Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή καιώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή Χρηματοδότησης από Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο ¨Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσεων υλικών¨ (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία).

2ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία).

3οΘΕΜΑ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

4ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου για το έτος 2020. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

5o ΘΕΜΑ:Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη).

6o ΘΕΜΑ: Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).

7o ΘΕΜΑ:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών- υπηρεσιών οικ. έτους 2020 (άρθρο 21 παρ. 3 του Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Δήμαρχος ).

8o ΘΕΜΑ: Ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συμβούλου µε τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)                                                                                                                                                                                                                                        

9o ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου-Ολβίου" (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης).

10o ΘΕΜΑ:Καθορισμός και καταβολή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.»Δήμου Τοπείρου (εκτός Προέδρου και Αντιπροέδρου) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2020.(Εισήγηση:Παπαδόπουλος Δημήτριος , Πρόεδρος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11o ΘΕΜΑ:ΣυγκρότησηΕπιτροπής Τουρισμού. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                           

12o ΘΕΜΑ :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τοπείρου ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη- Δ.Ε.Π.ΑΝ.(Εισήγηση: Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13o ΘΕΜΑ : Έγκρισητης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : « Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Δήμαρχος)

14o ΘΕΜΑ : Αναστολή ισχύος του Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ INTERREG "E-SOHECA''

Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020,ηΣυνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «e-Social Health Care», με ακρωνύμιο «e-SOHECA», το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020, και το οποίο βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης (καθώς πήρε μια μικρή παράταση), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και Λογισμικού, εγκατάσταση εξοπλισμού στα σημεία Κοινωνικής Φροντίδας,διάθεση εξοπλισμού σε Πολιτιστικούς – Αθλητικούς συλλόγους στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, με την παροχή στήριξης στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων και με τη δημιουργία ενός κοινού εργαλείου για την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας και της καλύτερης εξυπηρέτησης όλων των δημοτών σε θέματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Νέστου, συμμετείχαν δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δικαιούχοι/εταίροι του έργου από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ήτοι αντιπροσωπεία του Δήμου Zlatograd της Βουλγαρίας με το Δήμαρχό τους, οι Δήμαρχοι Τοπείρου και Νέστου, κ. Μίχογλου Θωμάς και Σάββας Μιχαηλίδης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Τοπείρου κ.Ψεμματάς Δημήτριος και κ.Βαχαρέλη Σμαράγδα, με εκπροσώπους βασικών σημείων spot και γραφείων Κέντρων Κοινότητας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων.

Περνόντας πλέον σε φάση ολοκλήρωσης του έργου, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, μας έδωσε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε πρόταση επέκτασης, την οποία συζητάμε με το Σύμβουλο Διαχείρισης του έργου, την εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ.

Βασικός στόχος της νέας πρότασης είναι:

 • Εκσυγχρονισμός Ιατρείων
 • Νέος εξοπλισμός για τη λειτουργία του Συστήματος
 • Σύστημα Τηλεϊατρικής

Ο Σύμβουλος ήδη κάνει Έρευνα Αγοράς για το σύστημα Τηλεϊατρικής, ενώ παράλληλα ο Δήμος μας καταγράφει τις ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό των Ιατρείων του, στα πλαίσια της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι και τις 20 Απριλίου του 2020.

                            Γραφείο Τύπου Δήμου  

P1160803 F

P1160804 F

                         

P1160805 F

ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Νέοι Τηλεφωνικοί Αριθμοί Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

 

Σας γνωρίζουμε πως το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου λειτουργεί σε νέα γραφεία, στο ισόγειο του Δημαρχείου Ευλάλου.

Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας άλλαξαν και είναι τα εξής :

 • 2541352604
 • 2541352617

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτκού δικαίου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 6 / 74 / 08-01-2020 (ΑΔΑ: 63Ν4ΩΗΨ-ΨΜΔ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα τεσσάρων (4) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσίων Ύδρευσης και Τεχνικής ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατώνύδρευσης

2 (δύο) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97 Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (JCB) 1 (ένας) Άδεια χειρισμού μηχανήματος έργου (JCB)(Ομάδα Β΄,1ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (GRADER) 1 (ένας) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (GRADER)(Ομάδα Α’, 3ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες

                                      ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Πέμπτη 16-01-2020 έως Τετάρτη 22-01-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2020

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του παρακάτω θέματος:

 1. 1.«Θεώρηση Αδείας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Παρασκευή στις 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου στο αγρόκτημα ΒΑΝΙΑΝΟ,ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ,ΚΟΣΣΟ,Ν.ΑΜΙΣΣΟΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Πρόσκληση  1ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020.

2ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση – Παραλαβή 2ου Σταδίου της Μελέτης « Μελέτη για την Κατασκευή δύο (2) Μεταλικών Κερκίδων» .

3ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων. 

4οΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

5ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2020 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

6o ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

                                                                                                                                                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ : «Διαγραφή οφειλών Δημοτών από τέλη ύδρευσης και μισθώματα Λαικής Αγοράς και ακινήτων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ:  Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (δαπανών θέρμανσης) στα ΝΠΔΔ του Δήμου α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευσης Δήμου Τοπείρου» β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» και γ) «Μειονοτικά Σχολεία (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)

2ο ΘΕΜΑ: 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019. (Εισήγηση: κ.Πάλλα Έλλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Παρασκευή στις 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλαγή υπολόγου από ΧΕΠ 577/2019».

ΘΕΜΑ 2ο: « Επιστροφή πάγιας προκαταβολής έτους 2019 και απαλαγή υπολόγου ».

ΘΕΜΑ 3ο: «2η Τροποποίηση σύμβασης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια ειδών συσσιτίου».

ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Επισκευή – Συντήρηση οδοστρωμάτων Δ. Τοπείρου»

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου