Γνωστοποίηση Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξειςτου άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν.4555/2018.

3.Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ Β΄ 692/09-03-2012) με τις τροποποιήσεις αυτού.

4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα ασκεί τα ειδικά καθήκοντα:

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικάπρος το Δήμαρχο, στους τομείς:

-Αστικές αναπλάσεις

-Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών

-Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

4) Να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικώνυπαίθριων χώρων στους ΟΤΑ ή σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η εξειδίκευση αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

5) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

6) Γνώση προγραμμάτων Η/Υ (τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω προγράμματα):

- Λειτουργικά Συστήματα: MicrosoftWindowsXP/Vista/7/8/10

- ΠλατφόρμαOffice: Word, Excel, Access, Power Point

- Σχεδίαση CAD: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου (τηλ. 2541352606, 2541352613) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου