Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής )

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για την Παρασκευή  31 Δεκεμβρίου  2021 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 7457/ 27-12-2021 πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2021 , και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 και  σύμφωνα με τις διατάξεις ) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 7457/ 27-12-2021  ημερήσιας διάταξης.

Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει και ένα θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο << 11η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021>>

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατ΄ επείγουσα επειδή είναι απαραίτητη η εν λόγω αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω έκδοσης και απόδοσης των χρημάτων που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές- εφορίες. Παρακαλώ όπως τοποθετηθείτε  επι του εκτός ημερήσιας διάταξης  θέματος " 11η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ". Απαντήστε πρώτα αν συμφωνείτε στην συζήτησή του και έπειτα αν το ψηφίζεται.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com  ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 11:00 - 12:00.        

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                      

                                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πρόσκληση 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΠαρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2022 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022- Στοχοθεσία 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος )                                                                                                                                                                                                                                     

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 11:00 - 12:00.        

                                                            

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                

                                                                                         

                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ 2ο:Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ (Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).(Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                   

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 10:00 - 11:00.                      

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ- ΕΠΑΝΗΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, β) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και γ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, τηςΔημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με το μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης :

«Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του Τεχνικού Προγράμματος 2022».          

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης 6946908095 είτε με faxστο 2541352618.

                                                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

«Σταθερό, αλλά και το πιο οικονομικό παραμένει το τιμολόγιο ύδρευσης και τα δημοτικά τέλη του  Δήμου Τοπείρου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων και ΑΜΕΑ το 2022.»

Ο Δήμος Τοπείρου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν να μην αυξηθούν και να παραμείνουν ως έχουν, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του τιμολογίου ύδρευσης για συνδημότες μας που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Τοπείρου για:

  1. 1)Για την τιμολόγηση του πόσιμου ύδατος στα κτήματα-οικόπεδα.

Διατήρηση της τιμής παρεχόμενου ποσίμου ύδατος σε 0,50 λεπτά/κυβικό μέτρο για καταναλώσεις από 1 κυβικό έως και 200 κυβικά .

Πέραν των 200 κυβικών η τιμή παραμένει αμετάβλητη δηλαδή 0,80 λεπτά/κυβικό.

  1. 2)Για την τιμολόγηση του πόσιμου ύδατος στις σταυλικές εγκαταστάσεις

Διατήρηση της τιμής παρεχόμενου ποσίμου ύδατος σε 0,30 λεπτά/κυβικό μέτρο για καταναλώσεις από 1 κυβικό έως και 800 κυβικά .

Πέραν των 800 κυβικών η τιμή παραμένει αμετάβλητη δηλαδή 0,50 λεπτά/κυβικό.

  1. 3)Για την τιμολόγηση του πόσιμου ύδατος στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

Διατήρηση της τιμής παρεχόμενου ποσίμου ύδατος σε 0,80 λεπτά/κυβικό μέτρο.

  1. 4)Για την τιμολόγηση του πόσιμου ύδατος στις οικίες.

Για τις οικίες δεν αναπροσαρμόζεται το τέλος ύδρευσης και παραμένει αμετάβλητο ως κάτωθι:

Από 0 κυβ. έως 200 κυβ. σε 0,40 ευρώ/κυβικό

Από 201 κυβ. έως 300 κυβ.σε 0,45 ευρώ/κυβικό

Από 300 κυβ. και άνω 0,50 ευρώ/κυβικό

Άνευ Φ.Π.Α. 13%

Το Πάγιο Τέλος παραμένει σταθερό στα 15 ευρώ συν ΦΠΑ 24% για όλες τις ανωτέρω τιμολογήσεις.        

Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) , ισχύουν οι τιμές που ορίστηκαν με βάση την υπ΄αριθμό 153/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του ΔΚΚ «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία», επομένως, προτείνουμε τα κάτωθι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.):

Α) Τη μείωση κατά 20% του υπάρχοντος καταλόγου για τις καταναλώσεις πόσιμου νερού οικιών και αφορά αποκλειστικά και μόνο την οικιακή χρήση νερού για δημότες καθώς και σε μέλη οικογενειών δημοτών που τους βαρύνουν με αναπηρία από 80% και άνω

Β) τη μείωση κατά 10% του υπάρχοντος καταλόγου για τις καταναλώσεις ποσίμου νερού οικιών και αφορά αποκλειστικά και μόνο την οικιακή χρήση νερού για δημότες καθώς και σε μέλη οικογενειών δημοτών που τους βαρύνουν με αναπηρία από 67% έως 80%

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

α) Να υδρεύονται από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και να καταβάλουν Τέλη Ύδρευσης στο Δήμο Τοπείρου για την κατοικία διαμονής τους.

β) Να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και να μην έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα.

γ)Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.001,00€.

Η απαλλαγή θα συντελείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον προσκομιστούν:

α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, για τον καθορισμό της αναπηρίας,

β) Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού αυτής.

Οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές παρέχονται για το για έτος 2022».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 21/12/2021

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

61Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021

ΘΕΜΑ 1ο: «Διόρθωση ορίων και γεωμετρική μεταβολή γεωτεμαχίων στον οικισμό Μάγγανα Ν. Ξάνθης».

ΘΕΜΑ 2ο: «10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση μη αναπροσαρμογής τέλους ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και Τ.Α.Π οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση μη αναπροσαρμογής ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων οικονομικού έτους 2022».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση μη αναπροσαρμογής του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών οικονομικού έτους 2022».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού No4 για την δημόσια σύμβαση “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκθεσης Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 - Ισολογισμός (Χρήση 2016)»».

Θέμα: Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και

γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και

δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης 

ΘΕΜΑ 1ο 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων - εξόδων Γ΄ τρίμηνο 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο Απόδοση Δ΄ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου , στις σχολικές εφορίες και απόδοση επιχορήγησης σε σχολικούς τροχονόμους γ΄ τριμήνου 2021. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση μη αναπροσαρμογής τέλους ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και Τ.Α.Π οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2022 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση μη αναπροσαρμογής ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση μη αναπροσαρμογής του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 10ο Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την κατασκευή πρόχειρου καταλύματος για τον ενσταυλισμό ζώων στον οικισμό Κύρνου (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη Συγκρότηση Δ.Σ. με θέμα τη λύση και εκκαθάριση της Αστικής εταιρίας - Αναπτυξιακή σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο « ΑΣ Κ.ΚΟΙΝ.ΕΣ». (Εισήγηση: Βασίλειος Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 12ο Εφαρμογή Ορίων στον οικισμό Κοσμητής. (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00-13:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

.

ΕΥΧΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, β) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και γ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, τηςΔημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με το μοναδικό θέματα ημερήσιας διάταξης :

«Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του Τεχνικού Προγράμματος 2022».          

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου της Επιτροπής Διαβούλευσης 6946908095 είτε με faxστο 2541352618.

                                                                                                                

Σε περίπτωση αναβολής θα εκδοθεί εκ νέου πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου