ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Τ Ο Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική  δημοπρασία  για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Αγροκτήματα ΚΟΣΣΟΥ - έκταση 65,53 στρέμματα
Αγροκτήματα ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ - έκταση 3,7 στρέμματα
Αγροκτήματα  ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ -  έκταση 5 στρέμματα
Αγροκτήματα ΟΡΦΑΝΟΥ - έκταση 70  στρέμματα
Αγροκτήματα ΕΥΛΑΛΟΥ - έκταση  5 στρέμματα
Αγροκτήματα ΚΡΕΜΑΣΤΗ- έκταση  5 στρέμματα
Αγροκτήματα ΚΕΝΤΗΤΗ- έκταση  5 στρέμματα
Αγροκτήματα ΔΕΚΑΡΧΟΥ- έκταση  50 στρέμματα

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος: Καλλιεργήσιμη γη .  
   
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5)ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
θα διεξαχθεί  την 23η  του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα Τρίτη    και ώρα  10:00 π.μ μέχρι 12:45 μ.μ  στο  Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Τοπείρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  δημοπρασιών.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο  μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :
10,00 euro /στρ. ετησίως

-Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.     

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης  .

Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος                                                  
Τηλέφωνο:2541041916                                                                                                                                                         .                                                                                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 ΜΙΧΟΓΛΟΥ   ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη κσι ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Εγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Τοπείρου.
2.Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2015.
3.Εγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) του Δήμου Τοπείρου.
4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) του Δήμου Τοπείρου.
5.Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Τοπείρου» με κωδικό MIS483374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση ".
6.Κοθορισμός και επιβολή τέλους άρδευσης των Τοπικών Κοινοτήτων ΜΑΓΓΑΝΩΝ και ΓΑΛΑΝΗΣ για τα οικονομικά έτη 2013-2014 .
7.Καθορισμός τιμήματος ημερήσιου δικαιώματος συμμετοχής πωλητών και παραγωγών στην Λαϊκή Αγορά Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου για το έτος 2014.
8.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου περί αττοδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την ΠΕΔ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
9.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Τριμερούς Σύμβασης που αφορά την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου , της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).
10. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και έγκριση δαπάνης κόστους 6.923,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
11.Παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου ΚΥΨΕΛΗΣ του Δήμου Τοπείρου στον Μορφωτικό - Πολιτιστικό - Αθλητικό Σύλλογο «ΑΕΚ Κυψέλης».
12. Παραχώρηση της χρήσης του ισογείου ορόφου του κτηρίου του πρώην Πνευματικού Κέντρου -πρώην Κοινότητας Τοξοτών ως αίθουσας δεξιώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων προς την τοττική κοινωνία και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Τοξοτών -Ιμέρων - Κρωμνικού και Λιβερών.
13.Παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θαλασσιάς προς τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Θαλασσιάς.
14.Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση της κυριότητας οχήματος του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης Περιοχής Νέστου προς τον Δήμο Τοπείρου.
15.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (οφειλών) από τέλη ύδρευσης.
16.0ρισμός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τοπείρου με τον αναττληρωτή του για την συγκρότηση Β/θμιου Συμβουλίου Εττιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων και Καταστημάτων των Δήμων του Ν. Ξάνθης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1 .Μερική αποδοχή της ένστασης της αναδόχου εταιρίας «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑ Α.Ε» που αφορά το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής» κατά της αττόφασης έκπτωσης του προϊσταμένου ΔΤΥ ΣΔΑΝΞ
2.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης» προϋπολογισμού 42.164,50Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
3.Έγκριση δαπάνης κόστους 6.923,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. της Τροττοττοιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΑ

Με αφορμή αναληθή και παραπλανητικά δημοσιεύματα στον τοπικό έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο και αντίστοιχη ειδησεογραφία σε τηλεοπτικές εκπομπές τοπικού καναλιού, που στόχο έχουν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη ως προς το θέμα της παραχώρησης της χρήσης του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) από το Δήμο Τοπείρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) προκειμένου να εκτελεσθεί το εγκεκριμένο έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
       
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου με την υπ΄αριθμ. 38/26-03-2014 απόφασή του και κατόπιν αιτήσεως του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, αποφάσισε για την υλοποίηση του παραπάνω έργου: 1.  Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2014. 2. Την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά έτη (έως την 31-12-2021)  με τη δέσμευση ότι δύναται να παραχωρηθεί εκ νέου ο χώρος προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ για όσο διάστημα απαιτείται, εφόσον δοθεί ανταπόδοση για την χρήση του χώρου, η οποία προτείνεται να ανέρχεται στο ύψος των τελών καθαριότητας (248.752,70 ευρώ). Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την υπ΄αριθμ. 16/08-04-2014 απόφασή του αποδέχθηκε την παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για το έτος 2014, αλλά δεν αποδέχθηκε τον όρο της ανταπόδοσης των τελών ποσού 248.752,70 ευρώ για την παραχώρηση της χρήσης για επτά έτη (έως την 31-12-2021). Στη συνέχεια και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1089/30-10-2014 έγγραφό του, μας απέστειλε την υπ΄αριθμ. 26/20-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με την οποία αποφασίσθηκε να ζητηθεί εκ νέου από το Δήμο Τοπείρου η παραχώρηση της χρήσης του ΧΥΤΑ για επτά χρόνια και να αποδοθούν στο Δήμο τα νόμιμα αντισταθμιστικά οφέλη.
Κατόπιν τούτων το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 161/27-11-2014 απόφασή του παραχώρησε τη χρήση του ΧΥΤΑ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για επτά έτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής, που επιβαρύνονται ανυπολόγιστα από τη λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ στην περιοχή τους και να προστατέψουν και αποκαταστήσουν το περιβάλλον, κατά το δυνατόν,  από την  υποβάθμιση που υπέστη και θα υποστεί στο άμεσο μέλλον. Η επιβολή και ο αυστηρός έλεγχος της υλοποίησης των τεθέντων όρων από το Δήμο Τοπείρου είναι στοιχειώδης υποχρέωσή μας προς τους δημότες μας για την προστασία των ανεκτίμητων αγαθών της υγείας τους και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Τοπείρου εφόσον διασφαλιστεί εγγράφως ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ.161/27-11-2014 απόφασή του, παραχωρεί τη χρήση του ΧΥΤΑ όπως προβλέπεται από τους όρους υλοποίησης του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για το παρακάτω θέμα:

1.Διάθεση πίστωσης ΠΥ 2014,για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λουκμακιά Αθανάσιο.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση της χρήσης του χώρου ΧΥΤΑ του Δήμου Τοπείρου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για επέκταση και αναβάθμιση. Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24.11.2014

Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα  24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση και διάθεση προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014
2. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 2014.
3. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του δημ.ταμία.                   
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ΄ τριμήνου    του 2014 (εννιαμήνου 2014).
5. Καθορισμός τιμήματος Λαϊκής Αγοράς έτους 2014
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων Βανιάνου, Κοσσού, Πρασινάδας, Δεκάρχου, Κύρνου, Ορφανού, Μικροχωρίου, Κεντητής, Ευλάλου και Κρεμαστής.
7. Καθορισμός τελών άρδευσης .

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2014.
2.Απόφαση για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία ΄΄ ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ΄΄ για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος ζωής τους[ΟΤΚΖ].
3.Απόφαση για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία ΄΄ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ΄΄ για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Υλικού Λαμπτήρων,LED,Μικροσυσκευών και Συναφών  Ειδών.
4.9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
5.Απόδοση Γ΄ κατανομής 2014 για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών σχολείων και δαπάνης σχολικών τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 2014 προς τα  Ν. Π. Α΄ Βάθμιας , Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες  Δήμου Τοπείρου.
6.Λήψη απόφασης για την έγκριση εξόδων κίνησης του Δημάρχου.
7.Ορισμός Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου.
8.Παραχώρηση της χρήσης του χώρου ΧΥΤΑ του Δήμου Τοπείρου στο ΣΔΑΝΞ για επέκταση και αναβάθμιση.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολυχρονιάδου Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στον οικισμό Εύλαλο την Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014 και ώρα 12:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:


1) Επίλυση θεμάτων πολιτών

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσία Δήμου Τοπείρου Οικονομικού Έτους 2015 (Ο.Π.Δ).


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου