ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                          ΑΔΑ: ΩΓΠΘΩΗΨ-ΔΛΩ

Διεύθυνση      :Ευλαλο 67200                              Έυλαλο  23/ 04 / 2020

Τμήμα  : Τεχνικών Υπηρεσιών                                Αρ. Πρωτ.: 1714

Πληροφορίες: κος Σιαμίδης Ι.

Τηλέφωνο: 25410 68471-72                        

Fax 25410-68471

                                                                                        

                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                

         Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 66,120-122, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 26 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», σύμφωνα με την αρ. 2/2020 μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

     Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τη ΣΑΤΑ του Δήμου και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6691.003 του οικονομικού έτους 2020. Με την με αριθμ. 135/10-04-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω προμήθεια.

     Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topeiros.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Εύλαλο Ξάνθης, 67200, αρμόδιος υπάλληλος κος Σιαμίδης Ιωάννης (τηλ :2541068471-72, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την αποστολή των προσφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση texniki@topeiros.grμε καταληκτική ημερομηνία την ημέρα Τρίτη 05/05/2020 μέχρι τις 10.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης του διαγωνισμού ή του τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο της προμήθειας .

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

         

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC006614550 

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (4) ΜΗΝΩΝ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 21/1584/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΙΤΩΗΨ-Ο1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.(για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID -19).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού (4) τετράμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δύο (2) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

2

1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Τέσσερις (4) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 27-04-2020 έως Τετάρτη 29-04-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εκλογή των Υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15-4-1957 για το έτος 2020  (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                      

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 6η Απριλίου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης   επί του  παρακάτω  θεμάτος:

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση του Κορωνοιού COVID- 19 σύμφωνα με τις Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α/2020 και Π.Ν.Π. ΦΕΚ. 64/Α/2020

 Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέχρι τις 12:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στην γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 2541352614/ 2541352609 , 6987321322

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των  παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: 3η Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικ.έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/1463/20-03-2020 Απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση - διάθεση πίστωσης λόγω του κατεπείγοντος της έκτακτης απολύμανσης κτιρίων Δήμου Τοπείρου ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (CoV – 19).

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 2 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου».

 Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέχρι τις 12:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στην γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής 2541352614/ 2541352609 , 6987321322

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010).

2 Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του Ν.3584/07.

3.Tην παρ. 5 του άρθρου 58 του N.3966/2011.

4. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των    αρδευτικών υδάτων».

5.Tην υπ’ αριθ. 5/73/08-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΑΩΩΗΨ-99Τ)Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη Απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»

6.Tην υπ΄ αριθ. Πρωτ. 546/07-02-2020 (AΔΑ:ΨΕΓΛΟΡ1Υ-19Λ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης, αρδευτικής περιόδου 2020 από τον Δήμο Τοπείρου».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται    

παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 24/03/2020 έως 01/04/2020κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης, (τηλ.2541352613).

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 5/73/08-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΑΩΩΗΨ-99Τ) Απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε πέντε (5) άτομα, ήτοι:

 • Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Μαγγάνων
 • Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δεκάρχου
 • Μία (1) προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Γαλάνης

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 5/73/08-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΑΩΩΗΨ-99Τ)Απόφασή του την αρδευτική περίοδο και για τις τρείς (3) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τοπείρου, από 01/04/2020 έως 31/10/2020.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης,στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνοΤοπική Κοινότητα.

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο    αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

(θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών.

4) Αντίγραφο του Δελτίου Ποινικού Μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από του διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερώναπό την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. H Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

7. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 5/73/08-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΑΩΩΗΨ-99Τ)Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.    Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής   συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.    Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.    Η φύλαξις των   παρά τας όχθας των   αυλάκων   ή εις   μικράν   από   τούτων   απόσταση   κειμένων   αγροτικών κτημάτων, δι'   ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, στις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες όπου έχουν συσταθεί οι θέσεις υδρονομέων, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Τοπείρου - Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και    

Ανθρώπινου Δυναμικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Εύλαλο Ξάνθης      

Τηλέφωνο 2541352613 - FAX:2541352618.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ:Διαδημοτική / Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99Ν 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου, του Δήμου Μύκης και του ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την υπογραφή της καθώς και οποιαδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.(Εισηγητής: Σιαμίδης Ιωάννης)                               

3οΘΕΜΑ:   Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Τοπείρου , από το Υπουργείο Εσωτερικών " Έκτακτη κατανομή στους Δήμους της Χώρας , προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19" ( Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 18209/13-3-2020) (Εισήγηση: Ψεμματάς Δημήτριος , Αντιδήμαρχος Οικονομικών)                                                                                                                                                   4o ΘΕΜΑ :3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: κ. Κιοσσές Ιωάννης).

 5oΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος, Πρόεδρος )

6o ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση:ΓιοβαννόπουλοςΆγγελος,Πρόεδρος)                                                                                                                                                                                                                                                         7o ΘΕΜΑ :Παράταση της μίσθωσης των εκτάσεων της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ » , για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο λόγω αδυναμίας διενέργειας της δημοπρασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την διάδοση του κορονοϊού και σε συνδυασμό με την υπ΄αρ 16/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Τοπείρου με τίτλο « Ματαίωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα : « ΔΕΚΑΡΧΟΥ, Π.ΟΛΒΙΟΥ, ΚΥΡΝΟΥ, ΟΡΦΑΝΟΥ (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322

                                                                                            

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              

                                                                                         

                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήµου Τοπείρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 83 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχοςΑ'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 και το εδάφ. ε' της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχοςΑ’).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

3.Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν 4555/2018.

4.Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 86 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

5.Την αριθ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν.3463/2006, (Φ.Ε.Κ. 114 ΑΙ/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», «Γενικές Διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις».

7.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/ 99 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλεςδιατάξεις»περίμεταβίβασηςαρμοδιότηταςτωνδιοικητικώνοργάνων-Εξουσιοδότησητων διοικητικώνοργάνων.

8.To αριθ. ΔΟΑ/οικ.8638/26-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε. Διακυβέρνησης , «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγραφα».

9.Την αριθ. 88/59846/21-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., «ΛειτουργίαΚοινοτήτων».

10.Τηνεύρυθμηλειτουργίατωνυπηρεσιώνκαιτηςδιοικητικήςεξυπηρέτησηςτωνκατοίκωντων Κοινοτήτων του Δήμου Τοπείρου.

11.Την με αριθμό 22/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 26/05/2019.

12.To από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των Αιρετών του Δήμου Τοπείρου που προέκυψαν από τις εκλογές

ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ

Μεταβιβάζουμε στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και εκπροσώπου Κοινότητας του Δήµου Τοπείρου.

Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ευλάλου κ. Σιακήρ Ογλού Ριτβάν , του ΣιακήρΣτον Πρόεδρο ΚοινότηταςΑβάτου , Δομπράκη Αντώνιο , του Αναστασίου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ερασµίου, Μπουρντούνη Γεώργιο του Αθανασίου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Μαγγάνων Αγγελάκη Δημήτριο του Μάρκου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Εξοχής Κωστουλίδη Σάββα του Θεόφιλου. Στον Πρόεδρο Κοινότητας Ολβίου Βαχαρέλη Ευρυσθένη του Βαχάρη Στον Πρόεδρο Κοινότητας Τοξοτών,Νιναχίδη Χαράλαµπου του Αγαπίου. Στην Εκπρόσωπο της Κοινότητας Γαλάνης , Μαυροπούλου Ευγενία του Ιωάννη

Τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Κοινότητα και εκπροσώπου Κοινότητας ως εξής:


 1. Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας πλήν αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, άδειες προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων.
 2. Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις δηµοτικές κοινότητες.
 3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο τουήµου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό όπου προβλέπεται σύµφωνα µε το Ν.4250/2014.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε µία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στη Ιστοσελίδα τουήµουΤοπείρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 6/74/08-01-2020 (ΑΔΑ: 63Ν4ΩΗΨ-ΨΜΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα έξι (6) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης (καταμετρητές) ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

6

1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τρίτη 24-03-2020 έως Τρίτη 31-03-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα για την λειτουργία του Δήμου Τοπείρου. Τηλ. Επικοινωνίας 2541041220.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

Αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 24 και 27 Μαρτίου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου την Τρίτη 24 Μαρτίου και η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Τοξοτών την Παρασκευή 27 Μαρτίου προκειμένου ο πληθυσμός της περιοχής να είναι ασφαλής.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εφαρμόζεται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Σεβόμαστε και κατανοούμε τους παραγωγούς και εμπόρους αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και συγκεντρώσεις ατόμων, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ο Δήμος Τοπείρου τονίζει ότι το μέτρο «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» πρέπει να τηρείται με συνέπεια από όλους.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου