ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσία Δήμου Τοπείρου Οικονομικού Έτους 2015 (Ο.Π.Δ).


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Ψήφιση του τεχνικού  προγράμματος  του Δήμου Τοπείρου, Οικονομικού Έτους 2015.
 
2. Αναπροσαρμογή η μη των τελών ύδρευσης, Οικονομικού Έτους 2015.  

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Δευτέρα   10 Νοεμβρίου   2014 και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:


1. Εκλογή Αντιπροέδρου.                                                                                                                                   
2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (Καφέ - Πιτσαρία).   

 

Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α'/14-4-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 24 του ν. 4304/2014, ΦΕΚ 234/τ.Α'), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για oποιαδήποτε αιτία (εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και οφειλών που υπάγονται σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις) και προστίμων προς τους Δήμους, ως ακολούθως:

1. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009.
2. Όσες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως και 30-10-2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
β) Σε δόσεις με μερική απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων ανάλογα με το πόσο της οφειλής (μέχρι 100 δόσεις).
Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την κατάθεση αίτησης στον Δήμο Τοπείρου, Γραφείο Εσόδων (Κτίριο όπισθεν του Ιατρείου Ευλάλου), έως και 28 Νοεμβρίου 2014, τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της αναφερόμενης ρύθμισης (ήτοι η 28η-11-2014) θα εξεταστούν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή.

Καλούνται οι οφειλέτες να φροντίσουν για την υπαγωγή τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση η οποία τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων, σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
            
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα του Δήμου: 2541041677 ,  2541352601 , 2541352621 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr


Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. Α΄ του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-
2012)
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012)
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ Β΄ 692/09.03.2012).
5.  Tην ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη ΔΥΟ [2] Ειδικών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε θέματα:

 
Διοικητικής υποστήριξης, επεξεργασίας προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής κοινοτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δρομολόγησης πρωτοβουλιών για τη δικτύωση, προβολή δραστηριοτήτων της ιστορικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς του τόπου, που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση μέσω καινοτόμων υπηρεσιών, εξεύρεσης τρόπων και εύρεση χορηγιών για την προσέλκυση επισκεπτών, για προβολή πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του δήμου.


Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συμβούλων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

"Κατεβάστε την προκήρυξη απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τοπείρου έτους 2014

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 12902/29-10-2014, έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67   παράγραφος 5 του Ν.3852/2010.

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  για τα σχολεία Α΄θμιας & Β΄θμιας  Εκπαίδευσης έτους 2014

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 12902/29-10-2014, έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που γνωστοποιήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν.3852/2010.

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2014

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 12902/29-10-2014, έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67  παράγραφος 5 του Ν.3852/2010.

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29/10/2014, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2014.
2.Εγκρίση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  για τα σχολεία Α΄θμιας & Β΄θμιας  Εκπαίδευσης έτους 2014.
3.Εγκρίση απευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τοπείρου έτους 2014.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω καιρικών συνθηκών και  πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.       

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Εξοχής, Αγροκτήματα Κοσσού, Βανιάνου και Πρασινάδας του Δήμου Τοπείρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία  για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:
Αγροκτήματα  Κοσσού   - έκταση  153,320  στρέμματα
Αγροκτήματα Βανιάνου   – έκταση  557,320 στρέμματα
Αγροκτήματα Πρασινάδας   – έκταση  682,434 στρέμματα

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος: Καλλιεργήσιμη γη .  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την 6η   Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη    και  ώρα 10:00 π.μ μέχρι 12:00 μ.μ στο  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΞΟΧΗΣ   του Δήμου Τοπείρου ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας ,αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο  μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :
- 10,00 euro /στρ. Ετησίως

Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.  
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης  .
Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος
Τηλέφωνο :2541041916  
                                                            

                                                          
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου