Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 132/5068/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΚΕΩΗΨ-1Β3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα τριών (3) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσίων Ύδρευσης και Τεχνικής ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

1 (ένας) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97 Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (JCB) 1 (ένας) Άδεια χειρισμού μηχανήματος έργου (JCB)(Ομάδα Β΄,1ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (GRADER) 1 (ένας) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (GRADER)(Ομάδα Α’, 3ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 15-10-2019 έως Δευτέρα 21-10-2019 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

           

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Με την ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, συναντήθηκε  την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Μίχογλου Θωμάς. Στην συνάντηση παρευρέθηκε επίσης, ο Αντιδήμαρχος Α’ κ.Ψεμματάς Δημήτριος.

Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης εκπροσώπησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης κ. Χρήστος Σταμπουλής, συνοδευόμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.Ορφανίδη Νεκτάριο και τον Αστυνόμο Β’ και Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ευλάλου, κ.Γεωργαντζή Ευάγγελο.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν  στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, και για διάφορα προβλήματα που αφορούν το Δήμο Τοπείρου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης κ. Χρήστο Σταμπουλή, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.Ορφανίδη Νεκτάριο και τον Αστυνόμο Β’ και Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ευλάλου, κ.Γεωργαντζή Ευάγγελο για την επίσκεψή τους, διαβεβαίωσε ότι η στενή συνεργασία του Δήμου Τοπείρου και της Αστυνομίας θα συνεχιστεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 unnamed 1

 

Γνωστοποίηση Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξειςτου άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν.4555/2018.

3.Τον ΟΕΥ του Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ Β΄ 692/09-03-2012) με τις τροποποιήσεις αυτού.

4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ο οποίος θα ασκεί τα ειδικά καθήκοντα:

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικάπρος το Δήμαρχο, στους τομείς:

-Αστικές αναπλάσεις

-Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών

-Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

4) Να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικώνυπαίθριων χώρων στους ΟΤΑ ή σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η εξειδίκευση αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

5) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).

6) Γνώση προγραμμάτων Η/Υ (τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω προγράμματα):

- Λειτουργικά Συστήματα: MicrosoftWindowsXP/Vista/7/8/10

- ΠλατφόρμαOffice: Word, Excel, Access, Power Point

- Σχεδίαση CAD: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου (τηλ. 2541352606, 2541352613) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                      

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

          Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:
 1. «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου».
 2. «Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία μικροπωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών».
 3. «Μεταβίβαση αδείας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών».

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «Κοινωνική Προστασία Φροντίδα και Αλληλεγγύη Δήμου Τοπείρου » Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής : Δήμαρχος)

2οΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου Τοπείρου « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ» λόγω λήξης της θητείας του .(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3οΘΕΜΑ:Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας. (Εισηγητής : Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων. (Εισηγητής :Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (Εισηγητής :Δήμαρχος)

7οΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης, (Εισηγητής: Δήμαρχος)

8οΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών .(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9οΘΕΜΑ:Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ 14 του ΠΔ.28/80 , (Εισηγητής :Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

11οΘΕΜΑ:Χορήγηση κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους-καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη συμβολαίου (Εισηγήτρια :Πάλλα Έλλη)

12οΘΕΜΑ:8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

13οΘΕΜΑ:Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2019 (Εισηγητής : Δήμαρχος)

14οΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και τις συναλλαγές με τους τραπεζικούς οργανισμούς .(Εισηγητής :Δήμαρχος ).

15οΘΕΜΑ:Ορισμός του Δήμου Τοπείρου ως υπόλογου διαχειριστή για τα έργα του ΠΔΕ και ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για όλα τα έργα του ΠΔΕ και του αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια: Δήμαρχος)

16οΘΕΜΑ: Απόδοση τρίτης κατανομής από τους ΚΑΠ έτος 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικές Εφορίες και αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το Α΄ εξάμηνο 2019 . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

17οΘΕΜΑ: Απόδοση κατανομής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2019 στα νομικά πρόσωπα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

18οΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στις υπηρεσίες ύδρευσης και καθαριότητας στο Δήμο Τοπείρου .( Εισηγητής: Δήμαρχος)

19οΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με την μισθώτρια εταιρία « Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο : « SOLARELECTRICENERGY» για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής διάρκειας της μίσθωσης, σύμφωνα με την 19/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

20οΘΕΜΑ:Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Τοπείρου» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

21οΘΕΜΑ:Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβαννόπουλος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

         Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ημέρα αισιοδοξίας, γεμάτη προσδοκίες και όνειρα. Συγχρόνως είναι η αρχή μιας δύσκολης αλλά συναρπαστικής πορείας προς το μέλλον.

Εύχομαι ολόψυχα, σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Τοπείρου να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε μέσα από τη φετινή διδακτική διαδικασία και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους να κάνουν ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα στη ζωή τους.

Σας εύχομαι καλή πρόοδο, υγεία και δύναμη στον αγώνα σας. Καλή δύναμη εύχομαι και στους γονείς και εκπαιδευτικούς που είναι στο πλευρό σας σε αυτόν τον αγώνα.

Ως Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε, για μία ακόμη φορά, ότι θα συνεχίσουμε την στενή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε από κοινού να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αρτιότερη λειτουργία των σχολείων μας.

Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας.

Καλή σχολική χρονιά».

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Απόφαση ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων 2019

            Α Π Ο Φ Α ΣΗ 324

ΘΕΜΑ: Απόφαση ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».

3. Την με αριθμό 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

4. Το από 4339/30-08-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Τοπείρου.

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τοπείρου.

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

                                                                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΟΥΜΕ

Ορίζει με ρητή εντολή του, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Τοπείρου με θητεία έως 31/08/2023 και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τοπείρου με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Τοπείρου. Ειδικότερα θα παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία, και την οργάνωση της υπηρεσίας.

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζελεπάκης Θεόδωρος του Αναστασίου ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τοπείρου με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στoυς ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        

                                                                                                               ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥΠΡΑΞΗ:  ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο εργασίας 5 (Υπηρεσίες εξωτερικών τεχνικών και επιστημονικών συνεργατών)
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  4419/ 03 - 09 - 2019ΑΔΑ: 9ΟΑΓΩΗΨ-ΦΕΙ
 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
 
Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την δημόσια σύμβαση  «ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο εργασίας 5 (Υπηρεσίες εξωτερικών τεχνικών και επιστημονικών συνεργατών)»  προϋπολογισμού 35.050,00 (€) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου  Ν. Ξάνθης οικονομικού έτους 2019 και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή γενικών υπηρεσιών με τα παρακάτω CPV
CPV: [80000000-4]- Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, [79996000-2]-  Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  16/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου, στο Ευλαλο Ξάνθης, από την αρμόδια Επιτροπή.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, πληροφορίες κ. Σιαμίδης Ιωάννης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Εύλαλο   03 - 09 - 2019
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
 
 
 
 
 
 
 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου