Οργανωτική Δομή

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αρθρο 76/Ν. 3852-2010 (Καλλικράτης)

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου

 

  ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΞΟΤΩΝ) ΤΡΑΧΑΝΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΟΛΒΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΓΚΑΝΤΑΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ" ΕΥΛΑΛΟΥ ΡΟΜ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΟΥΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΟΧΗΣ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" ΓΚΑΤΖΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΚΑΡΧΟΥ ΜΗΤΤΑ ΑΡΧΟΝΤΗ
10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ ΜΑΡΑΓΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΑΣΜΙΟΥ "ΓΑΙΑ" ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΚΑΖΑΚΗ
12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΩΜΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΙΜΕΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΑΤΟΥ "ΑΒΑΝΤΕΣ" ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΗΛΙΟΣ" ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΣΕΡΚΑΝ
19 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΝΟΥ ΣΕΝΑΣΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΓΚΙΣ
21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΒΑΤΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
22 ΑΕΚ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
23 Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
24 Α.Σ. Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΞΟΤΩΝ ΙΣΑΑΚ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
26 Α.Ο ΚΕΝΤΗΤΗΣ ΡΑΣΗΤ ΟΓΛΟΥ ΕΡΣΗΝ
27 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΝΟΥ "ΝΕΣΤΟΣ" ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ
28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΚΕΡΖΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6ΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣ
31 ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜ. ΓΥΜΝ. ΟΛΒΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΣΥΝ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     
  ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΑΖΗΜ του ΒΕΛΗ ΚΕΝΤΗΤΗ
2 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ
3 ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΚΑΡΧΟ
4 ΚΑΖΕΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ
5 ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΟΜΕΡ του ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΑΒΑΤΟ
6 ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΟΖΑΙ του ΜΟΥΜΙΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
7 ΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΟΛΒΙΟ
8 ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ
9 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΞΟΤΕΣ
10 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΞΟΤΕΣ
11 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου