ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 62

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 και 282 του Ν. 3852/2010.

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων.

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

6. Την υπ’αρ.235/2014 (ΑΔΑ: 786ΘΩΗΨ-Π9Ε) Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Δήμου Τοπείρου, για το χρονικό διάστημα από 06/03/2017 έως 31/08/2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
  • Τοποθέτηση - έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
  • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του ∆ήμου.
  • Συντήρηση παιδικών χαρών.
  • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
  • Διαχείριση βοσκοτόπων Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
  • Εποπτεία και έλεγχος αυθαιρέτων καταλήψεων δημοτικών, κοινοχρήστων, οικοπεδικών, αγροτικών κλπ. εκτάσεων. 
  • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου