«Διακοπή μαθημάτων λόγω Θρακικών-Λαογραφικών Εορτών Νομού Ξάνθης- Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικήτης Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
 2. Το υπ’αρ. πρωτ. 19925/Ξ –ΓΠΕ300 έγγραφο Π. Ενότητας Ξάνθης Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
 3. Το υπ’αρ. πρωτ. 1000/21-02-2017 (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης) έγγραφο Περιφερειακού Δ/ντη ΑΜΘ.
 4. Το υπ’αρ. πρωτ. 1003/21-02-2017 έγγραφο των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης της Περιφερειακής Δ/νσης Π & Δ. Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 5. Τις Θρακικές- Λαογραφικές Εορτές του Ν. Ξάνθης - Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.
 2. Λήψη απόφασης για την εξόφληση της υπ΄αριθμ.37/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που περιλαμβάνει το επιδικασθέν κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.
 3. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 15/2016 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης(ειδική διαδικασία) και δικαστικό συμβιβασμό και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που περιλαμβάνει το επιδικασθέν κεφάλαιο  και τα δικαστικά έξοδα.
 4. Λήψη απόφασης για την εξόφληση της υπ΄αριθμ.67/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που περιλαμβάνει το επιδικασθέν κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.
 5. Λήψη απόφασης για την εξόφληση της υπ΄αριθμ.80/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που περιλαμβάνει το επιδικασθέν κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.
 6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης διαγωνισμών των προμηθειών «προμήθεια υλικών οδοποιίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

2ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου για την Πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

3ο ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή αποζημίωσης  ποσού 9.620,67 ευρώ από το Τ.Π.Δ. λόγω διέλευσης τμήματος αγωγού φυσικού αερίου (TAP) από δημοτικές εκτάσεις. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ποσών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γιοβανόπουλος Άγγελος)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γιοβανόπουλος Άγγελος)

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΤΚ Μαγγάνων». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

10ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Τοπείρου έτους 2017». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών οδοποιίας. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)»

12ο ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για ενσταβλισμό ζώων στο αγρόκτημα Κεντητής της Δ.Κ. Ευλάλου. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)

13ο ΘΕΜΑ: Μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία στο αγρόκτημα Κρεμαστής της Δ.Κ. Ευλάλου. (Εισήγηση: Στέρης Χρήστος)

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2016 (Εισήγηση: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Δευτέρα στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Τοπείρου έτους 2017».

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τοπείρου έτους 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Βασιλόπιτα του ΚΑΠΗ Μαγγάνων έτος 2017

Σε εκδήλωση του ΚΑΠΗ του οικισμού Μαγγάνων παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Χ. Κουτσομιχάλη, του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» και Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Γιοβαννόπουλου, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θ. Τζελεπάκη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαγγάνων κ. Π. Αγγελάκη και πλήθος δημοτών, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του ΚΑΠΗ για το έτος 2017.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατέρας Κωνσταντίνος.

Ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό του ευχήθηκε σε όλους για την νέα χρονιά ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις συνεχείς και ουσιαστικές προσπάθειες που καταβάλλει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει και να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου. «Προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε τον τόπο μας για να μπορούμε να προσφέρουμε άρτιες υπηρεσίες και παροχές σε όλους τους δημότες μας» τόνισε ο κ. Θωμάς Μίχογλου.

Το κλίμα ήταν ζεστό και εορταστικό προσφέροντας σε όλους μία ευχάριστη ανάσα ψυχαγωγίας, δίνοντας την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να χορέψουν.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Βασιλόπιτα του ΚΑΠΗ Ολβίου έτος 2017

Σε εκδήλωση του ΚΑΠΗ του οικισμού Ν. Ολβίου παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Χ. Κουτσομιχάλη, του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» και Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Γιοβαννόπουλου, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Λουκμακιά, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ολβίου κ. Ε. Βαχαρέλη και πλήθος Δημοτών, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του ΚΑΠΗ για το έτος 2017.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατέρας Ευάγγελος και ο Πατέρας Στυλιανός που παράλληλα είναι και Πρόεδρος των ΚΑΠΗ του Ν. Ολβίου.

Ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Μίχογλου στον εγκάρδιο χαιρετισμό και τις ευχές του για Υγεία, Ευτυχία, Αλληλεγγύη και Αισιοδοξία το 2017, τόνισε πως ο Δήμος Τοπείρου παρά την δύσκολη περίοδο για τον Τόπο και την Χώρα μας, θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται από τα ΚΑΠΗ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

         Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου2017 και ώρα 11:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

   1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Λαϊκή  Αγορά Τοξοτών.

   2.Έγκριση ανανέωσης αδειών Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου.

   3.Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία μικροπωλητή Λαϊκής Αγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Πέμπτη στις 09 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

1.Εξουσιοδότηση και παροχή  της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, για παράσταση και υπεράσπιση Δημοτικών Συμβούλων, ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης, κατά τη Συνεδρίασή του την 10-02-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017

Την πίτα έκοψε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ελένη Πολυχρονιάδου, τα κομμάτια της πίτας μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση. Τυχερός ήταν ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Ρόιδος.

Τόσο η Πρόεδρος όσο και ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου ευχήθηκαν Υγεία για την Νέα Χρονιά, καλή δύναμη σε όλους και καλύτερες ημέρες για τον Δήμο.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2017

    Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2017 στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση  κοπής  της πρωτοχρονιάτικης πίτας  για τους υπαλλήλους  του Δήμου Τοπείρου.

         Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ε. Πολυχρονιάδου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Χ. Κουτσομιχάλης, κ. Ν. Κιατίπης και κ. Σ. Χουσεϊν Ογλού, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Τοπείρου και όλοι οι υπάλληλοι.

        Χαιρετισμό προς όλους τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Υπαλλήλους,  απεύθυνε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ε. Πολυχρονιάδου εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχές της.

         Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Τοπείρου έκοψε την πίτα και ευχήθηκε σε όλους το 2017  να είναι ένα έτος με υγεία , προκοπή, αισιοδοξία και αποδοτικότητα. Επίσης ευχαρίστησε τους υπαλλήλους του Δήμου για τη συνεργασία, η οποία είναι σημαντική προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες στην καθημερινότητα ικανοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

1

2 

3

4

5

6

7

8

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου