172/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 172

ΘΕΜΑ:«Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 05-06-2018 έως 31/08/2019.»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχονταςυπ’όψη:

 1. Τις διατάξειςτουάρθρου 58 τουΝ.3852/2010 μεθέμα«ΑρμοδιότητεςΔημάρχου» όπωςτροποποιήθηκε με τις διατάξεις τουΝ. 3979/2011.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 τουΝ.3852/2010 με θέμα«Αντιδήμαρχοι»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 3. Την αριθ. 153/4418/01-06-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχου κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν τουΧαλήτ
 4. Την αριθ. Πρωτ.: 3109/ 04-06-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ
 5. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 201, όπως ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 τουΝ. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις Αντιδήμαρχοι.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

                                                       Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε την υπ’αριθ. Πρωτ. 3109/04-06-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε την υπ’αριθ. 153/4418/01-06-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη 05.06.2018 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ορίζουμε τον κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεϊν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από τη 05-06-2018 έως τις 31-08-2019 σε αντικατάσταση του Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοποθέτηση - έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών.
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
 • Διαχείριση βοσκοτόπων.
  • Εποπτεία και έλεγχοαυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστωνκ.λ.π., οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
  • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
  • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β.Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 τουΝ. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ . 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ.Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση τουηµάρχου.

Δ.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε.Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενώντων εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ.Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ.Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου