Όλα τα νέα και τα Δελία Τύπου - Δήμος Τοπείρου * Topeiros Municipality

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου σε συνέδριο ΚΕΔΕ. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

4ο ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης έτους 2018 του Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Θεοδούλη Καλπάκη)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Τοπείρου.» (Εισήγηση: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2017 του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός Περιβάλλον (ΠΠΑΠ) Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση κ. Μέκακας Μαυρουδής)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του Ν.3584/07.
3. Tην παρ. 5 του άρθρου 58 του N.3966/2011.
4. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
5. Tην υπ’ αριθ. 155/8859/17-11-2017 (ΑΔΑ:67ΒΗΩΗΨ-ΕΥ6) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη Απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»
6. Tην υπ΄ αριθ. Πρωτ. 14350/14-12-2017 (AΔΑ:ΩΩΒΙΟΡ1Υ-Α0Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2018 από τον Δήμο Τοπείρου».
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 17/04/2018 έως 25/04/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης, αρμόδια υπάλληλος κα. Καλπάκη Θεοδούλη (τηλ.2541352606).
 

8H ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018
Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και ορισμός ( κλήρωση) μελών και αναπληρωτών τους.
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμών, προμηθειών και υπηρεσιών.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

       

          

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00

ΤΗΛ: 25413-52613,

FAX: 25413-52618

Web: http://www.topeiros.gr

 

                   Εύλαλο,  12-04-2018

                    Αριθ. Πρωτ.: - 2321-

Προς:

 1. Δήμαρχο
 2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
  Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας.

Κοινοποίηση:

 1. Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.(Παράρτημα Ξάνθης)
 2. Μ.Μ.Ε. Ν. Ξάνθης
 3. Νομικό Σύμβουλο Δήμου

       Θέμα:  Πρόσκληση  5ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα καιώρα  19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

2ο ΘΕΜΑ:  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση νέας παροχής και αύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικού κτηρίου και επέκταση ΦΟΠ στο Εύλαλο.(Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

3ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας , επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»  (Εισήγηση: Αϊβαλιώτης Παναγιώτης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου . (Εισήγηση κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος  )

5ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. (Εισήγηση κ.Δήμαρχος)

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                             

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

                                                                                                           

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εύλαλο, 30 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κος Θωμάς Μίχογλου, υπό την παρουσία της Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κας Ελένης Πολυχρονιάδου και του Αντιδημάρχου κου Θεόδωρου Τζελεπάκη, δέχτηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με επικεφαλής τον Πρόεδρό αυτής Ανθυπασπιστή Τσαπρούνη Βάιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κος Δήμαρχος ενημερώθηκε για τη λειτουργία της Ένωσης και δέχτηκε τις ευχαριστίες του Διοικητικού της Συμβουλίου για τη συνδρομή του Δήμου, στην προγραμματισμένη, πλην ακυρωθείσης υπό τη σκιά της αιχμαλωσίας των δύο στρατιωτικών στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, εορτής της πρωτομαγιάς των εργαζομένων στρατιωτικών που θα πραγματοποιούνταν στο χωριό Γαλάνη.

Ο κος Δήμαρχος, γνωστός για την ευαισθησία του στο Στρατό Ξηράς και το προσωπικό του, εμφανώς συγκινημένος από τη δοκιμασία που περνούν τα δύο άξια στελέχη του Ελληνικού Στρατού στις φυλακές της Τουρκίας, εξέφρασε τη θλίψη του, αλλά και την ελπίδα του για αίσιο και σύντομο τέλος στη δοκιμασίας τους. Επιπλέον, εμφανώς ικανοποιημένος από τη συζήτηση που ακολούθησε σε θέματα που άπτονται της συνδικαλιστικής δράσης της Ένωσης, δεσμεύτηκε, όπου αυτό είναι δυνατό, να βοηθήσει με το θεσμικό του ρόλο την Ένωση και κατ’ επέκταση τους στρατιωτικούς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Εύλαλο, 28-3-2018

Αριθ. Πρωτ.: -2094 -
Προς:
1. Δήμαρχο
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
1) Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.(Παράρτημα Ξάνθης)
2) Μ.Μ.Ε. Ν. Ξάνθης
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου

Θέμα: Πρόσκληση 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων Δήμου Τοπείρου, λόγω άγονων διαγωνισμών . (Εισηγητής: κ.Ιωάννης Σιαμίδης)

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της έγκρισης παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων Δήμου Τοπείρου έως 30/3/2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών από την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 έως Παρασκευή 30/03/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541350606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 2μηνης διάρκειας.

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Καλπάκη Θεοδούλη

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00

ΤΗΛ: 2541352606 - FAX: 2541352650

E-mail: theodouli@topeiros.gr

Web    :http://www.topeiros.gr

Εύλαλο, 26/03/2018

               Αριθ. Πρωτ. 2036

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 2μηνης διάρκειας.

Ο Δήμος Τοπείρου ύστερα από την υπ΄ αριθ.13/848/07-02-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ πρωτ.1667/15-02-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

6

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

-Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται     για   τους μόνιμους υπαλλήλους του     πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, στην αρμόδια υπάλληλο Καλπάκη Θεοδούλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Τρίτη 27-03-2018 έως Τρίτη 03-04-2018

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

           

                                                                                                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                  ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Από την ίδρυση της ΕΠΣ Ξάνθης έως και σήμερα, ο τελικός του κυπέλλου χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Κι αυτό γιατί πέρα από την επισημότητα που δίδεται από τη διοργανώτρια αρχή, καλούνται
Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αγωνιστούν με σθένος και αποφασιστικότητα μεν, αλλά στο πλαίσιο του «ευ αγωνίζεσθε»
Οι φίλαθλοι να έχουν κόσμια συμπεριφορά και η διαιτησία να σταθεί στο ύφος αυτού του μεγάλου αγώνα και να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται.
Στο σημερινό επετειακό 40ό τελικό, βρίσκονται δύο Σύλλογοι που κρατούν ψηλά τη σημαία του ξανθιώτικου ποδοσφαίρου αγωνιζόμενοι στην Γ Εθνική. Δύο ισχυρές ομάδες που έχουν την δική τους ιστορία και στο θεσμό του κυπέλλου κι όλα συνηγορούν ότι θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο.
Εμείς, ως Δήμος Τοπείρου, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στις ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα σ' αυτές που είναι στα διοικητικά μας όρια, πόσω δε περισσότερο σ' εκείνες που διεκδικούν τη διάκριση, όπως συμβαίνει σήμερα με τον ΄Αρη Αβάτου. Μία διάκριση που αν έρθει, θα είναι η 3η διαδοχική για τον Δήμο μας και 4η συνολικά, αλλά και η δεύτερη για την ομάδα του Άρη μετά την περσινή πρώτη κατάκτηση.
Πάνω απ' όλα όμως ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι,
άξιο της αίγλης του τελικού, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του οποίου,
ο Δήμος Τοπείρου θέλησε να είναι ακόμη πιο κοντά στην προσπάθεια των φιναλίστ και κύρια στον Άρη Αβάτου, προχωρώντας στην έκδοση του PRE GAME SHOW,ώστε να σας θυμίζει τον 406 επετειακό τελικό της ΕΠΣ Ξάνθης και κύρια τους πρωταγωνιστές του, που δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου