ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

3. Το ΠΔ 28/80.

4. Την Υ.Α 17414 (ΦΕΚ 2215/2-10-2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ. αριθ.32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.

8.Την απόφαση 2131.16/1135/10-03-2017 του Κ.Λ .Αλεξανδρούπολης.

9. Την τεχνική έκθεση με αριθ.πρωτ.3397/03-05-2017 για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

10. Την υπ.αρ116/2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΔΩΗΨ-Β0Ω) απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

11. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική υπηρεσία.

                                                Ανακοινώνει

Την πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου ΔήμουΤοπείρου  έτους 2017»,  με κατάθεση  προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην  τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από το Τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης  του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Τοπείρου,Ευλαλο Ξάνθης, 67200 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τοπείρου το αργότερο μέχρι την 23-05- 2017 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.2541041677 .

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                                                                  

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου