν στην «Πύλη της Θράκης», στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ναό της Κοιμήσεως στον οικισμό Τοξότες.

Η εικόνα θα φιλοξενηθεί για λαϊκό προσκύνημα στον Ναό έως τις 13:00 μ.μ. και παράλληλα θα γίνει τρισάγιο στον τάφο του παπα-Γιώργη Τανιμανίδη που είναι έξω από το Ναό. Του Ιερέα που καταγόταν από την Ίμερα του Πόντου και λειτουργούσε στον Ναό της Κοιμήσεως στον οικισμό Τοξότες όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Ο παπα-Γιώργης Τανιμανίδης είναι ο παππούς του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» Γεώργιου Τανιμανίδη.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο κ. Πασχάλης Ζησίου, ο γνωστός ερευνητής παλαιοντολογίας και συλλέκτης απολιθωμάτων στον οικισμό Τοξότες του Δήμου Τοπείρου.

 

Ο κ. Πασχάλης Ζησίου, ο γνωστός ερευνητής παλαιοντολογίας και συλλέκτης απολιθωμάτων, που δραστηριοποιείται στην Κολωνία, κατάγεται από την Ξάνθη και έχει πάρει την απόφαση να χαρίσει στον Δήμο Τοπείρου την εκπληκτική του συλλογή με στόχο να δημιουργηθεί το μουσείο απολιθωμάτων, θα βρίσκεται στον οικισμό Τοξότες του Δήμου Τοπείρου την Κυριακή 07 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο κ. Πασχάλης Ζησίου μαζί με την κα. Ο. Χαιροπούλου – Γιεκτίδου, την κα. Α. Καλίδου που τον εκπροσωπούν και αντιπροσωπεία από τον Δήμο Τοπείρου, θα έχουν συνάντηση εργασίας προκείμενου «να πάρουν μια γεύση» από δείγματα της συλλογής που θα φέρει ο συλλέκτης και θα προγραμματίσουν τις επόμενες ενέργειες για την δημιουργία του Μουσείου σε χώρο που έχει προσδιοριστεί.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου