Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης τακτικής συνεδρίασης

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης τακτικής συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου  και ώρα 14:30 τακτική  Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:15 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης τακτικής συνεδρίασης

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής )

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο "Αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου Αβάτου-Δάφνης"(Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα).

3οΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ:Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ-Στοχοθεσία) έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ:Έγκριση επικαιροποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής:Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                

6οΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)                                                                                                                                                                    

7οΘΕΜΑ:Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.   (Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδόπουλος)                                                                                                                                                                                                                                               

8οΘΕΜΑ:Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9ο ΘΕΜΑ:Λύση της από 15-10-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Τοπείρου με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                                                        

10οΘΕΜΑ:Έγκρισητης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                                              

11οΘΕΜΑ:Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής συνεργασίας και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 99 του ν. 3852/ 2010 μεταξύ του ΣΔΑΝΞ και του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                      

12οΘΕΜΑ:Έγκριση των όρων της σύμβασης των εκκαθαριστών της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                      

13οΘΕΜΑ:Έγκριση εκμίσθωσης του παραχωρημένου κατά χρήση Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Ερασμίου. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης)

14οΘΕΜΑ:Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». (Εισηγητής: Δήμαρχος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Απριλίου 2019, ημέρα   Δευτέρα καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τo εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014».(Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Δήμου Τοπείρου την Τετάρτη, 17 Απριλίου, ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τοξοτών με θέμα «Ψάχνοντας για το παρελθόν στον Δήμο της Τοπείρου» στην διάλεξη της Δρ. Κωνσταντίνας Καλλιντζή, Αρχαιολόγου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης

« Αν ένας ξένος ρωτήσει κάποιον κάτοικο του Δήμου Τοπείρου τι αρχαία έχει στον τόπο του, πιθανότατα θα τον φέρει σε αμηχανία. Ο λόγος που θα δυσκολευτεί να απαντήσει, είναι ότι, πράγματι, δεν υπάρχουν ορατά μνημεία ή μεγάλοι, γνωστοί και επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι. Και όμως, στο τοπογραφικό αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, η περιοχή στα ανατολικά του Νέστου, έχει δυναμική παρουσία, που ξεκινάει από τη Νεολιθική Περίοδο, στα τέλη της 6ης χιλιετίας π.Χ., και φθάνει μέχρι τους Νεότερους Χρόνους. Κάθε, σχεδόν, οικισμός έχει αρχαιολογικές θέσεις, άγνωστες ακόμα και στους κατοίκους του.»

Αυτό το πλουσιότατο ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και, ακόμα, να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες του τμήματος αυτού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ιδιαιτερότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα.

                                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                  ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Εθελοντική δράση καθαρισμού της παραποτάμιας περιοχής στην είσοδο των Τεμπών του Νέστου

Στα πλαίσια της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού 1-7 Απριλίου 2019, την οποία συνδιοργανώνουν σε πανελλαδικό επίπεδο η "Let's do it Greece", η μεγαλύτερη  ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης" που υλοποιούν το Μη-κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη, μαθητές,  εκπαιδευτικοί και  γονείς των πέντε τοπικών σχολικών μονάδων του προγράμματος "Νοιάζομαι και δρω" : 5ο, 6ο και 9ο Νηπιαγωγεία Ξάνθης και Δημοτικά Σχολεία Αβάτου και Εξοχής,

με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Τοπείρου και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης-Παράρτημα Ξάνθης

ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ, υλοποιώντας την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 εθελοντική δράση καθαρισμού της παραποτάμιας περιοχής στην είσοδο των Τεμπών του Νέστου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ντομπρίκη Δήμητρα, ο αντιδήμαρχος κ. Τζελεπάκης θεόδωρος και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ‘’Κ.Π.Φ.Α’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ‘’Κ.Π.Φ.Α’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών''.
  2. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την Α.Α.Υ. Α-82 (ΑΔΑ: ΨΓΛΓΟΛΤΧ-ΞΥΞ), ποσού 8.000,00 ευρώ.
  3. Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ετήσιας τήρησης Διπλογραφικού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου σύμφωνα με την αρ. 370/29-3-2019 μελέτη.

Σας προσκαλεί να καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι 03/04/2019 στο ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου, Δ/νση ΕΞΟΧΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ και τηλ 2541094344, κ. Σ. Λερίδου.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Εγγραφή στο Εμπορικό επιμελητήριο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων»
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι , να καταθέσουν στον Δήμο Τοπείρου τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στα Γραφεία του Τμήματος τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ.Γρηγοριάδη Γεώργιο και συγκεκριμένα έως Πέμπτη 04/04/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΔΕΣΠΟΤΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

 

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Τοπείρου (πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων).(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ:Έγκριση προγραμματισμού και στρατηγικές προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Τοπείρου για την περίοδο 2020-2023.(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

Θέμα: Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Τοπείρου (πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων).(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ:Έγκριση προγραμματισμού και στρατηγικές προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Τοπείρου για την περίοδο 2020-2023.(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου