(έληξε) Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης»

Διακήρυξη Αριθμ. 2221/28-02-2013

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τοπείρου Νομού Ξάνθης, Τ.Κ. 67200, Εύλαλο Ξάνθης, τηλ. 2541068472, φαξ 2541352609, ιστοσελίδα www.topeiros.gr.

2. Τύπος Σύμβασης - Ταξινόμηση: 72.21.20.00-«Υπηρεσίες Προγραμματισμού Λογισμικού Εφαρμογών».

3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι Ευρώ, € 344.756,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 280.289,43 - ΦΠΑ 23%: € 64.466,57). Το Έργο συγχρηματοδοτείται, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ενάριθμος κωδικός ΣΑΕ: 2011ΣΕ05580061).

4. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και στην εξοικονόμηση πόρων.

5. Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις του Δήμου και όπου αλλού απαιτείται, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

6. Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. Προσφορές για μέρος του έργου – Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται.

8. Διάθεση Προκήρυξης - Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν την προκήρυξη από την Έδρα του Δήμου, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου www.topeiros.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι και τις 12/04/2013.

9. Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από εκπρόσωπο τους στα γραφεία της έδρας του Δήμου, μέχρι τις 25/04/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος και Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου στον οικισμό Εύλαλο στις 25/04/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

11. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.

12. Δικαίωμα συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο Β2.1 της προκήρυξης.

13. Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους δέκα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά, € 17.237,80, δηλαδή ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

14. Ισχύς των προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όσοι παραλάβουν την Διακήρυξη μέσω του διαδικτυακού τόπου (downloading) θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να αποστείλουν με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με Φαξ στο 2541352650 σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου