(έληξε) Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Δ/νση: Εύλαλο Ξάνθη Τ.Κ. 67200, Τηλέφωνα: 2541352601. e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2. Περιγραφή του έργου
Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α' βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) και περιλαμβάνει: Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής/Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, Εξοπλισμό εργαστηρίων κεραμικής, Εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής, Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, Διαδραστικούς πίνακες, Υπολογιστές - μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Έπιπλα, Λοιπό εξοπλισμό.


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (89.465,28 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Στην Έδρα του Δήμου Τοπείρου και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε).
Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο του έργου καθώς και για τα επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού όπως έχουν χωριστεί στην Διακήρυξη σε πακέτα.
6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του Δήμου Τοπείρου, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέχρι τις 10/5/2012:
Δ/νση: Εύλαλο Ξάνθη, 67200, τηλέφωνα: 2541068471-68472, Υπεύθυνος: Σιαμίδης Ιωάννης
β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.topeiros.gr.
8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στον οικισμό των Τοξοτών μέχρι την 15/5/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τοπείρου, Δημαρχείο, Εύλαλο, 67200 Ξάνθη και η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οικισμό Τοξοτών του Δήμου Τοπείρου.
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οικισμό Τοξοτών του Δήμου Τοπείρου, στις 15/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
10. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 4.473,26€ (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ) εφόσον η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας ή ανάλογα της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί με Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Τοπείρου και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
11. Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 10/4/2012
13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013», διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:
- Η υπ’ αριθμ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- της υπ’ αριθμ 17/2012, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης
14. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Τοπείρου τηλ. 25410 68471-68472 (Σιαμίδης Ιωάννης), FAX: 2541068471.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Κατεβάστε όλη την Προκήρυξη πατώντας εδώ!

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, επιβάλλεται να κατατεθεί αίτηση στο Δήμο Τοπείρου και να αγοραστεί τεύχος της Διακήρυξης)

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου