ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ :1914/05 -04 -2019


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα αρθρα 66,120-122 , τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & Λοιπών Μηχανημάτων», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 5/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο ή κατά ομάδα όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.999,97 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6263.001 (40.000,00€) και Κ.Α. 10-6264.00 (20.000,00€) του οικονομικού έτους 2019. Με την 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης και η διάθεση της πίστωσης.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topeiros.gr και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. H παρούσα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και θα δημοσιευτεί σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Εύλαλο, 67200, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σιαμίδης Ιωάννης (τηλ :2541068472, -471).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα δημοτικών συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Δήμου Τοπείρου που βρίσκεται στο Εύλαλο Ξάνθης την Πέμπτη 18-04-2019 από τις 10.00πμ μέχρι 11.00πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης του διαγωνισμού ή του τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο της προμήθειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

!) Περίληψη διακήρυξης

2)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-2019

3)TEYD

4) 19PROC004745891-ΑΔΑ ΨΥ5ΣΩΗΨ-3Λ4 

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα σχολιασμού.

Διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου