Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του κτηματολογικού πινάκα των αγροκτημάτων. ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΕΥΛΑΛΟΥ:ΟΡΦΑΝΟ,ΚΥΡΝΟ,ΚΕΝΤΗΤΗ,ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΔΕΚΑΡΧΟ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ,ΕΥΛΑΛΟ. ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΕΞΟΧΗΣ:ΒΑΝΙΑΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, ΚΟΣΣΟΣ.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή έκτη  (26) Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 10976/22-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος, με αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια": πατώντας εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους  2014.
2.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων Δήμου Τοπείρου (ΚΤΕΟ) στο όνομα του δημοτικού ταμία            

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.


Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 10/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου (Εύλαλο – Ξάνθης), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας  διάταξης:
1)Συγκρότηση της σχολικής επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης σε σώμα -εξουσιοδότηση του Πρόεδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση και αναπληρωτή του
2)Αίτημα προς τον Δήμο Τοπείρου για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Διαχειριστή του προγράμματος <<Διαύγειας>>  για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.
3)Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. για εξουσιοδότηση Προέδρου να διαχειρίζεται τον λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των αμοιβών των καθαριστών.
4)Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την δημοπρασία των σχολικών κλήρων ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ,ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ,ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΥ .          

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 10/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Τοπείρου (Εύλαλο – Ξάνθης), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας  διάταξης:
1)Συγκρότηση της σχολικής επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε σώμα -εξουσιοδότηση της Πρόεδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση και αναπληρωτή της.
2)Αίτημα προς τον Δήμο Τοπείρου για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Διαχειριστή του προγράμματος <<Διαύγειας>>  για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.
3)Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. για εξουσιοδότηση Προέδρου να διαχειρίζεται τον λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των αμοιβών των καθαριστών.
4)Επικύρωση της μίσθωσης του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ερασμίου  στην Ασημένια Μπουρντούνη  ως τελευταίας πλειοδότη  του διαγωνισμού.         

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τοπείρου

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια": πατώντας εδώ

Λήψη απόφασης για διεκδίκηση αντισταθμιστικού οφέλους υπέρ του Δήμου από τον Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" : πατώντας εδώ

Ανάκληση της υπ΄αριθμό 96/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου λόγο ποσόστωσης, που αφορά στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Τοπείρου.

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια" :πατώντας εδώ

Ανάκληση της υπ΄ αριθμό 115/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου λόγο ποσόστωσης, που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων

Στο Εύλαλο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07-10-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου, ύστερα από την 11735/06-10-2014, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, τον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ..

 

"Κατεβάστε την απόφαση απο το Διαύγεια πατώντας εδώ" :πατώντας εδώ

Οικονομική ενίσχυση σε Οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να χορηγηθεί Οικονομική ενίσχυση σε Οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ να υποβάλλεται τα σχετικά δικαιολογητικά στον Δήμου Τοπείρου.

Με εντολή Δημάρχου

Γιουβατζίκ Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 85/148/ΕΟΚ

1)  Αίτηση του δικαιούχου ( στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ) - Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.
2) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/148/ΕΟΚ.- Επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης.
3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετεινό εκκαθαριστικό 2014 για εισοδήματα του 2013, προσοχή στο εκκαθαριστικό να αναγράφεται η λέξη ' ' ΕΓΚΥΡΟ ' ' ), καθώς και φωτοτυπίες των ΕΜ της χρονιάς που αιτούνται το Βοήθημα και των δύο προηγούμενων ετών ( για τα έτη 2012-2013-2014).
4) Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια. - Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υ.Δ.
5) Φωτοτυπία της  αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΓΡΑΦ. ΓΕΩΡΠΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφ. Στέρης  Χρηστος  Τηλέφωνο 2541041916

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου