«Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10715/15-09-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

Υπάρχει νόμιμη απαρτία εφόσον σε σύνολο -27.- μελών ήταν παρόντα τα - 26 -, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

14) ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΙΕ

1)ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

2) ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

15) ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

3) ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

16) ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

4) ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17) ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

5) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

18) ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

6) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

7) ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20) ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

 

8) ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

9) ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22)ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

10) ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

23) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣ/ΜΟΣ

 

11) ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.

24) ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ

 

12) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

25)ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

13) ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

26) ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1) ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολβίου, 2) ΓΚΑΛΙΠ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΛΚΑΙ, Πρόεδρος Δ.Κ. Ευλάλου, 3) ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Τ.Κ. Ερασμίου, 4) ΝΙΝΑΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Πρόεδρος Τ.Κ. Τοξοτών, 5) Μαυροπούλου Ευγενία, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γαλάνης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ. Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα ανατέθηκαν στο Μόνιμο Υπάλληλο του Δήμου κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου και εισηγούμενος ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»

Με την υπ’ αριθμ.35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών.

 

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 

-          Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

-          Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

-          Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 

-          Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Με την αριθ. 35/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ , ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

 • την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
 • το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
 • το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000
 • την αριθ. 35/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ , ως εξής:

                ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος.
 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ως Αντιπρόεδρος.
 3. ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 4. ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΣΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 5. ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 6. ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 7. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.
 9. ΜΕΚΚΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ, Δημότης.
 10. ΒΑΡΔΙΚΕΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθυντής Γυμνασίου Ερασμίου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 11. ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , Διευθυντής Γυμνασίου Ολβίου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Γυμνασίου Τοξοτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 13. ΤΕΡΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 • ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.
 • ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται η ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.Αντιπρόεδρος ορίζεται ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ,Δ. ακολουθεί την Δημοτική Περίοδο και λήγει με την λήξη αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

    Ο Πρόεδρος                                   Ο Ειδικός Γραμματέας                                    Τα μέλη

   (τ. υπογραφή)                                         (τ. υπογραφή)                                      (τ. υπογραφές)

                                                             Ακριβές απόσπασμα

                                                            Ο Ειδικός ΓραμματέαςΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου