ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ:  Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (δαπανών θέρμανσης) στα ΝΠΔΔ του Δήμου α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευσης Δήμου Τοπείρου» β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» και γ) «Μειονοτικά Σχολεία (Εισήγηση: κ. Δήμαρχος)

2ο ΘΕΜΑ: 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019. (Εισήγηση: κ.Πάλλα Έλλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Παρασκευή στις 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλαγή υπολόγου από ΧΕΠ 577/2019».

ΘΕΜΑ 2ο: « Επιστροφή πάγιας προκαταβολής έτους 2019 και απαλαγή υπολόγου ».

ΘΕΜΑ 3ο: «2η Τροποποίηση σύμβασης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια ειδών συσσιτίου».

ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Επισκευή – Συντήρηση οδοστρωμάτων Δ. Τοπείρου»

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου
το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου
σας εύχονται ολόψυχα

Καλά Χριστούγεννα!
Ευτυχισμένο το νέο έτος!

Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 18ης Συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 17:45 τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 6859/ 13-12-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 , και ώρα 14:00 οπότε και αναβλήθηκε και πάλι λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 , και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 6859 /13-12-2019 ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 18ης τακτικής συνεδρίασης

       Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 17:45 τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 6859/13-12-2019 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 , και ώρα 14:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 6859/13-12-2019 ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών- προϊόντων από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 έως Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541352606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Οικονομική Επιτροπή 35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «11η Αναμόρφωση προυπολογισμού Οικ.έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου έτους 2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «11η Αναμόρφωση προυπολογισμού Οικ.έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου Τοπείρου έτους 2020».

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                                      
 
6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

       1. Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης.

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και επισκευή - διαμόρφωση γηπέδου Αβάτου» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

2ο ΘΕΜΑ:Υποβολή Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨ για το έργο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες» (Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

3ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισήγηση: κ. Χατζηγιαννάκου Μαρία )

4οΘΕΜΑ:11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

5ο ΘΕΜΑ:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016 ). (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

6ο ΘΕΜΑ:Απόδοση επιχορήγησης Δ΄ κατανομής σχολείων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 σε Ν.Π.Δ.Δ Α΄ βάθμιας, Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: κ. Πάλλα Έλλη )

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην τοπική Κοινότητα εξοχής, στα αγρόκτηματα: Ν.Αμισσός, Πρασινάδα, Κοσσός, Βανιάνο (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

8ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος . (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

9ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΔήμου Τοπείρου και τροποποίηση του Κανονισμού. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα α) τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’/04-04-2018 και β) την «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-1999). (Εισήγηση: Δήμαρχος)

13ο ΘΕΜΑ:Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων « πραγμάτων» και αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για το έτος 2019 και 2020 . (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

14ο ΘΕΜΑ:Έγκριση ή μη μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του Δήμου Τοπείρου του υπ΄αρ. 10.2 όρου του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.Δ) , περί πρόσθετης ασφάλειας του δανείου σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16ο ΘΕΜΑ:Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Γιοβαννόπουλος Άγγελος , Πρόεδρος)

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου