Νέος Πρόεδρος στον Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.

Σήμερα 10 Μαρτίου 2017 στις 15.30 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.). Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου εκλέχτηκε παμψηφεί με 9 ψήφους και να αναλαμβάνει νέος Πρόεδρος έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 76

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 282 του Ν. 3852/2010

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

6. Τις υπ’αρ.271/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΔΚΩΗΨ-3Γ3) και 62/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΓΕΩΗΨ-2ΕΚ) αποφάσεις Δημάρχου

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012)

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τον κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, άμισθο με θητεία από 10-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
 • Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 • Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
 • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
 • Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
 • Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
 • Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
 • Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
 • Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.
 • Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα είναι άμισθος

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε.  Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος, κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου που αναπληρώνει τον ∆ήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου και Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.

ΣΤ. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

Ζ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Η. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 75

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 και 282 του Ν. 3852/2010

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

6. Τις υπ’αρ.271/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΔΚΩΗΨ-3Γ3) και 62/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΓΕΩΗΨ-2ΕΚ) αποφάσεις Δημάρχου

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012)

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε τον κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπο του Αντωνίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από 10-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
 • Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ∆ιαφάνειας.
 • Υπεύθυνο Λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
 • την υπογραφή καταστάσεων µισθοδοσίας προσωπικού, ηµεροµισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων
 • Θεώρηση βιβλίων του Δήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
 • Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Θέµατα αλλοδαπών
 • Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
 • Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος, κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου που αναπληρώνει τον ∆ήμαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Κιατίπη Νικόλαο του Χρήστου και Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.

ΣΤ. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

Ζ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Η. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

 

«ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ….»

Γεύμα με άρωμα κυπέλου παρέθεσε ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με το «Ν.Π.Δ.Δ. Π.Π.Α.Π.» εχθές το βράδυ προς τιμή των δύο ομάδων του τελικού κυπέλου της Ε.Π.Σ. Ξάνθης «Αναγέννηση Θαλασσιάς» και «Άρη Αβάτου». Οι ποδοσφαιριστές, τα τεχνικά επιτελεία, οι διοικήσεις των ομάδων, δημοτικοί σύμβουλοι, παράγοντες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στον Νομό Ξάνθης, η Διοίκηση της Ε.Π.Σ. Ξάνθης και φίλοι, βρέθηκαν σε εστιατόριο στην περιοχή της Γαλάνης.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τις διοικήσεις, τους προπονητές και τους παίκτες και των δυο ομάδων τόσο για την παρουσία τους στον τελικό όσο και για την αποδοχή της πρόσκλησης στο γεύμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά «…..το Γ΄ ημίχρονο του ημιτελικού «παίζεται» σήμερα εδώ, στο γεύμα που ο Δήμος διοργανώνει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Χ. Σπυριδόπουλο και το Δ.Σ. του «Ν.Π.Δ.Δ. Π.Π.Α.Π.», για να ευχαριστήσει τόσο τις διοικήσεις όσο και τους παίκτες για την προσφορά τους στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και τη διάκριση τους στον τελικό.

Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι η ατμόσφαιρα, αν και σχεδόν 48 ώρες πριν τον τελικό, είναι άκρως φιλική, αφού παίκτες και των δυο ομάδων κάθονται δίπλα δίπλα και μαζί.  Αυτό αποδεικνύει ότι ο τελικός αν και προμηνύεται πολύ δυνατός και με πολύ πάθος θα γίνει μέσα στο αγωνιστικό πνεύμα του « ευ αγωνίζεσθαι» και χωρίς αντιαθλητικά χτυπήματα. Εύχομαι ο Τελικός Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ξάνθης να αναδείξει νικητή τον καλύτερο και όπως και να έχει, στο τέλος, όλοι μαζί και πάλι θα το γιορτάσουμε και οι δυο ομάδες μαζί, διότι το κύπελλο για δεύτερη συνεχή χρονιά θα παραμείνει στον Δήμο Τοπείρου.

Εύχομαι σε όλους καλό τελικό, με σεβασμό για τον αντίπαλο και πάνω απ΄ όλα χωρίς τραυματισμούς».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Τοπείρου απένειμε αναμνηστικές πλακέτες στις διοικήσεις των δυο ομάδων. Στους προπονητές και στους αρχηγούς και των δυο ομάδων δόθηκε ένα αναμνηστικό λεύκωμα του «Μουντιάλ» ποδοσφαίρου του 2010 από την Πρόεδρο του Δ. Σ. κα. Ε. Πολυχρονιάδου τους δυο Αντιδημάρχους κ. Χ. Κουτσομιχάλη και κ. Ν. Κιατίπη και από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χ. Κοτόπουλο. Στη συνέχεια, όλοι οι παίκτες παρέλαβαν από ένα αναμνηστικό λεύκωμα.

Ο Πρόεδρος του «Ν.Π.Δ.Δ. Π.Π.Α.Π.» κ. Χ. Σπυριδόπουλος φανερά συγκινημένος λόγω του ότι 25 ποδοσφαιριστές από τις δυο ομάδες τον είχαν στο παρελθόν προπονητή και είχαν αγωνισθεί μαζί του με πολλές διακρίσεις τόσο σε Τοπικό όσο και σε Πανελλήνιο επίπεδο, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε σε όλους τους παίκτες καλή συνέχεια και καλό τελικό.   

Η Διοίκηση του Άρη Άβατου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου απονέμοντας του αναμνηστικό λάβαρο της ομάδας για την ενεργό του δράση ως ποδοσφαιριστή, κάνοντας αναφορά ότι υπήρξε πρωταθλητής με την ομάδα του Ερασμίου το έτος 1978-1979, για τον ρόλο του ως προπονητής σε ομάδες του Δήμου Τοπείρου και τέλος με την ιδιότητα  του Δημάρχου Τοπείρου διότι στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Τοπείρου

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Δυο νέοι άνθρωποι ενώθηκαν με τα δεσμά του Γάμου στον Δήμο Τοπείρου την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2017. Ο Πολιτικός Γάμος τελέσθηκε από τον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Θωμά Μίχογλου ο οποίος μετά το τέλος της τελετής ευχήθηκε βίον ανθόσπαρτον με αγάπη, υγεία και ευτυχία.

 

  

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 62

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 89 του Ν. 3463/06.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 και 282 του Ν. 3852/2010.

3. Το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

4. Την απογραφή του έτους 2011 από όπου προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τοπείρου είναι μεγαλύτερος των 10.001 κατοίκων.

5. Την με αριθ. 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

6. Την υπ’αρ.235/2014 (ΑΔΑ: 786ΘΩΗΨ-Π9Ε) Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 692/Β’/09-03-2012).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Δήμου Τοπείρου, για το χρονικό διάστημα από 06/03/2017 έως 31/08/2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
 • Τοποθέτηση - έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 • Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του ∆ήμου.
 • Συντήρηση παιδικών χαρών.
 • Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.
 • Διαχείριση βοσκοτόπων Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης.
 • Εποπτεία και έλεγχος αυθαιρέτων καταλήψεων δημοτικών, κοινοχρήστων, οικοπεδικών, αγροτικών κλπ. εκτάσεων. 
 • Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Ζ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

 

Αποτελέσματα εκλογών των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010

Αναλυτικά:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου : κα. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: κ. ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου : κα ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου πλειοψηφούσας Παράταξης:

ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου μειοψηφούσας Παράταξης:

ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου πλειοψηφούσας παράταξης:

ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου μειοψηφούσας παράταξης:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΠ ΑΛΗ

 

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου πλειοψηφούσας παράταξης:

ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου μειοψηφούσας παράταξης:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου πλειοψηφούσας παράταξης:

ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ

ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου μειοψηφούσας παράταξης:

ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του Επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Χρυσόστομος Κοτόπουλος προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Τοπείρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο την 05/03/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. ώστε να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογές και πιο αναλυτικά:

 1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας).
 2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πλειοψηφών

Δημοτικός Σύμβουλος

του Επιτυχόντος Συνδυασμού

 

Χρυσόστομος Κοτόπουλος

Την Καθαρά Δευτέρα στον Δήμο Τοπείρου το κέφι απογειώθηκε ξεκινώντας την Μεγάλη Σαρακοστή…!!!

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου «οι διοργανωτές δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό δημιούργησαν κάτι μοναδικό και αξεπέραστο. Με ατομική και συλλογική συμμετοχή αποδείξαμε όλοι ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε. Εύχομαι να έχουμε υγεία και η έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής να σηματοδοτήσει για όλους μας την σωματική και πνευματική κάθαρση

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

 

 

Εκδηλώσεις για τα Κούλουμα με επίκεντρο την παράδοση διοργανώνονται στον Δήμο Τοπείρου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου καλεί όσους θέλουν να περάσουν την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, στην καρδιά ενός φυσικού παραδείσου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για τα κούλουμα στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

Εύχεται σε όλους καλή Σαρακοστή…!!!

«Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, της σωματικής και πνευματικής μας κάθαρσης και αποτελεί μια καλή αφορμή για ατομική, συλλογική και κοινωνική κάθαρση. Την χρειαζόμαστε όλοι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε.»

Οι εκδηλώσεις για την Αποκριά όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα.

Η μέρα αυτή θα τιμηθεί δεόντως με δωρεάν κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα, φασολάδα και άλλα πολλά τα οποία προετοιμάζονται από τους Συλλόγους και υπάρχει και παραδοσιακό λαϊκό γλέντι.

Φέτος την Καθαρά Δευτέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Δήμο Τοπείρου στους οικισμούς ΑΒΑΤΟ, ΓΑΛΑΝΗ, ΕΡΑΣΜΙΟ, ΕΥΛΑΛΟ, ΟΛΒΙΟ και ΤΥΜΠΑΝΟ όπου μετά τις 11:00 π.μ. ξεκινά ένα μοναδικό ξεφάντωνα.  

Ελάτε να πετάξετε τον χαρταετό σας ψηλά και μετά να απογειώσετε το κέφι σας στα ύψη μαζί μας, ξεκινώντας την Μεγάλη Σαρακοστή…!!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου