Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
4) τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399Α') «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»
5) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31
6) την υπ.αριθ.65/2016 απόφαση του δημοτικού με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες θέσεις της παραλιακής περιοχής του δήμου μας για την τοποθέτηση ομπρελών,ξαπλωστρών και τροχήλατων αυτοκινούμενων Αναψυκτηρίων-Καντινών,με πλειοδοτική δημοπρασία και παραπέμφθηκε στην οικονομική επιτροπή ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.3852/2010.
7) την υπ.αριθ.23/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας Δήμου Τοπείρου και ορίστηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών εκμίσθωσης χρήσης παραλίων Δήμου Τοπείρου.
8) την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’ και ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ8Ο) περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.»
9) την τροποποίηση της με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β’ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β/12-05-2015) και το άρθρο 56 τουΝ.4384/2016(ΦΕΚ 78 τ.Α 26-04-2016.
10) Η ισχύς της παραπάνω με αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» ( ΦΕΚ 578 τ. Β’), παρατείνεται σύμφωνα με το Ν.4384 άρθρο 56 (ΦΕΚ 78 τ.Α/26-04-2016) έως 30.4.2017.
11.α) την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 (ΦΕΚ 1411/Β/30-4-2012)
11.β) το με αριθ. πρωτ. 3097/10-05-2016 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου με θέμα «Αποστολή προτεινόμενων τιμών μίσθωσης»
11.γ) το με αριθ. πρωτ. 7442/11-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ξάνθης, της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Τιμές μίσθωσης αιγιαλού-παραλίας για απλή χρήση στον Δήμο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης».
12) το με αριθ. πρωτ. 7917/24-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ξάνθης, της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο των διακηρύξεων..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’ και ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ8Ο), την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 και το άρθρο 56 τουΝ.4384/2016(ΦΕΚ 78 τ.Α 26-04-2016) με τα οποίο παρατάθηκε η ισχύς της , όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή PDF πατήστεεδώ

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου