Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Τοπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - TK 67200

Τηλ      : +30 2541352613

FAX     : +30 2541352618

E-mail: infotopeirou@gmail.com

Web    : http://www.topeiros.gr

Εύλαλο,    07- 01 - 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Τοπείρου

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τοπείρου (Ταχ. Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - Τ.Κ. 67200) καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.topeiros.gr), οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι πίνακες προσωρινής επιλογής της υπ. αριθμ. πρωτ. 6568/22-11-2021 (ΣΟΧ 2/2021) Ανακοίνωσης του Δήμου Τοπείρου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν.4765/2021, όπως ισχύουν.

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου 20€ που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό παράβολου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΘΕΣΗ 101 - ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ 102 - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)

ΘΕΣΗ 103 - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (GRADER)

ΘΕΣΗ 104 - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΘΕΣΗ 105 - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)

ΘΕΣΗ 106 - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ)ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου