ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Εύλαλο, 28-3-2018

Αριθ. Πρωτ.: -2094 -
Προς:
1. Δήμαρχο
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
1) Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.(Παράρτημα Ξάνθης)
2) Μ.Μ.Ε. Ν. Ξάνθης
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου

Θέμα: Πρόσκληση 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων Δήμου Τοπείρου, λόγω άγονων διαγωνισμών . (Εισηγητής: κ.Ιωάννης Σιαμίδης)

Η συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της έγκρισης παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων Δήμου Τοπείρου έως 30/3/2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών από την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 έως Παρασκευή 30/03/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

Δ. Τοπείρου: 2541350606

 Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 2μηνης διάρκειας.

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Καλπάκη Θεοδούλη

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00

ΤΗΛ: 2541352606 - FAX: 2541352650

E-mail: theodouli@topeiros.gr

Web    :http://www.topeiros.gr

Εύλαλο, 26/03/2018

               Αριθ. Πρωτ. 2036

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 2μηνης διάρκειας.

Ο Δήμος Τοπείρου ύστερα από την υπ΄ αριθ.13/848/07-02-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ πρωτ.1667/15-02-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

6

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

-Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται     για   τους μόνιμους υπαλλήλους του     πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

-να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, στην αρμόδια υπάλληλο Καλπάκη Θεοδούλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Τρίτη 27-03-2018 έως Τρίτη 03-04-2018

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

           

                                                                                                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                  ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Από την ίδρυση της ΕΠΣ Ξάνθης έως και σήμερα, ο τελικός του κυπέλλου χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Κι αυτό γιατί πέρα από την επισημότητα που δίδεται από τη διοργανώτρια αρχή, καλούνται
Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αγωνιστούν με σθένος και αποφασιστικότητα μεν, αλλά στο πλαίσιο του «ευ αγωνίζεσθε»
Οι φίλαθλοι να έχουν κόσμια συμπεριφορά και η διαιτησία να σταθεί στο ύφος αυτού του μεγάλου αγώνα και να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται.
Στο σημερινό επετειακό 40ό τελικό, βρίσκονται δύο Σύλλογοι που κρατούν ψηλά τη σημαία του ξανθιώτικου ποδοσφαίρου αγωνιζόμενοι στην Γ Εθνική. Δύο ισχυρές ομάδες που έχουν την δική τους ιστορία και στο θεσμό του κυπέλλου κι όλα συνηγορούν ότι θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο.
Εμείς, ως Δήμος Τοπείρου, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στις ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα σ' αυτές που είναι στα διοικητικά μας όρια, πόσω δε περισσότερο σ' εκείνες που διεκδικούν τη διάκριση, όπως συμβαίνει σήμερα με τον ΄Αρη Αβάτου. Μία διάκριση που αν έρθει, θα είναι η 3η διαδοχική για τον Δήμο μας και 4η συνολικά, αλλά και η δεύτερη για την ομάδα του Άρη μετά την περσινή πρώτη κατάκτηση.
Πάνω απ' όλα όμως ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι,
άξιο της αίγλης του τελικού, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του οποίου,
ο Δήμος Τοπείρου θέλησε να είναι ακόμη πιο κοντά στην προσπάθεια των φιναλίστ και κύρια στον Άρη Αβάτου, προχωρώντας στην έκδοση του PRE GAME SHOW,ώστε να σας θυμίζει τον 406 επετειακό τελικό της ΕΠΣ Ξάνθης και κύρια τους πρωταγωνιστές του, που δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμoς Τοπείρου δια του Δημάρχου κ. Θωμά Μίχογλου συγχαίρουν θερμά την ομάδα της Κεσσάνης Ερασμίου του Δήμου Τοπείρου για την επάξια κατάκτηση της πρώτης θέσης η οποία οδηγεί στην Α΄ Κατηγορία. Δεδομένης της φιλικής σχέσης που έχει αναπτύξει ο Δήμος μας με όλα τα σωματεία του Δήμου Τοπείρου εκφράζουμε την χαρά και τον ενθουσιασμό για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας που την έφερε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας και απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές , τον προπονητή κ. Μαραντά Χρήστο , τον Πρόεδρο κ. Χατζή Γεώργιο και την διοίκηση της ομάδας και φυσικά τον απλό φίλαθλο κόσμο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμoς Τοπείρου δια του Δημάρχου κ. Θωμά Μίχογλου συγχαίρουν θερμά την ομάδα του Άρη Αβάτου του Δήμου Τοπείρου για την άξια παραμονή τους στην Γ' Εθνική κατηγορία. Πρόκειται για ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία της ομάδας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή κ. Κετσιεμενίδη Κυριάκο και στους συνεργάτες του και φυσικά τον Πρόεδρο κ. Κοτόπουλο Ηλία και την Διοίκηση της ομάδας για την επιτυχή προσπάθεια τους να διατηρήσουν την ομάδα στην Γ΄ Εθνική κατηγορία αλλά και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας που στήριξαν αυτήν την μεγάλη προσπάθεια . Ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον αρχής γενομένης με την κατάκτηση του Κυπέλου Ξάνθης.

                                                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑP

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑP

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο, η τελετή παράδοσης ενός σύγχρονου εκχιονιστικού οχήματος στον Δήμο από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG), στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος Δωρεάς Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που ο ΤAP υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα.
Το όχημα–πολυμηχάνημα που παρέλαβε ο Δήμος Τοπείρου διαθέτει κίνηση σε όλους τους τροχούς, κι εκτός από τον εκχιονιστικό μηχανισμό και τις αλατιέρες, συνδυάζει τις ιδιότητες χλοοκοπτικού, κοπτικού και μηχανήματος κλαδέματος. Επομένως, θα μπορεί να γίνεται χρήση του για τις διαρκείς και αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας ολόκληρο το χρόνο.
Κατά την τελετή παράδοσης εκ μέρους του Δήμου παρέστη ο Δήμαρχος Θωμάς Μίχογλου και οι 3 Αντιδήμαρχοι Θεόδωρος Τζελεπάκης, Αθανάσιος Λουκμακιάς και Μουμίν Ογλού Χαλήτ, ενώ τον ΤΑΡ εκπροσώπησε ο Σπύρος Νάκος, Υπεύθυνος Τοπικών Κοινωνιών για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
O Δήμαρχος Τοπείρου δήλωσε κατά την παραλαβή:
«Η σημερινή παραλαβή ενός πολυμηχανήματος που συνδυάζει μία σειρά από πολλές λειτουργίες όπως εκχιονιστικού, αλατιέρας, χλοοκοπτικού, κοπτικού και κλαδέματος είναι μία σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας. Το μηχάνημα αποτελεί μια εθελούσια δωρεά και δείγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΤΑP. Το μηχάνημα αυτό που θα προστεθεί στο στόλο μηχανημάτων του Δήμου μας, του προσφέρει αυτάρκεια για μία σειρά από ανάγκες με πρώτη αυτή του εκχιονισμού. Ευχαριστώ τα στελέχη του αγωγού TAP και ιδιαιτέρως τον κ. Νάκο με τον οποίο είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεργασία τα τελευταία χρόνια και εύχομαι το έργο, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας, να σηματοδοτήσει και την προοπτική χρήσης του φυσικού αερίου και για οικιακή χρήση για τους δημότες μας σε κάποια στιγμή όχι στο πολύ μακρινό μέλλον».
Από την πλευρά του, ο Σπύρος Νάκος σε σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τις δημοτικές αρχές για την άρτια συνεργασία τους, ενώ δήλωσε ευτυχής που με αυτήν την παράδοση ολοκληρώνεται η δωρεά και των 15 συνολικά εκχιονιστικών που ο ΤΑΡ δώρισε στις τοπικές κοινότητες της Βόρειας Ελλάδας. Γεγονός που δείχνει την ταχεία υλοποίηση του προγράμματος Δωρεάς Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας, το οποίο εξυπηρετεί ουσιαστικές ανάγκες των κατοίκων.

                                                                                                 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής )

Εύλαλο, 15-03-2018

Αριθ. Πρωτ.: -1813 -
Προς:
1. Δήμαρχο
2. Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου,

Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής
Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
Νομικό Σύμβουλο Δήμου

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 1800 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1687/ 09-03-2018 πρόσκληση , αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 , και ώρα 1400 , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 1687/ 09-03-2018 ημερήσιας διάταξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
 
Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.(Παράρτημα Ξάνθης)
Μ.Μ.Ε. Ν. Ξάνθης
Νομικό Σύμβουλο Δήμου
       Θέμα: Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 
       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1ο ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
 
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018»
 
(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
 
3ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή Χρηματοδότησης του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » για την προμήθεια καλαθοφόρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)
 
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
 
5ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Δημότη για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
 
                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
                                                                                      
 
                                                                                                ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Υποκατηγορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου

AAAA

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου