Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήµου Τοπείρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 83 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχοςΑ'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 και το εδάφ. ε' της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχοςΑ’).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

3.Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν 4555/2018.

4.Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 86 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

5.Την αριθ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν.3463/2006, (Φ.Ε.Κ. 114 ΑΙ/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», «Γενικές Διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις».

7.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/ 99 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλεςδιατάξεις»περίμεταβίβασηςαρμοδιότηταςτωνδιοικητικώνοργάνων-Εξουσιοδότησητων διοικητικώνοργάνων.

8.To αριθ. ΔΟΑ/οικ.8638/26-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε. Διακυβέρνησης , «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγραφα».

9.Την αριθ. 88/59846/21-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., «ΛειτουργίαΚοινοτήτων».

10.Τηνεύρυθμηλειτουργίατωνυπηρεσιώνκαιτηςδιοικητικήςεξυπηρέτησηςτωνκατοίκωντων Κοινοτήτων του Δήμου Τοπείρου.

11.Την με αριθμό 22/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 26/05/2019.

12.To από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των Αιρετών του Δήμου Τοπείρου που προέκυψαν από τις εκλογές

ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ

Μεταβιβάζουμε στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και εκπροσώπου Κοινότητας του Δήµου Τοπείρου.

Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ευλάλου κ. Σιακήρ Ογλού Ριτβάν , του ΣιακήρΣτον Πρόεδρο ΚοινότηταςΑβάτου , Δομπράκη Αντώνιο , του Αναστασίου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ερασµίου, Μπουρντούνη Γεώργιο του Αθανασίου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Μαγγάνων Αγγελάκη Δημήτριο του Μάρκου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Εξοχής Κωστουλίδη Σάββα του Θεόφιλου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ολβίου Βαχαρέλη Ευρυσθένη του Βαχάρη Στον Πρόεδρο Κοινότητας Τοξοτών,Νιναχίδη Χαράλαµπου του Αγαπίου. Στην Εκπρόσωπο της Κοινότητας Γαλάνης , Μαυροπούλου Ευγενία του Ιωάννη

Τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Κοινότητα και εκπροσώπου Κοινότητας ως εξής:


  1. Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας πλήν αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, άδειες προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων.
  2. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις δηµοτικές κοινότητες.
  3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο τουήµου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό όπου προβλέπεται σύµφωνα µε το Ν.4250/2014.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε µία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στη Ιστοσελίδα τουήµουΤοπείρου.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου