Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Τοπείρου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” , του άρθρου 81 “Αρμοδιότητες Προέδρου & Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινότητας” και του άρθρου 83 παρ. 8 “Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 “Εξουσιοδότηση υπογραφών” του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006).
3. Τις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου, Πρώτο Κεφάλαιο, άρθρο 9 “Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή” του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09.03.1999).
4. Την υπ’ αριθ. 49/74572/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μεταβιβάζουμε  στους  Προέδρους  Συμβουλίων  της Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Τοπείρου.

Στον Πρόεδρο  Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου , του κ. Γκαλίπ Ογλού Τολκάι , του Ερόλ
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αβάτου , Χοίδη Νικολάου , του Αθανασίου.
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου, Τερζή Αθανάσιο του Σταύρου.
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαγγάνων Αγγελάκη Πασχάλη του Δημητρίου
Στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Κερμενίδη Παντελεήμονος του Νεραντζή
Στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ολβίου Βαχαρέλη Ευρυσθένη του Βαχάρη
Στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τοξοτών , Νιναχίδη  Χαράλαμπου του Αγαπίου
Στην Εκπρόσωπο  της Τοπικής Κοινότητας Γαλάνης , Μαυροπούλου Ευγενία του Ιωάννη.

Τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Δημοτική Κοινότητα - Τοπική Κοινότητα  και εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας ως εξής:

1. Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας πλήν αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, άδειες προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων.

2. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις δημοτικές κοινότητες.

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στη Ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Εκδήλωση του Δήμου για τα οφέλη του Αθλητισμού

afisa sxoleio akra-01 small

 

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα κάνει ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με την εταιρία αθλητικών ειδών INTERSPORΤ για τους μαθητές του δήμου μας την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 17:00 στο δημοτικό κατάστημα στο Εύλαλο.Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ποδοσφαιριστές της SKODA XANTHI  και θα μιλήσουν για τα οφέλη του αθλητισμού.Στην συνέχεια η εταιρία  INTERSPORΤ θα μοιράσει δωράκια στα παιδιά και αθλητικό εξοπλισμό στα σχολεία.

 
    
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του κτηματολογικού πινάκα των αγροκτημάτων. ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΕΥΛΑΛΟΥ:ΟΡΦΑΝΟ,ΚΥΡΝΟ,ΚΕΝΤΗΤΗ,ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΔΕΚΑΡΧΟ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ,ΕΥΛΑΛΟ. ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΕΞΟΧΗΣ:ΒΑΝΙΑΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, ΚΟΣΣΟΣ.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή έκτη  (26) Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10976/22-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος, με αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια": πατώντας εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους  2014.
2.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων Δήμου Τοπείρου (ΚΤΕΟ) στο όνομα του δημοτικού ταμία            

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.


Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 10/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου (Εύλαλο – Ξάνθης), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας  διάταξης:
1)Συγκρότηση της σχολικής επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης σε σώμα -εξουσιοδότηση του Πρόεδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση και αναπληρωτή του
2)Αίτημα προς τον Δήμο Τοπείρου για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Διαχειριστή του προγράμματος <<Διαύγειας>>  για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.
3)Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. για εξουσιοδότηση Προέδρου να διαχειρίζεται τον λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των αμοιβών των καθαριστών.
4)Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την δημοπρασία των σχολικών κλήρων ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ,ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ,ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΥ .          

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 10/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου (Εύλαλο – Ξάνθης), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας  διάταξης:
1)Συγκρότηση της σχολικής επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε σώμα -εξουσιοδότηση της Πρόεδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση και αναπληρωτή της.
2)Αίτημα προς τον Δήμο Τοπείρου για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Διαχειριστή του προγράμματος <<Διαύγειας>>  για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.
3)Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. για εξουσιοδότηση Προέδρου να διαχειρίζεται τον λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των αμοιβών των καθαριστών.
4)Επικύρωση της μίσθωσης του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ερασμίου  στην Ασημένια Μπουρντούνη  ως τελευταίας πλειοδότη  του διαγωνισμού.         

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τοπείρου

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια": πατώντας εδώ

Λήψη απόφασης για διεκδίκηση αντισταθμιστικού οφέλους υπέρ του Δήμου από τον Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Ανάκληση της υπ΄αριθμό 96/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου λόγο ποσόστωσης, που αφορά στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Τοπείρου.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" :πατώντας εδώ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου