Οργανωτική Δομή

Αντιδήμαρχοι και αρμοδιότητες

 

ΘΗΤΕΙΑ: 01/01/2013 - 31/08/2014

Με την απόφαση 01/2013 ο Δήμαρχος Τοπείρου:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τοπείρου, με θητεία από 1/1/2013 μέχρι 31/08/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

 

1. Τον κ. Τσιλιγγίρη Δήμο, ως Α' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας
 • Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου
 • Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης


2. Τον κ. Κοτόπουλο Χρυσόστομο, ως Β' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
 • Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιοχάρτων
 • Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.
 • Άδειες πλανόδιου – υπαίθριου εμπορίου
 • Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ.)
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

 

3. Τον κ. Χασάν Ογλού Ραμαδάν, ως Γ' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
 • Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
 • Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κλπ. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
 • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

 

Β. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 (ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής) περ. 3ε και 3στ του Ν.4051/2012 και τα δεδομένα του Δήμου μας, αντιμισθίας δικαιούνται δύο (2) Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι που κατά το διάστημα της θητείας τους θα έχουν αντιμισθία είναι οι κ.κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος και Χασάν Ογλού Ραμαδάν

Γ. Αναθέτει χωρίς αμοιβή στο παρακάτω Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο αναθέτει την ευθύνη και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου.

Δ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Α' Αντιδήμαρχος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Β' και Γ΄ Αντιδημάρχους.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

Η. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου