Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Τοπείρου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” , του άρθρου 81 “Αρμοδιότητες Προέδρου & Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινότητας” και του άρθρου 83 παρ. 8 “Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 “Εξουσιοδότηση υπογραφών” του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006).
3. Τις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου, Πρώτο Κεφάλαιο, άρθρο 9 “Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή” του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09.03.1999).
4. Την υπ’ αριθ. 49/74572/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μεταβιβάζουμε  στους  Προέδρους  Συμβουλίων  της Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Τοπείρου.

Στον Πρόεδρο  Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου , του κ. Γκαλίπ Ογλού Τολκάι , του Ερόλ
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αβάτου , Χοίδη Νικολάου , του Αθανασίου.
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου, Τερζή Αθανάσιο του Σταύρου.
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαγγάνων Αγγελάκη Πασχάλη του Δημητρίου
Στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Κερμενίδη Παντελεήμονος του Νεραντζή
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ολβίου Βαχαρέλη Ευρυσθένη του Βαχάρη
Στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τοξοτών , Νιναχίδη  Χαράλαμπου του Αγαπίου
Στην Εκπρόσωπο  της Τοπικής Κοινότητας Γαλάνης , Μαυροπούλου Ευγενία του Ιωάννη.

Τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Δημοτική Κοινότητα - Τοπική Κοινότητα  και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας ως εξής:

1. Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας πλήν αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, άδειες προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων.

2. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις δημοτικές κοινότητες.

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στη Ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου