ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 2-6-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

     3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2, του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών»(ΦΕΚ 57/Α΄/15-03-2012).

4.Την υπ’αριθμ.21 με αριθμ. πρωτ. 30309/19-04-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 33697/03-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα (ΦΕΚ 1501/Β’/03-05-2019)

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 80695/ΞΔΔΟ/2838 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης περί διενέργειας των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών την 26η Μαΐου 2019 ημέρα ημέρα Κυριακή, καθώςκαι την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή, των τυχόν επαναληπτικών των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Α. Την 2α Ιουνίου2019 ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθούν οι επαναληπτικές Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές,.

Β. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ. έως και ώρα 19:00 μ.μ..

Γ. Με την αριθμ. 73409/ΞΔΔΟ/2591/03-05-2019 απόφαση μας, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019, στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα.

 

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

206° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου.

206° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ.

207° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

207° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

208° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

208° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

209° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

209° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

210° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

210° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

211° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

211° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

212° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ.

213° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ μέχρι και Ω.

214° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

214° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.          

215° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

215° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

216° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

216° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

217° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

217° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

218° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες της 7015 Στρατιωτικής Μονάδας.

218° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ.

219° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7012, 7815 Στρατιωτικών Μονάδων.

219° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω.

220° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

220° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο ΚΑΠΗ Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

221° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Δημοτικό Σχολείο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.Επίσης θα ψηφίσουν και όλοι οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών.

221° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

222° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

222° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

223° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

223° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

224° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

224° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

225° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

225° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω.

226° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

226° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

227° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

227° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Πνευματικό Κέντρο Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

228° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

228° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

229° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7812, 7816 Στρατιωτικών Μονάδων καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

229° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης.

230° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

230° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

231° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

231° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

232° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

232° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

233° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

233° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

234° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

234° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω.

235° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

235° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

236° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

236° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

237° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

237° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

238° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

239° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

239° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής μαζί με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν  στο εκλογικό τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

   Επίσης έχοντας υπόψη :

-          Την υπ΄αριθ. 10/2019, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί για την εκλογή Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλων τοπικών κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων στο Δήμο Τοπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-          Την αριθ. οικ. 80693/ΞΔΔΟ/2836/12-05-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης,

                                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

   Για τις δημοτικές εκλογές τωνεπαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους στο Δήμο Τοπείρου:

Α. Στο Δήμο Τοπείρου οι ακόλουθοι συνδυασμοί:

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" με έμβλημα μια σχηματική παράσταση στην βάση της οποίας υπάρχει ένας κυματισμός και πάνω από αυτόν ένας αρχαίος κίονας ιωνικού ρυθμού και ένας ήλιος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου.

  

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" με έμβλημα όπου αναγράφεται με κεφαλαία μπλε γράμματα η επωνυμία του συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», ακριβώς από κάτω αναγράφεται με πεζά γράμματα μαύρου χρώματος η φράση «με επίκεντρο τον άνθρωπο…». Κάτω από τα γραμματικά στοιχεία απεικονίζονται πέντε άνθρωποι διαφορετικού χρώματος έκαστος. Ελαφρώς μπροστά από όλους, βρίσκεται ένας μπλε άνθρωπος, αριστερά από τον μπλέ και ελαφρώς πιο πίσω του ένας κόκκινος, δεξιά από τον μπλε και στην ίδια ευθεία με τον κόκκινο, ένας πράσινος, τέλος πίσω από αυτούς απεικονίζεται στην ίδια ευθεία μεταξύ τους, στα αριστερά ένας μωβ και δεξιά ένας κίτρινος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου.

Επίσης έχοντας υπόψη :

-          Την υπ΄αριθ. 05/2019 και την υπ’ αριθμ. 14/2019 διορθωτική αυτής, αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με τις οποίες ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν οκτώ (8) συνδυασμοί για την εκλογή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-          Την οικ. 80688/ΞΔΔΟ/2832/12-5-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

           Για τις περιφερειακές εκλογές των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

           

                          1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" με έμβλημα "ΤΟ           ΔΕΝΔΡΟ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης.

                         

                          2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ" με έμβλημα "Ο χάρτης της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή οι Π.Ε. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης συμπεριλαμβανομένων των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, ο οποίος σχηματίζεται από πολλές κουκίδες ‑ βούλες, χρώματος γαλάζιου" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου