Ορισμός του κ. Κοτόπουλου Χρυσόστομου ως Αντιδημάρχου Τοπείρου

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 290 )

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την απογραφή του έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Τοπείρου είναι µεγαλύτερος των 10.000 κατοίκων.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 έγγραφο παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοτόπουλο Χρυσόστομο του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο του Δήµου Τοπείρου, µε θητεία από 01/09/2015 μέχρι 05/03/2018 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου στον οποίο μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες.
• Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας.
• Λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
• Υπογραφή καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού, ηµεροµισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων µεταβολών των ∆ηµοτολογίων.
• Θεώρηση βιβλίων του ∆ήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου
• Θέµατα αλλοδαπών (άδειες παραµονής κλπ.).
• Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
• Εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
• Ρύθµιση ζητηµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
• Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων.


Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος θα είναι έµµισθος

Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κοτόπουλος Χρυσόστομος του Νικολάου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κουραμίδη Στέργιο του Ανέστη και Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζοµένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νοµού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων

color topeiros

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ( 289 )


Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ/Α’/87/2010) όπως τροποποήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την Αριθμ. 235/10345/08/09/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου.
5. Την Αριθμ. : 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ.

Αποφασίζουμε

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8452/31.8.2015 αίτηση παραίτησης της κ. Ειρήνης Θεοδωρακάκη του Δημητρίου από το αξίωμα της Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α1 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 την ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 8454/31.8.2015 αίτηση παραίτησης του κ. Γιουβαντζίκ Κωνσταντίνου του Αβραάμ από το Αξίωμα του Αντιδημάρχου, ανακαλούμε την υπ’αριθ. 235/2014 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου ως προς το κεφάλαιο Α2 και απαλλάσσουμε από 1.9.2015 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 

Διανομή ροδακίνων για τους κατόχους Κάρτας Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης

color topeiros

 

Οι κάτοχοι της Κάρτας Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης να προσέλθουν στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Ευλάλου την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 10:00 πμ με 14:00 μμ για να παραλάβουν ροδάκινα.

Για την παραλαβή οι κάτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Κάρτα Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης
2. Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Υπεύθυνη: Καλπάκη Θεοδούλη
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25413-52606, 25413-52613

 

Απο το Γραφείο Τύπου του

 

Δήμου Τοπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Τοπείρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, τη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού - Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Τοπείρου οικ. έτους 2016.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 4η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΤΕΣΤ ΠΑΠ δωρεάν στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων

color topeiros

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από σήμερα 24.8.2015 και σε καθημερινή βάση, κατά τις ώρες 07.00-15.00, στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, θα βρίσκεται μαία η οποία θα κάνει τεστ ΠΑΠ, σε όσες κυρίες του Δήμου Τοπείρου το επιθυμούν, ακόμα και χωρίς ραντεβού. 

 

Απο το γραφείο Τύπου

 

του Δήμου Τοπείρου

 

 

ΕΡΑΣΜΕΙΑ 2015 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Η Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου και ο Δήμος Τοπείρου σας προσκαλούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις Εράσμεια 2015 που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 στην κοινότητα Ερασμίου. Οι γιορτές που ξεκίνησαν πρίν 30 χρόνια τιμούν την μνήμη του πουλιούχου μας Ιωάννη του Προδρόμου και συνδυάζουν παραδόσεις, ήθη και έθιμα της τοπικής κοινωνίας με θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά συγκροτήματα και Λαική παραδοσιακή βραδιά.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2015

19:00 Μέγας εσπερινός στο παρεκλήσι του Αγίου Φανουρίου στην παραλία Ερασμίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθωρίου κκ Παντελεήμονος.

20:00 Δεξίωση στο ΚΑΠΗ Ερασμίου προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθωρίου κκ Παντελεήμονος.

ΠΕΜΠΤΗ 27-8-2015

21:00 Θεατρική παράσταση << Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά>> από την θεατρική ομάδα ‘’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ’’ του Κώστα Λειβαδίτη.

23:00 Βραδιά νεολαίας με τον DJ TEMBEL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-8-2015

Περιφορά της εικόνας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου με την συνοδεία της φιλαρμονικής του στρατού και του χορευτικού συγκροτήματος του συλλόγου μας.

21:00 Παράσταση χορευτικών συγκροτημάτων στον καλοκαιρινό χώρο εκδηλώσεων του Ερασμίου. Συμμετέχουν, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου, ο πολιτιστικός σύλλογος Τοξοτών, ο πολιτιστικός σύλλογος Αβάτου και ο πολιτιστικός σύλλογος Εβριτών Ξάνθης.

22:00 Παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα ‘’ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ’’

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-8-2015

21:30 Λαϊκή παραδοσιακή βραδιά με τον ΚΩΣΤΑ ΣΑΦΕΤΗ στο τραγούδι και τον ΠΑΝΟ ΠΛΑΚΙΑ στο κλαρίνο

 

Απο το Γραφείο Τύπου του

Δήμου Τοπείρου

 

 

erasmia

logos erasmia2015 ns

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρίας KOSMOPLUS A.E.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ) της Θεοδωρίδου Δέσποινας.
3. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός ΚΥΕ της Αυγέρη Αναστασίας.
4. Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης & λειτουργίας Θεάτρου – Κινηματογράφου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) της Αγγελάκη Τζιβαέρω. (ΕΡΑΣΜΙΟ)
5. Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης & λειτουργίας Θεάτρου – Κινηματογράφου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) της Αγγελάκη Τζιβαέρω. (ΑΒΑΤΟ)
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών του Σαμαρά Χαράλαμπου.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

20150820 092346 F s

 

Σήμερα έγινε η αλλαγή διοίκησης στην 650 ΠΑΥΠ και τελετή προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου. Η 650 ΠΑΥΠ τίμησε τον Δήμο Τοπείρου στο πρόσωπο του Δημάρχου όπου και του επέδωσε τιμητική πλακέτα για την άριστη συνεργασία του Δήμου Τοπείρου με την μονάδα αλλά και το Δ ΣΣ. Με την σειρά του ο Δήμαρχος ευχήθηκε στον νέο διοικητή καλή δύναμη στην νέα του θέση και στον απερχόμενο καλή συνέχεια και σταδιοδρομία.

Από το Γραφείο Τύπου του

Δήμου Τοπείρου

 

 

Δεκαπενταύγουστος – Πάσχα του καλοκαιριού. 3ήμερες εκδηλώσεις στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου

 

DSC 5105 F sm

Ο Πολιτιστικός – Φυσιολατρικός Σύλλογος  Τοξοτών του Δήμου Τοπείρου διοργάνωσε 3ήμερες εκδηλώσεις για τη  Γιορτή Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 13/14/ και 15 Αυγούστου.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου διοργανώθηκε θεατρική παράσταση « Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά » σε σκηνοθεσία του Κώστα Λειβαδίτη από το Θέατρο ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ.
Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός σύλλογος Τοξοτών διοργάνωσε έκθεση φωτογραφιών από τα χρόνια της προσφυγιάς αλλά και των νεοτέρων χρόνων και τα μέλη του συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακές γεύσεις στο Πνευματικό κέντρο Τοξοτών.

DSC 5066 F sm

 

DSC 5057 F sm

DSC 5038 F sm

Το Σάββατο ανήμερα της Παναγίας μετά την δοξολογία προσφέρθηκε φαγητό  από σφάγια ταμένα στην Παναγία  και το απόγευμα έγινε λιτανεία και περιφορά της Ιερής εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον χωριό,  χοροστατούντος  του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης και περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα και παρουσία   του Δημάρχου Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου,  του Στρατηγού Δκτή του ΔΣΣ κ.κ. Μαυράκη Ιωησήφ, του Δκτή του Α.Τ. Γενισέας  κ. Μαστροστέργιου Χρήστου,  της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου κ. Ελένης Πολυχρονιάδου, του Προέδρου του ΤΔ Τοξοτών κ. Νιναχίδη Χαράλμπου  του Προέδρου του ΠΑΠ Τοπείρου κ. Σπυριδόπουλο Χαράλαμπου, και πλήθος κόσμου.

0010 F sm

DSC 5103 F sm


Ακολούθησαν χορευτικές εκδηλώσεις από το χορευτικό συγκρότημα της Πολιτιστικής στέγης Ν. Ερασμίου «Γεώργιος Βιζυηνός» και από το Ποντιακό χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Τοξοτών.

DSC 5116 F sm

DSC 5118 F sm

DSC 5123 F sm

DSC 5136 F sm

 

 

Ο Δήμος Τοπείρου καλεί τους δημότες του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας- Πηλοθεραπείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Τοπείρου καλεί τους δημότες του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας- Πηλοθεραπείας

Για την υποβολή αιτήσεων προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
5. Ιατρικές γνωματεύσεις

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541352606

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, στο γραφείο προϊσταμένης τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμου, κα. Καλπάκη Θεοδούλη

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου