ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Απευθείας ανάθεση για αποκατάσταση του οδοστρώματος δρόμου Δεκάρχου- Ολβίου.
2. Απευθείας ανάθεση για αποκατάσταση του οδοστρώματος δρόμου Εξοχής- Μέλισσας.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και της επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων.


Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Εορτασμός Εθνικής επετείου 25 ης Μαρτίου στον Δήμο Τοπείρου

Παρουσία του Δημάρχου Τοπείρου, Θωμά Μίχογλου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πολυχρονιάδου Ελένης, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στην Τοπική Κοινότητα Τοξοτών. Η τελετή ξεκίνησε με την έπαρση της σημαίας, Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο και κατάθεση στεφάνων απο τον Δήμαρχο, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου, κ. Σπυριδόπουλο Χαράλαμπο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας  Τοξοτών, κ. Νιναχίδη Χαράλαμπο αλλά και μαθητές του Γυμνασίου και των Δημοτικών  σχολείων.  Στην σεμνή τελετή προς τιμή των Ηρώων του 1821 και της Ελληνικής επανάστασης, ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων, ο Εθνικός ύμνος και ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την παρέλαση των μαθητών μπροστά απο την Δημοτική αρχή, τους γονείς και πλήθος κόσμου που χειροκρότησε τους μικρούς μαθητές.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

20150325 102812 20150325 102823

20150325 102842 20150325 102855

20150325 102911 20150325 102927

20150325 102935 20150325 103011

20150325 104202 20150325 104216

20150325 104254 20150325 104344

 

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου.
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 Δήμου Τοπείρου.
3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α» Δήμου Τοπείρου.
4. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» οικονομικού έτους 2014.
5. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» οικονομικού έτους 2014.
6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΤΟΕΒ Θαλασσιάς - Κρεμαστής.
7. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2014 ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής.
8. Αποδοχή παραίτησης Επιβλεπόντων των έργων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής», «Παρεμβάσεις Βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά- Ίμερα» & «Αποκατάσταση Αρχικού Αναγλύφου Οδοστρώματος Οικισμού Λιβερών».
9. Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Λιβερών στον μορφωτικό- πολιτιστικό σύλλογο Λιβερών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015» προϋπολογισμού 196.865,80 € με ΦΠΑ 23, για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου και των νομικών του προσώπων και με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής (χωρίς Φ.Π.Α.) την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων (http://www.fuelprices.gr). Μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο της δαπάνης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Το πρατήριο για τα καύσιμα κίνησης θα βρίσκεται σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Τοπείρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/3/2015.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/4/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 14:00.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 2449/18-03-2015 διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο και στα τηλέφωνα 2541068472 και 2541352601.

ΕΥΛΑΛΟ 18/03/2015

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να κατεβάσετε σε μορφή PDF τα στοιχεία αναλυτικά πατήστε : 

Διακήρυξη

Ενδεικτικό τιμολόγιο

 

Ενδεικτικός προυπολογισμός

Περίληψη

Αναλυτική προσφορά 2015

Συγγραφή υποχρεώσεων

Στοιχεία ζητούμενης κατανάλωσης 2015

Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων 2015

Τεχνική έκθεση καυσίμων 2015

 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμα μία δημοπρασία δημοτικών χωραφιών στο Δέκαρχο - Όλβιο του Δήμου Τοπείρου.

Παρουσία του Δημάρχου κ. Θωμά Μίχογλου, ο οποίος μίλησε στους δημότες, διενεργήθηκε η δημοπρασία των υπολοίπων δημοτικών χωραφιών στο Δέκαρχο- Όλβιο. Η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας απαρτιζόταν από την Αντιδήμαρχο κα. Θεοδωρακάκη Ειρήνη, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαδόπουλο Μπούλη, κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο, καθώς και τον Δημοτικό υπάλληλο κ. Στέρη Χρήστο. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

CIMG7636 f CIMG7629 f

CIMG7638 f CIMG7639 f

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, τη Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.    Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.).


                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                        

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

Πρωτοφανείς καταστροφές στον Δήμο Τοπείρου από την σφοδρή κακοκαιρία. Ο Δήμαρχος δήλωσε στα ΜΜΕ ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.

Η σφοδρή κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον Δήμο Τοπείρου και η πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής επικεντρώθηκε πρώτα στην αντιμετώπιση των φαινομένων που αφορούσαν τους δημότες ( οικίες – καταστήματα ) προκειμένου να ανακουφιστούν οι εκατοντάδες πληγέντες πολίτες. Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές κυρίως ηλικιωμένοι και ανάπηροι που δεν μπορούσαν να βγουν έξω από τα πλημυρισμένα σπίτια τους. Πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν άμεσο πρόβλημα διαβίωσης, καθώς πολλές οικίες πλημύρισαν και καταστράφηκαν έπιπλα και ρουχισμός. Καταστήματα υπέστησαν ζημιές, πολλοί στάβλοι και μαντριά υπέστησαν καταστροφές και πνίγηκαν αιγοπρόβατα. Οι ζημιές στα χωράφια είναι ανυπολόγιστες καθώς πολλές περιοχές μετατράπηκαν σε μικρές λίμνες. Ο Δήμος έχει περιέλθει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης πολιτικής προστασίας με την Αριθμ. πρωτ. 1584/10.3.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Πανούση κατόπιν ενεργειών του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

CIMG7469 F CIMG7474 F

CIMG7475 f CIMG7480

Ο Δήμαρχος Θωμάς Μίχογλου από την Παρασκευή βρισκόταν στις περιοχές που επλήγησαν και προσπαθούσε να επιλύσει τα άμεσα προβλήματα. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων το προσωπικό του Δήμου με την Τεχνική υπηρεσία με την βοήθεια μηχανημάτων από την Περιφέρεια και τον Στρατό αλλά και ιδιωτών, έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για την αντιμετώπιση των πλημυρών. Εκσκαφείς και μπουλντόζες άνοιγαν τα βουλωμένα ρέματα και δημιουργούσαν νέα για να διοχετευτεί η τεράστια ποσότητα νερού από την συνεχόμενη βροχόπτωση που κράτησε 60 ώρες σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

CIMG7488 CIMG7491

CIMG7494 CIMG7495

CIMG7497 F CIMG7498

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες τους σε όλους όσους βοήθησαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία στο Δήμο Τοπείρου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Πέμπτη στις 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων - προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Έγκριση ανάθεσης Μελέτης Αποτύπωσης Δημοτικών Εκτάσεων Δήμου Τοπείρου Δ.Κ. Ευλάλου, ήτοι Κύρνου, Ορφανού, Μικροχωρίου, Κεντητής, Ηλιόπετρας και Δεκάρχου.

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων του κάτωθι μοναδικού θέματος:

1. Έργα αντιμετώπισης έντονων βροχοπτώσεων σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Πρόσκληση 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 125/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άδεια διέλευσης αγωγού ΤΑP από τα όρια δικαιοδοσίας του Δήμου Τοπείρου.
4. Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 2015.
5. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
6. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας έτους 2015.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου