Οικονομική Επιτροπή 35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «11η Αναμόρφωση προυπολογισμού Οικ.έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου έτους 2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «11η Αναμόρφωση προυπολογισμού Οικ.έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου έτους 2020».

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                                      
 
6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

       1. Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης.

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και επισκευή - διαμόρφωση γηπέδου Αβάτου» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

2ο ΘΕΜΑ:Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

3ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

4οΘΕΜΑ:11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

5ο ΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016 ). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

6ο ΘΕΜΑ:Απόδοση επιχορήγησης Δ΄ κατανομής σχολείων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 σε Ν.Π.Δ.Δ Α΄ βάθμιας, Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην τοπική Κοινότητα εξοχής, στα αγρόκτηματα: Ν.Αμισσός, Πρασινάδα, Κοσσός, Βανιάνο (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

8ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος . (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

9ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΔήμου Τοπείρου και τροποποίηση του Κανονισμού. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα α) τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’/04-04-2018 και β) την «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-1999). (Εισήγηση: Δήμαρχος)

13ο ΘΕΜΑ:Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων « πραγμάτων» και αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για το έτος 2019 και 2020 . (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

14ο ΘΕΜΑ:Έγκριση ή μη μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του Δήμου Τοπείρου του υπ΄αρ. 10.2 όρου του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.Δ) , περί πρόσθετης ασφάλειας του δανείου σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16ο ΘΕΜΑ:Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Γιοβαννόπουλος Άγγελος , Πρόεδρος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ημερομηνία: 10/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 6746
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ:2541352613,2541041762


ΠΡΟΣ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με αντικείμενο την παροχή ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων


                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν της από 9/12/2019 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου (όπου περιγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις της ασφάλισης και τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Τοπείρου) και του με αριθμό πρωτ.6732/9-12-2019 19REQ005991083 2019-12-09 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Τοπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τοπείρου για ένα έτος, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή και σε διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν το ως άνω αντικείμενο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Τοπείρου, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του.
Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων: 10-6253.001,10-6252.001 και 70-6253.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Τοπείρου, οικονομικού έτους 2019 .Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από 23/12/2019 έως 24/12/2020, καθώς και την ασφάλιση νέων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής αντίστοιχα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Τα μέλη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ξάνθης, υποδέχθηκε, σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Τοπείρου, κ.Μίχογλου Θωμάς.                                

Η συνάντηση διεκπεραιώθηκε σε ευχάριστο κλίμα, αφού συζήτησαν για τις ενέργειες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει κάθε τόσο ο ενεργός Σύλλογος Σαρακατσαναίων.
Ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσαναίων, κ.Μπίκο, για την επίσκεψή τους και ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία καθώς εξέφρασε ότι θα είναι δίπλα τους, στο πολύτιμο έργο του Συλλόγου για την αξιόλογη συνέχιση της πολύτιμης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

INTERREG 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Τεχνική Συνάντηση των Εταίρων του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 στο Δήμο Τοπείρου.

Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε, σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2019,η Διακρατική Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την  κοινωνική ενσωμάτωση στην διασυνοριακή περιοχή με την στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με το ακρωνύμιο «ACCESSFORALL»που πραγματοποιήθηκε στο Εύλαλο, την έδρα του Δήμου Τοπείρου, στις 2 Δεκεμβρίου 2019. Το έργο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, με την παροχή στήριξης στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων και με τη δημιουργία ενός κοινού εργαλείου για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης και της επιτροπής παρακολούθησης του έργου, συμμετείχαν δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δικαιούχοι/εταίροι του έργου από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ήτοι αντιπροσωπεία του Δήμου Krumovgradτης Βουλγαρίας και του Δήμου Τοπείρου, καθώς και του Γραφείου Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην πόλη Krumovgrad, το οποίο και δημιουργήθηκε στις αρχές του Νοέμβρη του 2018, με κύρια αποστολή του την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εξετάστηκε η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ενόψει υποβολής της Έκθεσης Προόδου, ενώ αναλύθηκαν οι δράσεις που κατά προτεραιότητα θα υλοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο υλοποίησης.

Γραφείο Τύπου Δήμου Τοπείρου

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τοπείρου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ Τοπείρου, 27/11/ 2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Τοπείρου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τοπείρου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τοπείρου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τοπείρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
3 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50
4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
5 Τσιγγάνοι - Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2541352606, 2541352613

Ταχ. Διεύθυνση: Εύλαλο Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 17ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 6198/ 15-11-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 , και ώρα 14:30 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 , και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 6198/15-11-2019 ημερήσιας διάταξης.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου