Οργανωτική Δομή

Αντιδήμαρχοι και αρμοδιότητες

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 290 )

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Τοπείρου είναι µεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοτόπουλο Χρυσόστομο του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο του Δήµου Τοπείρου, µε θητεία από 01/09/2015 μέχρι 05/03/2018 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
• Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας.
• Λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
• Υπογραφή καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού, ηµεροµισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων µεταβολών των ∆ηµοτολογίων.
• Θεώρηση βιβλίων του ∆ήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου
• Θέµατα αλλοδαπών (άδειες παραµονής κλπ.).
• Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
• Εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Ρύθµιση ζητηµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων.


Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος θα είναι έµµισθος

Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζοµένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νοµού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 291 )


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Τοπείρου είναι µεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη ως Αντιδήμαρχο του Δήµου Τοπείρου, µε θητεία από 01/09/2015 μέχρι 05/03/2018 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
• Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
• Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
• Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
• Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
• Περισυλλογή εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων.
• Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
• Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
• Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
• Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
• Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.


Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος θα είναι άμμισθος.

Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζοµένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νοµού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τοπείρου, με θητεία από 01/9/2014 μέχρι 01/09/2015, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

1. Την κ. Θεοδωρακάκη Ειρήνη του Δημητρίου, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας
 • Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου
 • Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Τον κ. Γιουβατζίκ Κωνσταντίνος του Αβραάμ, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιμνιοστασίων, μικροπωλητών κλπ.
 • Άδειες πλανόδιου – υπαίθριου εμπορίου
 • Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ.)
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

3. Τον κ. Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
 • Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
 • Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κλπ. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
 • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης
 • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρακάκη Ειρήνη του Δημητρίου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Γιουβατζίκ Κωνσταντίνο του Αβραάμ και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες του Νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 


 

ΘΗΤΕΙΑ: 01/01/2013 - 31/08/2014

Με την απόφαση 01/2013 ο Δήμαρχος Τοπείρου:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τοπείρου, με θητεία από 1/1/2013 μέχρι 31/08/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

 

1. Τον κ. Τσιλιγγίρη Δήμο, ως Α' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας
 • Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου
 • Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης


2. Τον κ. Κοτόπουλο Χρυσόστομο, ως Β' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών
 • Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
 • Την παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιοχάρτων
 • Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.
 • Άδειες πλανόδιου – υπαίθριου εμπορίου
 • Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ.)
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

 

3. Τον κ. Χασάν Ογλού Ραμαδάν, ως Γ' Αντιδήμαρχο, στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
 • Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
 • Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κλπ. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
 • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

 

Β. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 (ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής) περ. 3ε και 3στ του Ν.4051/2012 και τα δεδομένα του Δήμου μας, αντιμισθίας δικαιούνται δύο (2) Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι που κατά το διάστημα της θητείας τους θα έχουν αντιμισθία είναι οι κ.κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος και Χασάν Ογλού Ραμαδάν

Γ. Αναθέτει χωρίς αμοιβή στο παρακάτω Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο αναθέτει την ευθύνη και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου.

Δ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Α' Αντιδήμαρχος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Β' και Γ΄ Αντιδημάρχους.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

Η. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

 ΘΗΤΕΙΑ: 1/1/2011 - 31/12/2012

1. Δαλάτσης Κωνσταντίνος:
• Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας
• Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών
• Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
• Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών
• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου
• Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)
• Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου
• Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
• Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
• Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Αποστολίδης Νικόλαος:
• Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
• Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
• Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
• Καθαριότητα λαϊκών αγορών
• Περισυλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιμνιοστασίων, μικροπωλητών κλπ.
• Άδειες πλανόδιου – υπαίθριου εμπορίου
• Λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις κλπ.)
• Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς
• Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

3. Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ:
• Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
• Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
• Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
• Συντήρηση παιδικών χαρών
• Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
• Διαχείριση βοσκοτόπων
• Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κλπ. οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
• Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης
• Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
• Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαλάτσης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. Αποστολίδη Νικόλαο και κ. Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

 

Σημείωση: Από 1/1/2011 έως 1/1/2012 θήτευσαν ως αντιδήμαρχοι οι Τσιλιγγίρης Δήμος και Καζάκος Γεώργιος, οι οποίοι μετά από αιτήσεις παραίτησης αντικαταστάθηκαν από τους Δαλάτση Κωνσταντίνο και Αποστολίδη Νικόλαο αντίστοιχα, για την υπόλοιπη περίοδο (1/1/2012 έως 31/12/2012).

Διαβάστε τις αποφάσεις 1/2011 και 3/2012 του Δημάρχου Τοπείρου για τον ορισμό των Αντιδημάρχων για την περίοδο 1/1/2011 έως 31/12/2012.

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου