ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2015

Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Τοπείρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ28/80 ΄΄Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ΄΄
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
3. Τις διατάξεις του N.4281/2014
4. Την αριθμ. 12/13-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για τις εξής κατηγορίες εργασιών,

Εργασίες ηλεκτρολογικές
Εργασίες φανοποιίας
Εργασίες βαφής
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης  και προληπτικής συντήρησης οχημάτων
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης  και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων.
Εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου)
Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε κατηγορία ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των κατηγοριών.
Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.


Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο  ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ..

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                     
ΕΥΛΑΛΟ 20/02/2015

                                                                   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε PDF μορφή πατήστε εδώ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να κατεβασετε την περίληψη της διακήρυξης σε PDF μορφή πατήστε εδώ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσκληση 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

            
Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης

Ο Δήμος  Τοπείρου διακηρύττει ότι την  24 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Τοπείρου στο Εύλαλο (δίπλα στο ΚΕΠ), θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με το σύστημα:  προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης»

Ο κωδικός του έργου είναι: 30-7323.022 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 12/2014 θεώρησης 09-12-2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, ανέρχεται στο ποσό των 33.934,37 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 42.164,50 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο, μέχρι τις 23/2/2015.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη....του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια  του Φ.Π.Α. δηλαδή 686 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τοπείρου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) έξι μήνες.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (6) ΈΞΙ μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Τοπείρου
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου, αρμόδιος υπάλληλος Χατζηγιαννάκου Μαρία (τηλ.:2541068471 Φαξ:2541068472), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Εύλαλο,  17-02-2015


Ο  Δήμαρχος  Τοπείρου

 

Μίχογλου Θωμάς

 

Για να κατεβάσετε την πλήρη διακήρυξη πατήστε εδώ  : Αναλυτική διακήρυξη σε PDF

Για να κατεβάσετε την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής πατήστε εδώ : Απόφαση Οικονομικής επιτροπής σε PDF

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμος Τοπείρου σας καλεί στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων του που θα πραγματοποιηθούν στις 20-2-2015 και  23-2-2015.

Παρασκευή 20-2-2015 ο Α.Π.Π.Σ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ διοργανώνει Λαϊκή- Ποντιακή βραδιά ώρα έναρξης 21.00 στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέλισσας.

 

Δευτέρα  23-2- 2015 από το πρωί θα πραγματοποιηθούν με τη χορηγία του Δήμου Τοπείρου παραδοσιακά γλέντια για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας από τους κατά τόπους πολιτιστικούς συλλόγους στις πλατείες των οικισμών Μέλισσας, Μαγγάνων, Ερασμίου, Αβάτου, Ολβίου, Γαλάνης και Τυμπάνου.

Θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε και να απολαύσετε δωρεάν την πατροπαράδοτη φασολάδα με τη συνοδεία λαγάνας, νηστίσιμων εδεσμάτων, κρασιού, καθώς και να διασκεδάσετε με αυθεντικά παραδοσιακά, αλλά και λαϊκά γλέντια.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες των συλλόγων.  
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 


ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

Αποκατάσταση κλειστού οχετού στον Οικισμό Αβάτου.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω κίνδυνου στην διέλευση οχημάτων.  
                                          

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Ορκωμοσία Δημοτικού Συμβούλου 2015

 

20150210 103056

 

Μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. : 132/08-01-2015 αίτηση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου και επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Καραλευθέρη Μαρίας του Παύλου, η οποία κατέστη οριστική, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, προσήλθε ως πρώτος αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, ο κος Αλή Γιακούπ του Αλή ο οποίος  και ορκίσθηκε σύμφωνα με τον νόμο, ενώπιον του Δημάρχου του Δήμου Τοπείρου και ανέλαβε καθήκοντα  Δημοτικού Συμβούλου.

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

20150210 103042

 

 

Θέμα: Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη 13/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
2) Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού οχήματος στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη «Κ.Π.Φ.Α». Δήμου Τοπείρου, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
3) 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
4) Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2015.
5) Απόδοση Α’ Κατανομής έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α’βαθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου.
6) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40 € άνευ Φ.Π.Α.(κατόπιν κληρώσεως).
7) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά- Ίμερα».
8) Έγκριση Α’ Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου.
9) Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής με θέμα:
    α) « Χαρακτηρισμός των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.γ του Π.Δ. 23/2000
    β) «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444 Β’/26/04/1999).
10) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
11) Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δήμου Τοπείρου.
12) Σύσταση και οργάνωση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Ν.3033/2012) Δήμου Τοπείρου.
13) Συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Ν.3033/2012) Δήμου Τοπείρου.
                                                                                                                       

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Κοπή πίτας Δήμου Τοπείρου 2015

CIMG7314 fs

 

 

Την Παρασκευή το βράδυ οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου με τον Δήμαρχο Θωμά Μίχογλου και το Δημοτικό συμβούλιο έκοψαν την πίτα για το 2015 στην Γαλάνη στην ταβέρνα Τα Τέμπη του Νέστου.

Στην εκδήλωση αυτή που οργανώθηκε από τον Δήμαρχο παρευρέθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος αφού έκοψε την πίτα για το 2015 ευχήθηκε καταρχήν υγεία και ευτυχισμένο το νέο έτος κάλεσε δε όλους να δουλέψουν με αγάπη για τον Δήμο και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους Δημότες.

Το φλουρί της πίτας που κέρδισε ένας υπάλληλος είχε σαν δώρο 3ημερη άδεια. Ακολούθησε γλέντι και οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι χόρεψαν και απόλαυσαν την θαυμάσια αυτή βραδιά.

 

CIMG7315 fs CIMG7318 fs

 

CIMG7330 fs CIMG7331 fs

 

CIMG7377 fs CIMG7403 fs

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκής αγοράς Ευλάλου Δήμου Τοπείρου
2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου Δήμου Τοπείρου
3. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων στην Κρεμαστή

                                                                        

                                                                                           
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Προμήθεια-τοποθέτηση υλικών οδοποιίας στις Σχολικές Μονάδες Μαγγάνων και Εξοχής.
2. Εργασίες διαχείρισης όμβριων στον οικισμό Ζηλωτής.
3. Εργασίες διαχείρισης όμβριων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαγγάνων.
4. Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα απορροής όμβριων.  
5. Στεγανοποίηση δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ολβίου (λόγω  κινδύνου για μικροβιολογική μόλυνση λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και διάβρωση της δεξαμενής).

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχείς βροχοπτώσεις) και μόλυνσης πόσιμου ύδατος.

                                           
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                               
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου