Πρόσκληση 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της μελέτης "Μελέτη για την κατασκευή δύο (2) Μεταλλικών Κερκίδων" (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ: 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων( Ν.4412/2016) (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)                                                                                                                                                                    

4ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Β΄ κατανομής λειτουργικών δαπανών έτους 2019 Ν.Π. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης, Ν.Π. Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου ( Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                

5οΘΕΜΑ: Σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας τμήματος οικοπέδων σύμφωνα με τις υπ΄αρ 132/2018 και 11/2019 αποφάσεις Δήμου Τοπείρου. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6οΘΕΜΑ: Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ “Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβαννόπουλος )

7οΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος )

8οΘΕΜΑ: Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης έτους 2019 του Δήμου Τοπείρου . (Εισηγήτρια : Καλπάκη Θεοδούλη)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

                                                                                       

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας και το νικηφόρο αποτέλεσμα των εκλογών.
Η νίκη του συνδυασμού μας αποτελεί δέσμευση ευθύνης. Θα συνεχίσουμε να διοικούμε το Δήμο Τοπείρου με την ίδια εργατικότητα, συνέπεια, διαφάνεια, ειλικρίνεια, ήθος και εντιμότητα που δείχνουμε τόσα χρόνια. Η σχέση που έχουμε αναπτύξει συνεχίζει να έχει γερά δεσμά που ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερο μέσα από το σεβασμό και τον κοινό μας αγώνα για το καλό του τόπου.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα φανούμε αντάξιοι της τιμής που μας κάνατε και της μεγάλης νίκης που μας δώσατε.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους υποψηφίους της « Δημοτικής Αλλαγής» για τον έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα τους και την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν για την επίτευξη του στόχου. Εκλεγέντες και μη, θα συνεχίσουν να αποτελούν μια μεγάλη ομάδα συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας.
Τέλος, συγχαίρω τις παρατάξεις που θα αποτελούν την αντιπολίτευση ευχόμενος να έχουμε αγαστή συνεργασία.
Η επόμενη μέρα έχει ήδη έρθει στο Δήμο Τοπείρου και η σκληρή δουλειά έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ όλους για στήριξη!»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ευχές για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων Σεκέρ Μπαϊράμ


Ενόψει των εορτών της περιόδου του ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!
Η περίοδος του ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας κάνουμε τις μέρες της κρίσης ευκαιρία, για να φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, κάνοντάς τον τόπο ευημερίας και προκοπής για όλους μας.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 2-6-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

     3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2, του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών»(ΦΕΚ 57/Α΄/15-03-2012).

4.Την υπ’αριθμ.21 με αριθμ. πρωτ. 30309/19-04-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 33697/03-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα (ΦΕΚ 1501/Β’/03-05-2019)

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 80695/ΞΔΔΟ/2838 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης περί διενέργειας των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών την 26η Μαΐου 2019 ημέρα ημέρα Κυριακή, καθώςκαι την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή, των τυχόν επαναληπτικών των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Α. Την 2α Ιουνίου2019 ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθούν οι επαναληπτικές Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές,.

Β. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ. έως και ώρα 19:00 μ.μ..

Γ. Με την αριθμ. 73409/ΞΔΔΟ/2591/03-05-2019 απόφαση μας, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019, στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα.

 

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

206° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου.

206° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ.

207° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

207° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

208° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

208° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

209° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

209° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

210° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

210° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

211° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

211° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

212° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ.

213° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ μέχρι και Ω.

214° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

214° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.          

215° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

215° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

216° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

216° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

217° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

217° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

218° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες της 7015 Στρατιωτικής Μονάδας.

218° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ.

219° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7012, 7815 Στρατιωτικών Μονάδων.

219° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω.

220° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

220° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο ΚΑΠΗ Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

221° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Δημοτικό Σχολείο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.Επίσης θα ψηφίσουν και όλοι οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών.

221° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

222° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

222° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

223° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

223° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

224° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

224° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

225° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

225° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω.

226° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

226° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

227° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

227° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Πνευματικό Κέντρο Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

228° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

228° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

229° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7812, 7816 Στρατιωτικών Μονάδων καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

229° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης.

230° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

230° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

231° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

231° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

232° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

232° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

233° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

233° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

234° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

234° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω.

235° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

235° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

236° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

236° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

237° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

237° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

238° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

239° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

239° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής μαζί με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν  στο εκλογικό τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

   Επίσης έχοντας υπόψη :

-          Την υπ΄αριθ. 10/2019, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί για την εκλογή Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλων τοπικών κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων στο Δήμο Τοπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-          Την αριθ. οικ. 80693/ΞΔΔΟ/2836/12-05-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης,

                                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

   Για τις δημοτικές εκλογές τωνεπαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους στο Δήμο Τοπείρου:

Α. Στο Δήμο Τοπείρου οι ακόλουθοι συνδυασμοί:

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" με έμβλημα μια σχηματική παράσταση στην βάση της οποίας υπάρχει ένας κυματισμός και πάνω από αυτόν ένας αρχαίος κίονας ιωνικού ρυθμού και ένας ήλιος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου.

  

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" με έμβλημα όπου αναγράφεται με κεφαλαία μπλε γράμματα η επωνυμία του συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», ακριβώς από κάτω αναγράφεται με πεζά γράμματα μαύρου χρώματος η φράση «με επίκεντρο τον άνθρωπο…». Κάτω από τα γραμματικά στοιχεία απεικονίζονται πέντε άνθρωποι διαφορετικού χρώματος έκαστος. Ελαφρώς μπροστά από όλους, βρίσκεται ένας μπλε άνθρωπος, αριστερά από τον μπλέ και ελαφρώς πιο πίσω του ένας κόκκινος, δεξιά από τον μπλε και στην ίδια ευθεία με τον κόκκινο, ένας πράσινος, τέλος πίσω από αυτούς απεικονίζεται στην ίδια ευθεία μεταξύ τους, στα αριστερά ένας μωβ και δεξιά ένας κίτρινος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου.

Επίσης έχοντας υπόψη :

-          Την υπ΄αριθ. 05/2019 και την υπ’ αριθμ. 14/2019 διορθωτική αυτής, αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με τις οποίες ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν οκτώ (8) συνδυασμοί για την εκλογή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-          Την οικ. 80688/ΞΔΔΟ/2832/12-5-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

           Για τις περιφερειακές εκλογές των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

           

                          1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" με έμβλημα "ΤΟ           ΔΕΝΔΡΟ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης.

                         

                          2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ" με έμβλημα "Ο χάρτης της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή οι Π.Ε. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης συμπεριλαμβανομένων των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, ο οποίος σχηματίζεται από πολλές κουκίδες ‑ βούλες, χρώματος γαλάζιου" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

     3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2, του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών»(ΦΕΚ 57/Α΄/15-03-2012).

4.Την υπ’αριθμ.21 με αριθμ. πρωτ. 30309/19-04-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 33697/03-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα (ΦΕΚ 1501/Β’/03-05-2019)

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 80695/ΞΔΔΟ/2838 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης περί διενέργειας των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 2α Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή, καθώς και των τυχόν επαναληπτικών των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.

7. Το Π.Δ. 38/2019 για την Προκήρυξη εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 64/24-04-2019).

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Α. Την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθούν οι Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές και οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 2α Ιουνίου2019 ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθούν τυχόν επαναληπτικές των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.

Β. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 π.μ. έως και ώρα 19:00 μ.μ..

Γ. Με την αριθμ. 73409/ΞΔΔΟ/2591/03-05-2019 απόφαση μας, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019, στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα.

Δ. Με την αριθμ. 73409/ΞΔΔΟ/2591/03-05-2019 απόφαση μας, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ας Μαίου 2019, στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και οι ετεροδημότες.

 

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Τοπείρου για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών αυτών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.στα οποία θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ενιαίους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

206° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου.

206° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΠΕΤΕΣ.

207° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

207° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Εύλαλο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ευλάλου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΤΕΝ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μικροχωρίου.

208° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

208° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΡΙΝΤΑ ΡΑΜΠΑΝ.

209° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

209° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Δέκαρχο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Δεκάρχου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ μέχρι και Ω, όπως και όλοι οι κάτοικοι του   Παλιού Ολβίου.

210° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

210° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΩΙΣΗΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΥΝΕΙΤ.

211° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

211° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ηλιόπετρα

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΑΙΜ ΣΕΒΤΖΑΝ μέχρι και Ω.

212° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ.

213° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κεντητή

Στο   Μειονοτικό Σχολείο Κεντητής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ μέχρι και Ω.

214° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

214° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κρεμαστή

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κρεμαστής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.          

215° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

215° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Μειονοτικό Σχολείο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΟΜΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΑΖΑΝ.

216° Α Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

216° Β Εκλογικό Τμήμα : Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Κύρνος

Στο Πνευματικό Κέντρο Κύρνου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία ΡΑΙΜ ΖΕΛΙΧΑ μέχρι και Ω.

217° Α Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

217° Β Εκλογικό Τμήμα: Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου

Έδρα Ορφανό

Στο Μειονοτικό Σχολείο Ορφανού, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

218° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες της 7015 Στρατιωτικής Μονάδας.

218° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΦΙΚΑ.

219° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7012, 7815 Στρατιωτικών Μονάδων.

219° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τοξότες

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΙΣΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ μέχρι και Ω.

220° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

220° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Άγιος Αθανάσιος

Στο ΚΑΠΗ Αγ. Αθανασίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Κοσμητής.

221° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Δημοτικό Σχολείο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.Επίσης θα ψηφίσουν και όλοι οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών.

221° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Θαλασσιά

Στο Ειδικό Γυμνάσιο Θαλασσιάς, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού.

222° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

222° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Γυμνάσιο Τοξοτών, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

223° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

223° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Τοξοτών

Έδρα Τύμπανο

Στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπανου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού, με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των συνοικισμών Σέμελης και Ποίμνης.

224° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

224° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Δημοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οιεκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΑΛΙΝΟΒΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ.

225° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

225° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Άβατο

Στο Πνευματικό Κέντρο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μέχρι και Ω.

226° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

226° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Αβάτου

Έδρα Παλιό Άβατο

Στο Μειονοτικό Σχολείο Αβάτου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Παλιού Αβάτου.

227° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

227° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Γαλάνης

Έδρα Γαλάνη

Στο Πνευματικό Κέντρο Γαλάνης, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοτικοί εκλογείς.

228° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

228° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

229° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης. Επίσης θα ψηφίσουν και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αξ/κοι, Υπ/κοι και οπλίτες των 7812, 7816 Στρατιωτικών Μονάδων καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

229° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Εξοχή

Στο Κατάστημα Δημ. Διαμ. Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Ρ μέχρι και Ω καθώς και οι κάτοικοι του συνοικισμού Κυψέλης.

230° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

230° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Νέα Αμισσός

Στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και των συνοικισμών Βανιάνου και Κόσσου.

231° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

231° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Εξοχής

Έδρα Μέλισσα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού καθώς και του συνοικισμού Δάφνης.

232° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

232° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στην Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

233° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

233° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Γυμνάσιο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΛΛΙΓΑ ΔΑΝΑΗ μέχρι και ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ.

234° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω. Επίσης θα ψηφίσει και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημότες.

234° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΠΑΡΑΣΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ μέχρι και Ω.

235° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

235° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

Έδρα Εράσμιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο των συνοικισμών Δασοχωρίου και Παλιού Ερασμίου.

236° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

236° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

237° Α Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

237° Β Εκλογικό Τμήμα : Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

Έδρα Μάγγανα

Στο Δημοτικό Σχολείο Μαγγάνων, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και Ω.

238° ΕΝΙΑΙΟ Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία Α μέχρι και ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

239° Α Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

239° Β Εκλογικό Τμήμα: Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Έδρα Όλβιο

Στο Γυμνάσιο Ν. Ολβίου, θα ψηφίσουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του ανωτέρω συνοικισμού με τα αλφαβητικά στοιχεία ΛΑΖΙΔΟΥ ΖΑΝΝΑ μέχρι και Ω.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής μαζί με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν  στο εκλογικό τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

   Επίσης έχοντας υπόψη :

-        Την υπ΄αριθ. 10/2019, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί για την εκλογή Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλων τοπικών κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων στο Δήμο Τοπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-        Την αριθ. οικ. 80693/ΞΔΔΟ/2836/12-05-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης,

                                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

   Για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των πιθανών επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους στο Δήμο Τοπείρου:

Α. Στο Δήμο Τοπείρου οι ακόλουθοι συνδυασμοί:

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" με έμβλημα μια σχηματική παράσταση στην βάση της οποίας υπάρχει ένας κυματισμός και πάνω από αυτόν ένας αρχαίος κίονας ιωνικού ρυθμού και ένας ήλιος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                    

2. ΑΛΗ ΣΕΒΔΑ του ΕΜΙΝ

3.ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΪ του ΚΕΜΑΛ

4.ΑΧΤΣΗ ΝΑΪΔΕ του ΑΛΗ

5. ΒΑΧΑΡΕΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ΣΜΑΡΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6.ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

7. ΓΙΑΧΟΥΣΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

8. ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

9.ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ

10. ΓΚΑΛΙΠ ΟΓΛΟΥ ΤΟΛΚΑΪ του ΕΡΟΛ

11.ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ

12. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

13. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

14. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

15. ΚΑΣΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

16. ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

17. ΚΕΤΙΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

18. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

19.ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ  

20. ΚΥΡΜΠΕΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

21. ΛΑΦΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

22. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

23. ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ του ΜΕΜΕΤ  

24. ΜΠΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

26. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

27. ΡΑΪΦ ΣΕΝΤΑΤ του ΡΑΪΦ  

28. ΡΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΟΥΝ του ΑΛΗ  

29. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΛΤΑΝ του ΣΑΛΗ  

30.ΣΕΪΤ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΛΑΪ του ΣΕΓΙΝ

31. ΣΕΡΙΦ ΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΚ του ΣΑΜΠΡΗ  

32. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΕΤΖΕΠ του ΣΙΑΜΠΑΝ  

33. ΣΙΔΗΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

34. ΣΙΣΑΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΕΟΚΛΗ  

35. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  

36. ΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

37. ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

38. ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ του ΧΑΛΗΤ  

39. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

40. ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ του ΧΟΥΣΕΪΝ  

41. ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" με έμβλημα όπου αναγράφεται με κεφαλαία μπλε γράμματα η επωνυμία του συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», ακριβώς από κάτω αναγράφεται με πεζά γράμματα μαύρου χρώματος η φράση «με επίκεντρο τον άνθρωπο…». Κάτω από τα γραμματικά στοιχεία απεικονίζονται πέντε άνθρωποι διαφορετικού χρώματος έκαστος. Ελαφρώς μπροστά από όλους, βρίσκεται ένας μπλε άνθρωπος, αριστερά από τον μπλέ και ελαφρώς πιο πίσω του ένας κόκκινος, δεξιά από τον μπλε και στην ίδια ευθεία με τον κόκκινο, ένας πράσινος, τέλος πίσω από αυτούς απεικονίζεται στην ίδια ευθεία μεταξύ τους, στα αριστερά ένας μωβ και δεξιά ένας κίτρινος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1.ΑΛΗ ΓΙΑΚΟΥΠ του ΑΛΗ

2. ΑΠΤΟΥΡΑΜΑΝ ΑΪΣΕΛ του ΜΕΜΕΤΑΛΗ

3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (Πάρης) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

4. ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΑΖΗΜ του ΒΕΛΗ

5. ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6. ΓΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

8. ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΟΓΚΙΟΥΝ του ΕΜΙΝ

10. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ του ΗΛΙΑ

11. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ

12. ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13. ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

15. ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

16. ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

17. ΚΟΛΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ

18. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΥ

19. ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΖΗ

21. ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

.

22. ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

23. ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΖΟΥΪΡΑ του ΤΑΧΣΙΝ

24. ΜΠΑΜΠΑΪΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Ράνια) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

25. ΝΑΗΜ ΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ του ΣΕΡΑΤ

26. ΝΙΑΖΗΦ ΟΓΛΟΥ ΝΙΑΖΗΦ του ΝΙΑΖΗΦ

27. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ

28. ΟΜΕΡ ΟΓΛΟΥ ΜΙΝΕΒΕΡ του ΡΑΜΑΔΑΝ

29. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΤΟΦΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

30. ΟΥΣΤΑ ΓΙΟΥΛΤΕΝ του ΧΑΣΑΝ ΣΑΜΠΡΗ

31. ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΑ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ

32. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

33.ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜ του ΖΙΑ

34. ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΗΛΙΑ

35. ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΡΕΪΧΑΝ του ΣΕΡΑΦΕΝΤΙΝ

36. ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

37. ΦΕΡΑΤ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΦΕΡΑΤ

38. ΧΑΛΗΤ ΑΜΕΤ ΤΖΟΣΚΟΥΝ του ΤΖΑΦΕΡ

39. ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΛΑΕΝΤΙΝ του ΧΑΣΑΝ

40. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ

41. ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΝΗ

3. Το συνδυασμό με το όνομα "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ" με έμβλημα   ένα περιστέρι που απεικονίζεται με κόκκινο χρωματισμό και γραμμένες τις λέξεις «Όλοι μαζί» με μπλε χρωματισμό γραμμάτων και με τις λέξεις «για την Αλλαγή» με πράσινο χρωματισμό γραμμάτων και υπογραμμισμένη η τελευταία φράση με κόκκινη γραμμή, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ                                                                        

2. ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ του ΕΜΙΝ  

3. ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΝΤΟΥΝ του ΧΑΪΡΙΔΙΝ  

4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

5. ΓΚΑΛΙΠ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΕΡΣΟΛ  

6. ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

7. ΔΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

8. ΔΡΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

9. ΙΣΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ του ΙΣΜΕΤ  

10.ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

11. ΚΕΡΖΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

12. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ  

13. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

14. ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ  

15. ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ  

16. ΚΥΡΜΠΕΗ ΒΑΓΙΑΝΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ  

17. ΜΑΡΑΓΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

18. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΑ) του ΙΩΑΝΝΗ  

19. ΜΙΛΑΧΙΜ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΜΙΛΑΧΙΜ  

20. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΒΑΪΤΣΑ (ΒΑΓΙΑ) του ΑΝΔΡΕΑ  

21. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ    

22. ΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

23. ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ  

25. ΡΑΪΦ ΟΓΛΟΥ ΡΑΪΦ του ΑΡΙΦ  

26. ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ του ΜΠΑΪΡΑΜ  

27. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

28. ΡΕΣΟΥΛ ΟΓΛΟΥ ΕΡΣΟΗ του ΡΑΣΟΥΛ  

29. ΡΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΓΚΙΟΥΡ του ΡΙΧΑΤ  

30. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΕΡΕΝ του ΣΑΛΗ  

31. ΣΑΜΠΡΗ ΝΤΙΛΕΚ του ΙΛΧΑΝ  

32. ΣΕΪΜΗ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΓΙΕ του ΤΟΥΡΑΝ  

33. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΘΙΤΣΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ

34. ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

35. ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

36. ΦΕΪΖ ΟΓΛΟΥ ΙΝΑΝΤΣ του ΤΣΑΚΙΔΙΝ  

37. ΦΕΪΖΗ ΤΙΜΟΥΡ του ΤΟΥΡΚΑΪ  

38. ΦΕΡΙΤ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΦΕΡΙΤ  

39. ΦΕΡΟΥΧ ΟΓΛΟΥ ΝΤΗΝΤΕΜ του ΟΥΡΑΛ  

40. ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΤΛΟΥ του ΡΑΜΑΔΑΝ  

41. ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  

Β. Στις Κοινότητες του Δήμου Τοπείρου με πληθυσμό άνω των τριακοσίων κατοίκων ως υποψήφιους τοπικούς συμβούλους:

  1. Στην Κοινότητα Αβάτου:

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1.ΑΛΗ ΕΜΡΕ του ΜΟΥΜΙΝ                                                                                    

2.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΠΑΓΩΝΗ                              

3.ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΟΥ ΠΑΛΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ                                                            

4.ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                

5.ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΣΟΤΑ                                                                    

6.ΝΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ                                                    

7.ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΣΥΜΕΩΝ            

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

1.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                        

2.ΔΟΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                      

3.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ                                                            

4.ΚΑΡΟΚΗ ΤΟΠΤΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                            

5.ΜΑΤΖΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                  

6.ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                              

7.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΑΒΒΑ                                                      

8.ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΟΚΣΟΥΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ                                                                    

                                          

2. Στην Κοινότητα Εξοχής

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

 

1.ΙΝΤΖΕ ΒΙΛΤΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ

2.ΚΑΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3.ΚΟΥΡΤΖΑΡΗ ΧΑΣΙΜΠΕ του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ

4.ΚΩΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

5.ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ

  

6. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

7. ΡΑΜΑΝΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΓΚΙΟΥΛ του ΡΑΣΗΜ

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

 

1.ΒΕΧΠΗ ΟΓΛΟΥ ΒΕΧΠΗ του ΟΣΜΑΝ

2.ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΣΧΑΛΗ

3.ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

4.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5.ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΪΖΕ του ΧΑΣΑΝ

γ. Με τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ»

 

1.ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.ΛΑΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

3.ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

5.ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΝ του ΣΑΛΗ

3.Στην Κοινότητα Ερασμίου

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1.ΑΔΕΜ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΟΥΦ του ΑΔΕΜ                                                                  

2.ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                          

3.ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                                              

4.ΙΔΡΙΖ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΙΔΡΙΖ                                                                        

5.ΜΕΚΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ                                                                      

6.ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ                                                

8. ΧΑΣΑΝ ΣΕΛΒΙΝΑΖ του ΧΑΣΗΜ                                                                          

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

1.ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΤΙΜΟΛΕΩΝ                                                  

2.ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                        

3.ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                              

4.ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                              

5. ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΤΑΖΑ του ΡΑΣΗΜ                                                        

6.ΣΑΛΗ ΝΕΦΙΣ του ΣΑΛΗ                                                                                      

7.ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                                                        

8.ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                          

  1. Στην Κοινότητα Ευλάλου

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1.ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

2.ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3.ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

4.ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5.ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΪΦΕΛ του ΣΟΥΚΡΗ

6.ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΝΟΥΡΗ

7.ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΤΑΪΦΟΥΝ του ΡΑΧΜΗ

8. ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ του ΡΑΪΦ

9.ΣΕΛΙΜΗ ΟΓΛΟΥ ΤΑΪΦΟΥΝ του ΣΕΛΙΑΜΗ

10.ΣΙΑΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ του ΣΙΑΚΗΡ

11. ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

 

1.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2.ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ

3.ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΖΕ του ΚΙΑΜΗΛ

4.ΝΙΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΝΑΪΛ του ΝΙΧΑΤ

5.ΠΡΙΤΣΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6.ΡΙΝΤΑ ΦΕΡΟΥΧ του ΦΕΡΟΥΝΤΟΥΝ

7.ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΓΚΙΣ του ΣΑΜΠΡΗ

8.ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ του ΤΖΕΜΗΛ

9.ΧΑΛΗΛ ΝΟΥΡΙΕ του ΜΟΥΜΙΝ

10.ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΤΛΟΥ του ΧΑΛΗΛ

γ. Με τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ»

 

 

1.ΚΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡΕΝ του ΜΠΑΪΡΑΜ

3.ΜΠΑΚΕΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ του ΓΙΑΣΑΡ

4.ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΟΖΓΚΑΝ του ΡΑΜΑΔΑΝ

5.ΣΑΛΗ ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΟΖΑΛ του ΓΙΟΥΡΣΕΛ

6. ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΓΚΥΛ του ΧΟΥΣΕΊΝ

7. ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΣΑΛΗ

  1. Στην Κοινότητα Μαγγάνων

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ

2. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4.ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5.ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

6.ΣΤΕΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

7.ΦΩΤΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

  1. Στην Κοινότητα Ολβίου

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

1. ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ του ΒΑΧΑΡΗ

2. ΓΙΑΝΝΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ

4. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

5.ΧΟΥΠΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

1. ΚΟΥΡΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ

3. ΜΠΕΔΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σούλα) του ΙΟΡΔΑΝΗ

5. ΠΕΛΤΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

  1. Στην Κοινότητα Τοξοτών

α. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

 

1.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

2.ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3.ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.ΝΙΝΑΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ

5.ΡΑΜΑΔΑΝ ΣΑΛΗΧ ΣΑΛΙΕ του ΝΑΣΜΗ

6. ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

β. Με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

 

1.ΑΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ

3. ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ του ΒΑΛΕΡΙΑΝ

4. ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΤΙΦΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Γ. Στις Κοινότητες του Δήμου Τοπείρου με πληθυσμό έως και τριακοσίους κατοίκους, ως υποψήφιους προέδρους τοπικής κοινότητας:

α. Στην Κοινότητα Γαλάνης

1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

3. ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΙΤΟΥ

Επίσης έχοντας υπόψη :

-        Την υπ΄αριθ. 05/2019 και την υπ’ αριθμ. 14/2019 διορθωτική αυτής, αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με τις οποίες ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν οκτώ (8) συνδυασμοί για την εκλογή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

-        Την οικ. 80688/ΞΔΔΟ/2832/12-5-2019απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

          Για τις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των πιθανών επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς και υποψηφίους για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

          

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" με έμβλημα "Το έμβλημα του συνδυασμού είναι ένα λουλούδι, με πέντε (5) πέταλα, διαφορετικού το καθένα χρώματος, πάνω από μία πορτοκαλί οριζόντια γραμμή, ίση περίπου με το πλάτος του και ειδικότερα του πρώτου, χρώματος μπλε, του δεύτερου, χρώματος κίτρινου, του τρίτου, χρώματος κόκκινου, του τετάρτου, χρώματος πορτοκαλί και του πέμπτου, χρώματος πράσινου, με έναν στήμονα αντίστοιχου χρώματος, πάνω από το κάθε πέταλο, που συμβολίζουν τους πέντε (5) νομούς της Περιφέρειας, ενώ παραπλεύρως αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του συνδυασμού, σε δύο (2) σειρές και συγκεκριμένα στην πρώτη σειρά «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ» με μαύρα γράμματα και στην δεύτερη κάτω από αυτήν σειρά η λέξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», με ρόζ γράμματα και κάτω από το όνομα του συνδυασμού, το όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη, «Κώστας Κατσιμίγας», με πλάγια μικρά πορτοκαλί γράμματα και κάτω από το όνομά του, « για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»." στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

            

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

                  2. ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

                  3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ

                  4. ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  5. ΔΟΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΗΛΙΑ

                  6. ΚΟΥΚΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  7. ΛΑΓΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  8. ΜΑΛΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  9. ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

                  10. ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

                  11. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                  12. ΧΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

                  2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

                  3. ΓΙΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

                  4. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  5. ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  7. ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  8. ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ‑ΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  9. ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  10. ΚΟΥΜΠΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  11. ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  12. ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  13. ΜΟΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΜΑΝ του ΧΑΜΤΗ

                  14. ΜΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  15. ΝΤΕΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  16. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  17. ΣΚΟΡΔΑΛΑ – ΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  18. ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  19. ΤΕΡΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  20. ΤΟΛΑΝΟΥΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  2. ΔΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                  3. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ

                  4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  5. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  6. ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  7. ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

                  8. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  9. ΛΑΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  10. ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  11. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  12. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  15. ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  16. ΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

                  17. ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  2. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  3. ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ

                  4. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  5. ΚΟΥΡΑΚ ΡΙΤΒΑΝ του ΧΑΣΑΝ

                  6. ΜΑΧΜΟΥΤ ΣΕΡΚΑΝ του ΚΙΑΜΗΛ

                  7. ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ‑ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  8. ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΛΥΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  9. ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΛΕΒ του ΜΠΑΪΡΑΜ ΑΛΗ

                  10. ΝΤΕΛΗ‑ΙΜΠΡΑΗΜ ΡΑΜΖΗ του ΣΑΛΗ

                  11. ΟΣΜΑΝ ΖΕΜΠΑ του ΧΟΥΣΝΗ

                  12. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

                  13. ΡΑΣΗΜ ΕΚΡΕΜ του ΡΑΣΗΜ

                  14. ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΑΛΗ ΝΕΣΕ του ΜΟΥΧΑΡΕΜ

                  2. ΓΕΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

                  3. ΔΡΟΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ

                  4. ΕΜΙΝ ΜΕΧΜΕΤ του ΕΜΙΝ

                  5. ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  6. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  7. ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΚΑΝ του ΝΟΥΤΖΑΧΗΤ

                  8. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΑΜΕΡ του ΣΑΔΙΚ

                  9. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝ ΧΑΛΗΛ ΑΡΖΟΥ του ΧΑΣΑΝ

                  10. ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                  11. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  12. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  13. ΤΑΧΗΡ ΤΑΧΗΡ του ΧΙΛΜΗ

                  14. ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

                        2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" με έμβλημα "ΤΟ                         ΔΕΝΔΡΟ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  2. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

                  3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  4. ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  5. ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  6. ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΑΒΒΑ

                  7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  9. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  10. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  11. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ

                  12. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  2. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

                  3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  4. ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  5. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  6. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ

                  7. ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  8. ΖΑΡΙΦΕΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  9. ΚΑΪΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΖΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  10. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  11. ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                  12. ΚΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  13. ΜΠΟΤΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  14. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

                  15. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  16. ΤΖΙΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  17. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  18. ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  19. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΡΓΥΡΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  2. ΖΑΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ

                  3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  4. ΒΑΣΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  5. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  6. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  7. ΚΑΒΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

                  8. ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

                  9. ΚΩΣΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  10. ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ

                  11. ΜΠΑΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  12. ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ

                  13. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  14. ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  15. ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

                  16. ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  17. ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΑΛΑΤΖΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  2. ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΡΙΤΒΑΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ

                  3. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  5. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  6. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΕΡΚΑΝ του ΙΣΜΑΗΛ

                  7. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΗΛΙΑ

                  8. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  9. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΓΚΙΟΚΣΑΛ

                  10. ΠΑΛΑΖΛΗ ΑΧΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ

                  11. ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΕΒ του ΣΟΥΚΡΗ

                  12. ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  13. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΧΜΕΤ

                  14. ΨΕΜΜΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΓΚΑΣΗΛ ΣΕΜΠΑΕΤΙΝ του ΣΕΛΑΕΤΙΝ

                  2. ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ του ΣΑΛΗ

                  3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  4. ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

                  5. ΜΕΜΕΤ ΙΛΧΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ

                  6. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ του ΑΜΕΤ

                  7. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ

                  9. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

                  10. ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  11. ΤΖΝΕΛΑΣΒΙΛΙ ΜΑΪΑ του ΦΕΝΤΙΑ

                  12. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  13. ΧΑΤΖΗ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΧΟΥΣΝΗ

                  14. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ του ΧΑΛΗΛ

                        3. Το συνδυασμό με το όνομα "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ανταρσια στην ΑΜΘ" με έμβλημα "Σε λευκό κόκκινο υποβαθρο τον τιτλο και δυο γρανάζια το ένα κάτω από το άλλο δεξια του τιτλου" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και                         υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΔΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                  2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  3. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  4. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  5. ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

                  6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ

                  7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ

                  8. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΒΟΖΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  2. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  3. ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  4. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΦΟΥΛΗ) του ΑΧΙΛΛΕΑ

                  6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  7. ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  8. ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  9. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

                  10. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

                  11. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  12. ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  13. ΤΟΜΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΝΤΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

                  2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  3. ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  4. ΔΑΛΑΪΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  5. ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ

                  7. ΠΗΛΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  8. ΠΟΖΙΔΟΥ ΡΟΖΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

                  9. ΤΡΙΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  10. ΨΩΜΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  11. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  3. ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

                  4. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  5. ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΤΖΑΝΝΗ

                  7. ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  8. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  9. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΓΡΑΒΑΝΗ ΙΝΩ ΑΡΗΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΓΑΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ

                  4. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  5. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  7. ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  8. ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΙΜΟΥ

                  9. ΤΣΟΛΑΚ ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΚΕΡΕΜ

                        4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" με έμβλημα "Τα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου "ΠΑ", τα οποία βρίσκονται εντός δάφνινης στεφάνης" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΒΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΜΕΝ

                  2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  3. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

                  4. ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  6. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  7. ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  8. ΤΑΠΑΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ

                  9. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  2. ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  3. ΚΑΡΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  4. ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

                  5. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΘΕΟΓΕΝΗ

                  6. ΚΑΣΑΠΗ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ

                  7. ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

                  8. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΑΪΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  9. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

                  10. ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

                  11. ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  12. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

                  13. ΦΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  2. ΔΗΜΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  3. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  4. ΚΡΑΣΟΚΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  5. ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΚΟΝΙΩ (ΚΟΝΙ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  6. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  7. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  8. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  10. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                  11. ΤΣΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ

                  2. ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  3. ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  4. ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  5. ΚΑΨΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  6. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  7. ΜΠΑΡΟΠΤΕ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  8. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

                  9. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  3. ΔΑΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

                  4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  5. ΚΟΥΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

                  6. ΝΑΣΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  7. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

                  8. ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  9. ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                        5. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" με έμβλημα "Πέντε φύλλα χρώματος γκρι σε διαφορετικούς τόνους, τα οποία υποβαστάζονται από δύο άκρα χεριών με φορά από κάτω προς τα πάνω. Κάτω από το σχήμα αναγράφονται οι λέξεις "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σε ΔΡΑΣΗ - Η περιφέρεια ψηλά"" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ

                  2. ΕΚΙΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  3. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  4. ΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  5. ΚΕΡΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  6. ΜΠΕΝΑΖΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  7. ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  8. ΠΟΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  9. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

                  3. ΔΕΡΒΙΣ ΑΪΣΕ του ΜΕΧΜΕΤ

                  4. ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  5. ΚΑΜΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΚΑΦΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                  7. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΠΕΚΗΡ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ

                  8. ΜΠΙΤΖΕΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΒΑΪΤΣΗ

                  9. ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΒΑΪΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  10. ΡΕΝΤΑΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  11. ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  12. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ‑ΕΥΓΕΝΙΟΥ

                  13. ΤΣΑΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  14. ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΜΕΧΜΕΤ του ΑΧΜΕΤ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΛΣΑΜΟΥ

                  2. ΠΑΤΗΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ

                  2. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

                  3. ΒΟΥΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΥΗ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

                  4. ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  5. ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

                  6. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                  7. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  8. ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

                  9. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  10. ΠΕΞΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΤΕΡΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  11. ΠΕΡΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  12. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  13. ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  15. ΨΑΛΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  2. ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ του ΣΑΜΠΡΗ

                  3. ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΕΦΕΡ

                  4. ΔΟΝΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  6. ΚΑΠΖΑ ΙΚΣΑΝ του ΧΑΜΔΗ

                 7. ΚΑΡΑ ΙΣΜΕΤ του ΦΑΪΚ

                  8. ΚΑΡΑΛΙΓΚΑ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ ΒΙΛΤΑΝ του ΑΜΕΤ

                  9. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  10. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  11. ΣΑΛΗ ΣΑΛΗΧ του ΜΟΥΜΙΝ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  2. ΔΕΛΗ ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ του ΧΑΛΗΛ

                  3. ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  4. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ του ΜΕΧΜΕΤ

                  5. ΚΙΡΠΑΤΣΑ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΤΣΕΤΙΝΕ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  7. ΧΑΛΗΛ ΑΖΙΖ του ΑΡΗΦ

                  8. ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΑΖΗΖ

                  9. ΧΑΣΑΝ ΣΟΥΛΕ του ΜΕΤΙΝ

                  10. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΖΕΚΙΡΙΕ

                        6. Το συνδυασμό με το όνομα "ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ" με έμβλημα "το περίγραμματου χάρτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μαζί με τα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη, πάνω στο οποίο είναι γραμμένες, η μία κάτω από την άλλη, οι λέξεις Αδέσμευτη, Αναπτυξιακή, Ανασυγκρότηση, με μπλε, πράσινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα, το πρώτο γράμμα των οποίων είναι με κεφαλαίο “Α” και τα επόμενα με μικρά, κάτω από αυτές τις λέξεις ακολουθούν τρεις μπλε παράλληλες γραμμές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με φορά από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά, ενώ από το μέσον περίπου της μεσαίας μπλε γραμμής ξεκινούν σε μαύρο χρώμα οι λέξεις “για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ”" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  2. ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

                  3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

                  4. ΜΠΑΚΑΛΚΩΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΦΩΤΙΟΥ

                  6. ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  8. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  2. ΒΟΣΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  3. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  4. ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  5. ΛΟΥΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‑ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΤΑΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  7. ΜΙΛΚΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ

                  8. ΜΠΑΚΑΛΚΩΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  10. ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  11. ΤΖΙΟΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  12. ΤΣΟΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  13. ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  2. ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΙΟΥ

                  3. ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ

                  4. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                  7. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  8. ΣΕΝΤΙΚΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  10. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  11. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΒΕΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΜΙΛΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  2. ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

                  3. ΟΥΣΤΑ ΙΣΜΑΗΛ ΟΖΜΠΑΪ του ΧΑΣΑΝ

                  4. ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ

                  5. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

                  6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ

                  7. ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  8. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΟΥΡΑΜΠ του ΠΑΥΛΟΥ

                  9. ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΙΛΙΠΠ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΑΛΗ ΤΣΑΟΥΣ ΦΑΤΜΕ του ΝΑΖΜΗ

                  2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

                  3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

                  4. ΚΙΡΑΚΟΣΙΑΝ ΡΟΜΙΚ του ΣΕΡΖΙΚ

                  5. ΠΑΛΛΑ ΧΑΣΑΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ

                  6. ΠΑΣ ΧΑΛΗΛ ΝΟΥΡΤΕΜ του ΓΙΑΣΑΡ

                  7. ΠΑΤΛΑΚ ΣΑΛΗ ΑΛΗ του ΧΑΛΙΤ

                  8. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ

                  9. ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΡΝΤ του ΧΑΣΑΝ

                        7. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ" με έμβλημα "Ο χάρτης της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή οι Π.Ε. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης συμπεριλαμβανομένων των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, ο οποίος σχηματίζεται από πολλές κουκίδες ‑ βούλες, χρώματος γαλάζιου" στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε                         αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  2. ΓΚΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

                  3. ΚΟΥΤΕΚΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ (ΦΟΥΛΑ) του ΑΝΕΣΤΗ

                  4. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  5. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  7. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

                  8. ΣΕΡΕΤΗ ΠΑΤΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ

                  9. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

                  10. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ

                  11. ΤΣΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

                  12. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΗΝΑ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

                  3. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  4. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  5. ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  6. ΔΕΛΗΜΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  7. ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

                  8. ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  9. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΟΥΣΤΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  10. ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  11. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  12. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ

                  13. ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  14. ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

                  15. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  16. ΠΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  17. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  18. ΣΙΑΡΝΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  19. ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  20. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

                  3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

                  4. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  5. ΚΑΧΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ

                  6. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

                  7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  8. ΛΥΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

                  9. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ

                  10. ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

                  11. ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

                  12. ΝΤΩΝΕ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

                  13. ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΥ) του ΔΙΟΓΕΝΗ

                  14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  15. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

                  16. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  17. ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΓΚΟΥΡΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΗΛΙΑ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  2. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ του ΜΕΧΜΕΤ

                  3. ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  4. ΔΙΣΛΙΑΝ ΑΜΜΑΡΙ ΒΑΛΑΝΤΗΝ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΑΡΤΙΝ

                  5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΝΟΠΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  6. ΚΑΔΡΗ ΣΟΥΖΑΝ του ΝΟΥΡΗ

                  7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  8. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  10. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ του ΙΔΡΙΖ

                  11. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  12. ΧΑΤΙΠ ΣΕΡΚΑΝ του ΙΣΜΕΤ

                  13. ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ

                  14. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΝΑΖΗΜ του ΧΑΣΑΝ

                  2. ΕΣΑΤ ΓΙΟΥΞΕΛ του ΧΟΥΣΕΪΝ

                  3. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  4. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ του ΧΑΣΑΝ

                  5. ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΕΛΙΝΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

                  6. ΚΑΡΑ ΛΕΜΑΝ του ΤΖΕΪΛΑΛ

                  7. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΜΡΕ του ΓΚΙΟΥΝΕΡ

                  8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  9. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  10. ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΚΕΙΜ

                  11. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                  12. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

                  13. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ του ΑΖΗΖ

                  14. ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ του ΧΑΣΑΝ

                        8. Το συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" με έμβλημα "Η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά." στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ ως υποψήφιος περιφερειάρχης,   ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

                  1. ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ ‑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΦΩΤΙΟΥ

                  2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  4. ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ‑ ΚΑΛΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  7. ΛΙΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  9. ΠΙΚΗ ‑ ΜΠΑΜΠΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

                  10. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                  11. ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  12. ΤΣΟΛΠΙΔΟΥ ‑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΤΟΛΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

                  1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ‑ ΜΑΝΑΒΗ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  2. ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  3. ΓΚΙΔΙΚΑ ‑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΙΝΑ) του ΣΑΒΒΑ

                  5. ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΠΕΡΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  6. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  7. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  8. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

                  9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  10. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  11. ΜΟΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ του ΧΟΥΣΕΪΝ

                  12. ΜΠΑΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  13. ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  14. ΝΑΖΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

                  15. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ

                  16. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                  17. ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΔΑΜ

                  18. ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  19. ΤΟΨΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  20. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

                  1. ΛΟΥΒΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

                  2. ΤΣΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

                  1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                  2. ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  3. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ‑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ

                  4. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ

                  5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  6. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΕΝΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                  7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ

                  8. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

                  9. ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  10. ΜΑΣΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  11. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ

                  12. ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

                  13. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  14. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  15. ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                  16. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

                  17. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

                  1. ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

                  3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ

                  4. ΕΦΕΝΤΗ ΣΑΛΗ του ΧΑΣΑΝ

                  5. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

                  7. ΛΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

                  8. ΜΑΞΟΥΜ ΜΠΙΡΓΚΙΟΥΛ του ΙΣΜΕΤ

                  9. ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  11. ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ

                  12. ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

                  13. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

                  14. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του ΣΑΜΠΡΗ

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

                  1. ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΜΙΝ ΤΖΕΛΑΕΤΙΝ του ΜΟΥΧΑΡΕΜ

                  2. ΓΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

                  3. ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

                  4. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  5. ΚΑΣΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                  6. ΚΕΛΕΣ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΜΕΜΕΤ

                  7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ‑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                  8. ΠΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ‑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

                  10. ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  11. ΤΣΙΚΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  12. ΤΥΛΙΟΥ ‑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                  13. ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ

                  14. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: «Ευχές Δημάρχου για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων για το Ραμαζάνι».

Ενόψει της περιόδου της Θρησκευτικής Εορτής για το Ραμαζάνι, εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!

Η θρησκευτική Εορτή για το Ραμαζάνι ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας κάνουμε τις μέρες της κρίσης ευκαιρία για να φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, φέρνοντας στον τόπο μας ευημερία και προκοπή για όλους μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αρ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2οΘΕΜΑ:  Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 6/θ μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ηλιόπετρας (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

3οΘΕΜΑ:Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο Γυμνάσιο Ερασμίου (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

4ο ΘΕΜΑ:Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Τοπείρου στο πλαίσιο του προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι ». (Εισηγητής: Θεόδωρος Τζελεπάκης)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων , του Δήμου Τοπείρου και του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής με τίτλο : « Σύνταξη φακέλου υδρολογικών, εδαφολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων για την άδεια χρήσης νερού του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων της περιοχής του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς- Κρεμαστής Π.Ε. Ξάνθης ( περιοχή χειμάρρου Λασπία) ».(Εισηγητής: ΘεόδωροςΤζελεπάκης)                                 

6οΘΕΜΑ: Διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης  μαθητείας – ΕΠΑΛ και ΙΕΚ στο Δήμο Τοπείρου.(Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)                                 

 7οΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων – Ερασμίου Δήμου Τοπείρου ». (Εισηγητής: Γεώργιος Γρηγοριάδης)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω λήξης προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών .

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης Συνεδρίασης

Θέμα: Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 7ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου  και ώρα 14:30 τακτική  Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:15  όπου και αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη  17 Απριλίου  2019 , και ώρα 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2027/ 11-04-2019  ημερήσιας διάταξης.

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης Συνεδρίασης

Θέμα: Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 6ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00 όπου και αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 2026/ 11-04-2019 ημερήσιας διάταξης.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου