Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Συναίνεση για την μεταφορά του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» προϋπολογισμού 1.935.340,00 € από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨ στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορισμός και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ( π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων, κτλ) . (Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 20: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης )

ΘΕΜΑ 30:Αποδοχή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020.(Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου ατομικά ο καθένας να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.comείτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με faxστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Επαναλειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκινά η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τοπείρου. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων σύμφωνα με την  υπ΄αρ. 9440/25-06-2020 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου λόγω COVID-19 από το κεντρικό Δημαρχείο στο Εύλαλο Δήμου Τοπείρου στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ20:6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322.

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Τοπείρου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016, που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τοπείρου προτίθεται να προβεί σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Τοπείρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 580.996,72 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - ΟΠΣ:5027574.

                Hπαρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr.   

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Μίχογλου Θωμάς

Αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 23 και 26 Ιουνίου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου την Τρίτη 23 Ιουνίου και η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Τοξοτών την Παρασκευή 26 Ιουνίου προκειμένου ο πληθυσμός της περιοχής να είναι ασφαλής.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εφαρμόζεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Σεβόμαστε και κατανοούμε τους παραγωγούς και εμπόρους αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και συγκεντρώσεις ατόμων, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση που αφορά την υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Γρηγοριάδης Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2541041941

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ CPV 75252000-7

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 2. ΤΕΥΔ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2020

ΠΑΡ 3. Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡ 4.Υπόδειγμα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.
Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου  http://kentradiaviou.gr

Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση και τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης:
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος).

Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και μέτρα πρόληψης από τον κορωναϊό COVID-19

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στο Διοικητήριο Ξάνθης, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που βρίσκονται στον Νομό μας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, καθώς και της Διοίκησης του Νοσοκομείου Ξάνθης.
Στην συνάντηση αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωναϊό COVID-19 σε όλο τον Νομό Ξάνθης.
Στην περιοχή μας οι δράσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στην πλατεία πλησίον του Δημαρχείου στο Εύλαλο στις 18:00 και στον αύλειο χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου στον Κύρνο στις 19:30.
Επίσης, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020  θα πραγματοποιηθούν από 11:00 έως 19:00 στο Αγροτικό Ιατρείο Ευλάλου και στο Αγροτικό Ιατρείο Κύρνου προληπτικές δειγματοληψίες για τον COVID-19 στον γενικό πληθυσμό από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.
Η συνεργασία όλων μας με την αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 

Αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 16 και 19 Ιουνίου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ευλάλου την Τρίτη 16 Ιουνίου και η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Τοξοτών την Παρασκευή 19 Ιουνίου προκειμένου ο πληθυσμός της περιοχής να είναι ασφαλής.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εφαρμόζεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Σεβόμαστε και κατανοούμε τους παραγωγούς και εμπόρους αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και συγκεντρώσεις ατόμων, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Εύλαλο :10-06-2020  

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ        Αριθ.Πρωτ.2274

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                               

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. το Ν.3852/2010
 2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 3. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 4. Το Ν. 2971/01 (285 Α’) και ιδίως τα άρθρα 2 όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 24 του Ν. 4607/2019 (65 Α’) ,7, 13 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4607/2019 (65Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4688/2020 (101 Α’), άρθρο 16Α όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4607/2019, 31 καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019 (65 Α’).
  1. Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)
  2. Τις διατάξεις τις ΚΥΑ αριθ.56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος &Ενέργειας (ΦΕΚ 2198/β/5-6-2020)<<Τροποποίηση της υπ’αριθ..7458ΕΞ 2020/15-5-2020(1864 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού όρων ,προϋποθέσεων ,τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας ,μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
  3. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.4690/2020 «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020,η της εκάστοτε σχετικής ισχυουσας ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας».
 5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Οικονομικών –Ανάπτυξης Οικονομικών - Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19.
 6. Το Π.Δ. 142 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄181/23-11-2017)
  1. την υπ΄αριθ. 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή (Άρθρο 10 παρ.4.α. ΦΕΚ 53 τ.Α’/2020) και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Τοπείρου.
  2. το με αρ.πρωτ. 2049/27-5-2020   διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».
  3. το υπ’ αρ.   37367 ΑΠΑ 2020/29-5-2020   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο ΔήμοΤοπείρου Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2020».
 1. το με αρ.πρωτ. 2090/1-6-2020   διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου της αριθ. 35/2020 απόφασης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».
 2. το υπ’ αρ.   38788 ΑΠΑ 2020/2-6-2020   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο ΔήμοΤοπείρου Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2020».
 3. το με αριθ. πρωτ. 39543ΑΠΑ 2020/09-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης.

                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020),όπως τροποποιήθηκε,όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος & ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020),όπως τροποποιήθηκε και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου