ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του Ν.3584/07.

2.Tην παρ. 5 του άρθρου 58 του N.3966/2011.

3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των     αρδευτικών υδάτων».

4.Tην υπ’ αριθμόν 15/993/31-01-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΕΓΩΗΨ-Λ3Η) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»

5.Tην υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 1492/16-02-2017 (AΔΑ:72Κ6ΟΡ1Υ-ΚΑΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2017 από τον Δήμο Τοπείρου».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 13/04/2017 (Πέμπτη) έως 21/04/2017 (Παρασκευή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Διοικητικών  Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στο  Εύλαλο Ξάνθης, αρμόδια υπάλληλος κα. Καλπάκη Θεοδούλη (τηλ.2541352606).

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 15/993/31-01-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΕΓΩΗΨ-Λ3Η)  απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων σε πέντε (5), ήτοι:

 • Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Μαγγάνων
 • Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δεκάρχου
 • Μία (1) προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Γαλάνης

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 15/993/31-01-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΕΓΩΗΨ-Λ3Η) απόφασή του την αρδευτική περίοδο και για τις τρείς (3) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τοπείρου, από 01/04/2017 έως 31/10/2017.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.  

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο Τοπική Κοινότητα. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από του διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζοντα μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το αρμόδιο όργανο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής   συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η  φύλαξις  των   παρά  τας  όχθας  των   αυλάκων   ή  εις   μικράν   από   τούτων   απόσταση   κειμένων   αγροτικών  κτημάτων,  δι'   ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά (7)  ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο Διαύγεια.

 10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

  Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Τοπείρου - Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού εργάσιμες  ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Εύλαλο Ξάνθης Τηλέφωνο 2541352606. FAX:2541352650

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ Κιατίπης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης. (Εισήγηση: κα. Πάλλα)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία το Let’s Do It Greece στον Δήμο Τοπείρου

    

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού Let’s do it Greece που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 2 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ., στα Στενά του Νέστου και στον οικισμό Γαλάνη αλλά και στην Παραλία Ερασμίου.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Τοπείρου με τον Δήμαρχο κ. Θωμά Μίχογλου δήλωσε συμμετοχή δείχνοντας την έμπρακτη ευαισθητοποίηση στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ε. Πολυχρονιάδου, ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κιατίπης, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Π.Π.Α.Π. και δημοτικός σύμβουλος κ. Χ. Σπυριδόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ερασμίου κ. Α. Τερζής, η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γαλάνης κα. Ε. Μαυροπούλου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Τοξοτών με Πρόεδρο την κα. Π. Καρασακαλίδου, Πολιτιστικό Σύλλογο Ερασμίου "Γεώργιος Βιζυηνός", τον Σύλλογο Γυναικών Ερασμίου "ΓΑΙΑ", Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου και Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλάνης με Πρόεδρο κ. Κ. Μωυσιάδη, συμμετείχαν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στον εθελοντικό καθαρισμό και συνεργαστήκαν για τον κοινό σκοπό.

Η συμμετοχή ήταν πέρα από κάθε προσδοκία, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα και δείχνοντας στη πράξη το ενδιαφέρον όλων κυρίως για το περιβάλλον.
       Συνολικά στην δράση συμμετείχαν 40 άτομα περίπου που μοιράστηκαν σε 4 σημεία, δόθηκαν γάντια, σακούλες και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσαν πάνω από 50 μεγάλους σάκους με απορρίμματα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια δήλωσε ο Δήμαρχος Τοπείρου, κ. Θωμάς Μίχογλου σε όλους τους εθελοντές και τους συλλόγους που έλαβαν μέρος ορμώμενοι από την αγάπη για τον τόπο τους και τη διάθεση για εθελοντική προσφορά. Στέλνοντας και φέτος το μήνυμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αξίας της εθελοντικής προσφοράς, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε πολίτη και κάθε σύλλογο που έλαβε μέρος στην σπουδαία αυτή εθελοντική πρωτοβουλία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ–ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»
 

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 ο Δήμος Τοπείρου γίνεται Ομορφότερος!

ΔελτίοΤύπου

Let’s do it Greece!

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 ο Δήμος Τοπείρου γίνεται Ομορφότερος!

Η Μεγαλύτερη Εθελοντική Εκστρατεία καθαρισμού της χώρας, μέσα σε μία μέρα, είναι γεγονός!

Ο Δήμος Τοπείρου θα συμμετάσχει στην Μεγαλύτερη Εθελοντική Εκστρατεία καθαρισμού της χώρας «Let’s do it Greece!», η οποία θα λάβει χώρα σε δύο σημεία:

1. Στην παραλία Ερασμίου, ώρα συνάντησης 10:00 π.μ., Κυριακή 2 Απριλίου.

2. Στα Στενά του Νέστου (Τ.Κ. Γαλάνης), ώρα συνάντησης 10:00 π.μ., Κυριακή 2 Απριλίου.

Ο Δήμος θα παράσχει στους εθελοντές γάντια και σακούλες για τον καθαρισμό.

Στόχος είναι η καθιέρωση της Πανελλαδικής Εθελοντικής Εκστρατείας, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  και η διάδοση του μηνύματος της ανιδιοτέλειας και της συνεργασίας στη λογική «1 Μέρα Συντονιζόμαστε, 364 Μέρες Συνεργαζόμαστε».

Γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης εθελοντικής οικογένειας, μοιράσου το κοινό όραμα, δείξε την αγάπη και το σεβασμό σου για το περιβάλλον. Στις 2 Απριλίου 2017 έλα να φωνάξουμε όλοι μαζί Let’s do it Greece!

Και αν αναρωτιέσαι για ποιον λόγο 100.000 άνθρωποι θα επέλεγαν να δώσουν λίγο από τον χρόνο τους για να ομορφύνουν την περιοχή τους, δες κι εσύ τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός Εθελοντή μέσα από το παρακάτω βίντεο:  

https://www.youtube.com/watch?v=G7j9oLZ98mo

Πρόσκληση 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Δημόσιας Σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Τοπείρου Έτους 2017».

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω πιεστικών καταληκτικών ημερομηνιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΕΛΑΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Α. ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

     
     
    Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου συγχαίρει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Λουκμακιά για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. 
     Εύχομαι ως νέα διοίκηση, με νέο όραμα, να συντονίσετε και να οργανώσετε για τον κλάδο σας, την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δύσκολων στιγμών που διάγει η πατρίδα μας και που έχουν αντίκτυπο σε όλους τους  επαγγελματίες Κτηνοτρόφους της Ελλάδος.
     Εύχομαι να δώσετε ελπίδα, αισιοδοξία και να ακολουθηθεί ο πραγματικός δρόμος που πρέπει να χαράξει η όποια πολιτική και σχεδιασμός για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα κάτι στο όποιο επιμένουμε και πάντα θα στηρίζουμε.
     Σας εύχομαι καλή θητεία.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Τοπείρου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 4. Την 01/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Τοπείρου.

5. Την αριθ. 15/21-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης.

      προκηρύσσει:

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευτού  «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας»  προϋπολογισθείσης δαπάνης 44.937,60 (€) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης οικονομικού έτους 2017 και με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών με τα παρακάτω CPV:

 1. [14212200-2] - Αδρανή υλικά ποσού 20.385,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 2. [14210000-6] - Αμμοχάλικο ποσού 15.855,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  27/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου, στο Ευλαλο Ξάνθης, από την αρμόδια Επιτροπή.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, πληροφορίες κα Χατζηγιαννάκου Μαρία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εύλαλο   15 - 03 - 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      Συγγραφή Υποχρεώσεων - ΟΔΟ 2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

     Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου - Ολβίου». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Μέλισσας - Εξοχής» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Αβάτου - Δάφνης». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

5ο  ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 10541/29-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 10542/29-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Ν. 4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες  εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

9 ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανήματος (POS) αποδοχής καρτών (Τράπεζα Πειραιώς) και ορισμός υπευθύνου για πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κασναφέρης Γεώργιος)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό του τιμήματος της εκμισθούμενης δημοτικής έκτασης στην ΕΑΣ Ξάνθης. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία Τοξοτών για το οικονομικό έτος 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου