ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 
 
Εκτιμώμενης Αξίας: 117.584,72 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 θα καταχωρηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 19 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής με βάση τους όρους που έχει καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.
 
Η ανάθεση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών.
 
 
 
 
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 21PROC008749390
 
 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου