ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999

3.Τις διατάξεις του εδαφίου ιε  της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009

4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012

5.Την υπ. αριθ.29/1613/4-3-2016 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου

6.Την υπ. αριθ.3486/4-4-2016 εγκριτική απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

7.Την υπ.αριθμ.1861/16-3-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί κάλυψης της δαπάνης.

8.Την έλλειψη προσωπικού στο αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος και  καθαριότητας. 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ-Εργάτες Καθαριότητας

5

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

Δύο (2) μήνες

 -Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική Αίτηση επισυνάπτοντας :

  1. φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που να δηλώνουν ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά  στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Τοπείρου, ταχ. δ/νση Εύλαλο Ξάνθης , στην αρμόδια υπάλληλο Καλπάκη Θεοδούλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Τετάρτη 8/6/2016 έως Δευτέρα 13-6-2016

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου