ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 62

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 και 282 του Ν. 3852/2010.

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων.

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

6. Την υπ’αρ.235/2014 (ΑΔΑ: 786ΘΩΗΨ-Π9Ε) Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Δήμου Τοπείρου, για το χρονικό διάστημα από 06/03/2017 έως 31/08/2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
  • Τοποθέτηση - έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
  • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του ∆ήμου.
  • Συντήρηση παιδικών χαρών.
  • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
  • Διαχείριση βοσκοτόπων Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
  • Εποπτεία και έλεγχος αυθαιρέτων καταλήψεων δημοτικών, κοινοχρήστων, οικοπεδικών, αγροτικών κλπ. εκτάσεων. 
  • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου