ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: 6Ω5ΔΩΗΨ-Ψ6Ψ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Εύλαλο, 01/06/2017

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 4418

Γραφείο Δημάρχου

Εύλαλο Ξάνθης - Τ.Κ. 67200 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 153

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-06-2017 έως 31/08/2019

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αντιδήμαρχοι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 3. Την αριθ. 62/1656/02-03-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχου κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.
 4. Την αριθ. Πρωτ.: 4329/ 29-05-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.
 5. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.   
 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.                                                     
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις (3) Αντιδήμαρχοι.                                 
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε   

Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4329/29-05-2017 αίτηση παραίτησης του κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 62/1656/02-03-2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη 01.06.2017 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ορίζουμε τον κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από τη 01-06-2017 έως τις 31-08-2019 σε αντικατάσταση του Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του Δήμου
 • Συντήρηση παιδικών χαρών.
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
 • Διαχείριση βοσκοτόπων.
 • Εποπτεία και έλεγχο αυθαιρέτων καταλήψεων Δημοτικών, Κοινοχρήστων κ.λ.π., οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων.
 • Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
 • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2  υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο  Ν.∆. 321/1982.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, που ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα, να υπάρχουν επιχειρηματίες με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας, να συμμετέχουν και να συνδράμουν  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ευχαριστούμε την εταιρία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. (ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε.), που ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα μας, έχοντας η ίδια έντονο το αίσθημα της ευαισθησίας και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, θα σκορπίσει τη χαρά και το χαμόγελο στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Με την προσφορά της σε υλικό κατασκευάζονται ειδικοί διάδρομοι πρόσβασης των Α.Μ.Ε.Α. στις παραλίες του Δήμου Τοπείρου.

Με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα τόσο το έργο του Δήμου όσο και τους συμπολίτες μας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ

Με μεγαλοπρέπεια και με τη συμμετοχή Αρχόντων και ευσεβούς λαού, εόρτασε ο Δήμος Τοπείρου στον οικισμό Εύλαλο την Ανάληψη του Κυρίου.

Η εορταστική ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου στον οικισμό Εύλαλο του Δήμου Τοπείρου. Στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων, πλαισιωμένος από ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Ανάληψης του Κυρίου μαζί με τα οστά του Μ. Βασιλείου, Τιμίου Προδρόμου και Βαφτιστή Ιωάννη και της Αγίας Ειρήνης με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και πολλών πιστών. Τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα.

Τον εορτασμό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Χ. Κουτσομιχάλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κιατίπης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Γιούβαντζικ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ. Κοτόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ολβίου κ. Ε. Βαχαρέλης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τοξοτών κ. Χ. Νιναχίδης, Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος πιστών.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρου

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α. ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την αρ. 21η/2017 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΑΔΑ:ΩΥΛ1ΟΛΤΧ-09Τ)

Από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουνίου 2017, στα Τμήματα Παιδικών Σταθμών: Μαγγάνων, Εξοχής, Αβάτου, Τοξοτών θα γίνονται εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων που γεννήθηκαν από 1/1/2013 μέχρι 31/3/2015.

Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του εδρεύει το τμήμα Παιδικού Σταθμού στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων και με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΣΤΑ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΛΑΛΟ

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πίστης και κατάνυξης την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 υποδέχτηκαν στον Δήμου Τοπείρου, στον οικισμό Εύλαλο, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, τα οστά του Μ. Βασιλείου, Τιμίου Προδρόμου και Βαφτιστή Ιωάννη και της Αγίας Ειρήνης.

Τα οστά κόμισαν για πρώτη φορά, μέλη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» με την συνοδεία του Ιερέα του Ναού Πατέρα Αθανάσιου.

Μετά από δέηση που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 τα οστά θα τεθούν σε προσκύνηση των πιστών έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Tετάρτη στις 24 Μαίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ.έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2οΑπαλλαγή υπολόγου  από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1οΘΕΜΑ: Λήψη απόφασηςγιατην παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισήγηση κ. Γιώργος Γρηγοριάδης)

   2οΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 Δήμου Τοπείρου.(Eισήγηση κ.Έλλη Πάλλα)

   3οΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.500,00 ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας  έτους 2017. (Εισήγηση κ.Έλλη Πάλλα)

   4οΘΕΜΑ: Αποδοχή Β΄ κατανομής  έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και απόδοση ποσού στα Ν.Π. Α΄βάμθιας ,Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης  και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου.(Εισήγηση κ.Έλλη Πάλλα)

   5οΘΕΜΑ: Έγκριση για επέκταση ΦΟΠ στο Δέκαρχο Δ.Κ. Ευλάλου και έκδοση εντάλματος πληρωμής.(Εισήγηση κ.Έλλη Πάλλα)

  6οΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής». (Εισήγηση κ. Μαρία Χατζηγιαννάκου)

  7οΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Π.Α.Π Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ.Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)

 8οΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ.Άγγελος Γιοβανόπουλος)

 9οΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση κ.Άγγελος Γιοβανόπουλος)

  10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος)

  11οΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου από τον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Ν.Ολβίου για τη δημιουργία νέων Κοιμητηρίων στο Ν. Όλβιο Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση κ.Δήμαρχος)

 12ο ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στον Κύρνο Δ.Κ. Ευλάλου.(Εισήγηση κ.Χρήστος Στέρης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Πρόσκληση 8ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

      ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν.3852/2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, Δευτέρα 22 Μαίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανώδιου εμπορίου. (καντίνα)
 2. Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος μοριοδότησης για την χορήγηση – κατανομή θέσεων λαικής αγοράς Τοξοτών.
 3. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα-πάρκ στην πλατεία του οικισμού Ευλάλου Δήμου Τοπείρου.
 4. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για εγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Κύρνου.

Αποδοχή δωρεάς του υπ’αριθ. 22562/2004 αγροτεμαχίου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ν.Ολβίου εκτάσεως 2.290 τ.μ.στον Δήμο Τοπείρου για τη δημιουργία του νέου Κοιμητηρίου του οικισμού Ν.Ολβίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

3. Το ΠΔ 28/80.

4. Την Υ.Α 17414 (ΦΕΚ 2215/2-10-2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ. αριθ.32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.

8.Την απόφαση 2131.16/1135/10-03-2017 του Κ.Λ .Αλεξανδρούπολης.

9. Την τεχνική έκθεση με αριθ.πρωτ.3397/03-05-2017 για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

10. Την υπ.αρ116/2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΔΩΗΨ-Β0Ω) απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου Δήμου Τοπείρου έτους 2017.»

11. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική υπηρεσία.

                                                Ανακοινώνει

Την πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου ΔήμουΤοπείρου  έτους 2017»,  με κατάθεση  προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην  τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από το Τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης  του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Τοπείρου,Ευλαλο Ξάνθης, 67200 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τοπείρου το αργότερο μέχρι την 23-05- 2017 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.2541041677 .

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                                                                  

 

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου