ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 40/2229/05-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΓΜΩΗΨ-ΝΚ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.(για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID -19).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης έως τετράμηνης απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης και ειδικότερα πέντε (5) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

5

1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δίμηνης έως τετράμηνης απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τετάρτη 10-06-2020 έως Παρασκευή 12-06-2020 στην αρμόδια υπάλληλο Καλπάκη Θεοδούλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

Προληπτικές δειγματοληψίες για τον COVID-19 στους Δήμους του Ν. Ξάνθης

Έπειτα, από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε η διενέργεια προληπτικών δειγματοληψιών για τον COVID-19 στον γενικό πληθυσμό στους Δήμους του Ν. Ξάνθης, κατά το διάστημα 4-6 Ιουνίου 2020.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μοριακούς ελέγχους στους κατοίκους από υγειονομικά συνεργεία του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή μας το πρόγραμμα λήψης δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 από 9:00 έως 19:00, στον οικισμό Εύλαλο, στο Αγροτικό Ιατρείο απέναντι από το Δημαρχείο, όπου θα υπάρχει συνεργείο του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας οι δειγματοληψίες ενδέχεται να συνεχιστούν και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου συγχαίρει τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα «Βασίλισσες της Θράκης»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα «Βασίλισσες της Θράκης», που κέρδισε επάξια την άνοδο της στην Α΄ Κατηγορία του Γυναικείου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ενισχύοντας την προσπάθεια εκπροσώπησης του αθλητισμού της περιοχής μας.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες τις αθλήτριες και στον προπονητή τους κ. Απόστολο Κουτρουλό, στη Διοίκηση της ομάδας, καθώς και στους φιλάθλους που πίστεψαν και ακολούθησαν την ομάδα στην προσπάθεια της.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση Απόφασης του Δ.Σ. 22/2020 περί Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 20: Τροποποίηση Απόφασης του Δ.Σ. 40/2020 περί Διαδημοτικής / Διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τοπείρου, του Δήμου Μύκης και του ΣΔΑΝΞ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αβάτου και Ολβίου» (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 30:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 40:Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του αγροτεμαχίου 639 του αναδασμού Αβάτου 2006 με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, σε αγροτική οδό στην περιοχή αναδασμού Αβάτου που συμβάλει με την δημοτική οδό Αβάτου-Μαγγάνων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβάτου του Δήμου Τοπείρου , προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια κατασκευής περίφραξης. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 50:Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, αγροτεμαχίου στην περιοχή Μικροχωρίου με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, σε δημοτική οδό στην περιοχή Μικροχωρίου που συμβάλει με την δημοτική οδό Ευλάλου-Κεντητής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης δύο κατοικιών.(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 60:Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Δ΄ τρίμηνο 2019. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 70: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Α ΄ τρίμηνο 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 80:5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 90:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

ΘΕΜΑ 100:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία µε τίτλο: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισμών» (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος )

ΘΕΜΑ 110:Απόδοση Β’ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου και στις σχολικές εφορίες.(Εισήγηση: Δήμαρχος )

ΘΕΜΑ 120:Έγκριση σύναψηςσύμβασης χρησιδανείου παραχώρησης έκτασης ΧΥΤΑ Ξάνθης, κατά χρήση, από τον Δήμο Τοπείρου στον ΣΔΑΝΞ(Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 130:Έγκριση σύναψηςσύμβασης διαδημοτικής Συνεργασίας των άρθρων 99 και 100, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 225 του Ν. 3463/20096, μεταξύ ΣΔΑΝΞ - Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com είτε τηλεφωνικά είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352614/ 2541352613 , 6987321322.

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ

Ενόψει των εορτών της περιόδου του ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!
Η περίοδος του ΣΕΚΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας κάνουμε τις μέρες της κρίσης ευκαιρία, για να φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, κάνοντάς τον τόπο ευημερίας και προκοπής για όλους μας.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών - χειριστές

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 28 / 1741 / 28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΠ1ΩΗΨ-4Ψ5 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δύο (2) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσίων Ύδρευσης και Τεχνικής ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (JCB) 1 (ένας) Άδεια χειρισμού μηχανήματος έργου (JCB)(Ομάδα Β΄,1ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ (GRADER) 1 (ένας) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (GRADER)(Ομάδα Α’, 3ης ειδικότητας) & Δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας ή επαγγελματικό. Δύο (2) μήνες

                                     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Παρασκευή 15-05-2020 έως Τρίτη 19-05-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                    ΑΔΑ: 9ΞΕΟΩΗΨ-ΚΦ7

Διεύθυνση      :Ευλαλο 67200                              Έυλαλο  08/ 05 / 2020

Τμήμα  : Τεχνικών Υπηρεσιών                                Αρ. Πρωτ.: 1836

Πληροφορίες: κος Σιαμίδης Ι.

Τηλέφωνο: 25410 68471-72                        

Fax 25410-68471

                                                                                          

                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                

         Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 66,120-122, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 30/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», σύμφωνα με την αρ. 4/2020 μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας. CPV: 44113700-2

     Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.954,00 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τη ΣΑΤΑ του Δήμου και θα βαρύνει τους ΚΑ 30.6662.004 του οικονομικού έτους 2020. Με την με αριθμ. 141/29-04-2020 απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας εγκρίθηκε δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω προμήθεια.

     Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα με πλήρη και άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.topeiros.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αντιτίμου. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Εύλαλο Ξάνθης, 67200, αρμόδιος υπάλληλος κος Σιαμίδης Ιωάννης (τηλ :2541068471-72, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στις 10:00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία την ημέρα Πέμπτη 21/05/2020 μέχρι τις 10.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης του διαγωνισμού ή του τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο της προμήθειας.

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

         

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΤΕΥΔ

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC006677846

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s2

 

 

 

 

Eισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2019

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Eισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2019

Ενημερώνουμε όσους Έλληνες υπηκόους και υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε   μένουν μόνιμα με τις οικογένειές τους, στους οικισμούς της κοινότητας Γαλάνης, της κοινότητας Εξοχής, της κοινότητας Τοξοτών και της κοινότητας Μαγγάνων και έχουν για το φορολογικό έτος 2018 οικογενειακό εισόδημα έως 4700€, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση <<εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2019>>. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Τοπείρου, έως 15/05/2020.

Προσοχή! Αιτήσεις μόνο τηλεφωνικά 2541352701 – 02,03,04,05,06. ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΤΕ!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:     Θα αναζητηθούν από το ΚΕΠ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

1. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85 /148 / ΕΟΚ και 93 / 66 / ΕΟΚ.

2. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018.

3. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών (εφόσον υπάρχει)σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

5. Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ ή άλλο κατάλληλο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται έγκυρα ο ΙΒΑΝ.

Οι δικαιούχοι θα εξυπηρετούνται μόνο τηλεφωνικά.

Τηλ. ΚΕΠ Δήμου Τοπείρου: 2541352701,2541352703,2541352704,2541352705,2541352706

Email: d.topeirou@kep.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ   Τ Ο Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00,

ΤΗΛ. 25410-41677 - FAX: 25413-52650

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - http://www.topeiros.gr

Προς:

 

 

 

 

 

Τους κατοίκους των οικισμών Θαλασσιάς-Κρεμαστής-Αγ.Αθανασίου-Κεντητής-Ολβίου –Π.Ολβίου-Ευλάλου-Αβάτου-Ηλιόπετρας-Κύρνου-Ερασμίου-Μαγγάνων.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την 07–05–2020, ημέρα ΠEΜΠΤΗ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού (ποσίμου ύδατος) λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι των ανωτέρω οικισμών να προμηθευτούν νερό για 1 (μία) τουλάχιστον ημέρα. 

 Από το Τμήμα

Ύδρευσης - Αποχέτευσης

  

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών Ευλάλου από την Τρίτη 5-5-2020 και Τοξοτών από την Παρασκευή 8-5-2020 με την συμμετοχή ΜΟΝΟ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών προϊόντων γης και θαλάσσης, ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας αφού η δραστηριοποίηση πωλητών βιομηχανικών προϊόντων ακόμη βρίσκεται σε απαγόρευση.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

  Επιπλέον, ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Τοπείρου θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής:

 • Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
 • Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
 • Η μη συμμόρφωση των πωλητών με όλες τις σχετικές διατάξεις επισύρει την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Επίσης, θα πρέπει να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου