Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων (Ορθή Επανάληψη)

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΨ-ΞΞ9
Εύλαλο:11-03-2014 
Αριθ. Πρωτ. 3111

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2014

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου ΦΕΚ 692/9-3-2102/τ.Β΄ (Οργανικές μονάδες του φορέα)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων τουΟργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου:

1. Τμήμα Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
3. Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών
4. Τμήμα Προγραμματισμού,Πληροφορικής και Διαφάνειας
5. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6. Τμήμα ΚΕΠ
7. Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
8. Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι :
α) με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και
β) με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.

4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

5. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

7. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη τμήμα Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 12-03-2014. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.


Ο Ε.Χ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ!ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου