Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 12ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3685/ 19-07-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3685/ 19-07-2019 ημερήσιας διάταξης.

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 11ης Συνεδρίασης

       Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 13:30 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3684/ 19-07-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Ιουνίου 2019 , και ώρα 13:30 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 , και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3684/ 19-07-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 12ης έκτακτης συνεδρίασης

       Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3685/19-07-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3685/19-07-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 11ης έκτακτης συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Δευτέρα 22 Ιουλίου  και ώρα 13:30 έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3684/19-07-2019  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 , και ώρα 13:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3684/19-07-2019  ημερήσιας διάταξης. 

Πρόσκληση 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

2οΘΕΜΑ: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3οΘΕΜΑ: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4οΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων δημοσίων συμβάσεων μέχρι 31-3-2019 (Ν.4412/2016, Ν.4605/2019).(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5οΘΕΜΑ:Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμό εξουσιοδοτούμενων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.(ΦΕΚ 2680/01.07.2019/Β’). (Εισηγητής: Δήμαρχος)

6οΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Εξοχής - Μέλισσας». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

7οΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου – Ολβίου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

8οΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Πίνακα Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας έτους 2019, μετά τον έλεγχο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβαννόπουλος)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.        

Πρόσκληση 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010) την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα , λόγω έκτακτων περιπτώσεων σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

                    

             

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10 Ιουλίου 2019 επικράτησαν στην περιοχή μας ισχυρά καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνοδεύονται από καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή των Μαγγάνων ,Δασοχωρίου, Ερασμίου και Ευλάλου. Οι ζημιές στις καλλιέργειες ήταν εκτεταμένες και με την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Θωμά Μίχογλου τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έσπευσαν στον τόπο των καταστροφών για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών . Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος όρισε έξι ανταποκριτές και παρακαλούνται οι πληγέντες να σπεύσουν στο Δημαρχείο για την καταγραφή των ζημιών τους . Παράλληλα παρακαλούνται και όσοι έχουν υποστεί ζημίες από αγριογούρουνα να τις δηλώσουν στους ανταποκριτές.          

                              

               ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

             ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα στις 11 Ιουλίου 2019 ο Δήμος Τοπείρου διά του Δημάρχου   Θωμά Μίχογλου παρέλαβε ένα καλαθοφόρο όχημα ύψους 20 μέτρων μέσω του Προγράμματος « Φιλόδημος ΙΙ» που ποτέ στην ιστορία του δεν διέθετε . Το καλαθοφόρο αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Βόρεια Ελλάδα και θα καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Τοπείρου. Από σήμερα θα λυθεί ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τους κατοίκους του Δήμου μας για πολλά χρόνια προκειμένου να εξασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο .Ο αγώνας είναι καθημερινός και δύσκολος και παρά το ελάχιστο προσωπικό ( ένας μόνιμος υπάλληλος – ηλεκτρολόγος) καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας προς τους δημότες συνεχίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.

            

            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

          ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 10ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/ 26-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/ 26-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 10ης έκτακτης συνεδρίασης

     Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00 έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/26-06-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 3271/26-06-2019 ημερήσιας διάταξης.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου