ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Τοξοτών Ξάνθης, διοργανώνουν ποιητική βραδιά, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00  στο Πνευματικό Κέντρο Τοξοτών. 

Ο Κώστας Ταβουλτσίδης με τη σύμπραξη του Βαγγέλη Κοντόπουλου στο κόντρα μπάσο, παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο '' Μικρά Διονύσια ''.

΄Ενα βιβλίο που συνοδεύεται από CD  στο οποίο ο ποιητής απαγγέλει και τραγουδάει ποιήματά του συνοδεία του κόντρα μπάσο του Βαγγέλη Κοντόπουλου.

  Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μπάμπης Κούκος και ο ΄Αγγελος Μουρβάτης μελοποίησαν από ένα ποίημα. 

  Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ποιητής-Φιλόλογος και Συγγραφέας κ. Θανάσης Μουσόπουλος και ο Εκδότης κ. Μιχάλης Σπανίδης.

   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

    ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Θέμα: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

    

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

2ο ΘΕΜΑ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

3ο ΘΕΜΑ: Ακύρωση Χρηματικών ενταλμάτων οικ. έτους 2018 που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ξάνθης και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31/12/2018. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

4ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου για το έτος 2019.(Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

6ο ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Τοπείρου σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018)Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

7ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών- υπηρεσιών οικ. έτους 2019 (άρθρο 21 παρ. 3 του Ν.4412/2016). (Εισηγητής: Δήμαρχος )

8ο ΘΕΜΑ: Απόδοση συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων στα Ν.Π. Α΄βάθμιας ,Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές εφορίες Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Δήμαρχος )

9ο ΘΕΜΑ:Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Άγγελος Γιοβανόπουλος)

10ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων. (Εισηγητής: Δήμαρχος )

11ο ΘΕΜΑ:Ορισμός μελώντης επιτροπής εκτίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 191 του Δ.Κ.Κ. για την αγορά ιδιωτικής έκτασης στον οικισμό Τοξοτών για διαπλάτυνση δημοτικής οδού, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.132/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

12ο ΘΕΜΑ:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Διακοπή μαθημάτων 10-1-2019 λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 16

Θέμα: «Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών»

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοιίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/07/06/2010)
2.Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Αποφασίζει


Την διακοπή μαθημάτων την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στο σύνολο των παιδικών σταθμών και των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τοπείρου.

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη καιώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1οΘΕΜΑ:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον άξονα προτεραιότητας 2, στην δράση «Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» για το έργο «Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού για τον Δήμο Τοπείρου». (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια : Πάλλα Έλλη)

4οΘΕΜΑ: Αποδοχή Δ΄ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και απόδοση ποσού στα Ν.Π. Α΄βάθμιας ,Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου (Εισηγήτρια : Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων  συμβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισηγήτρια : Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » «ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : Γιοβαννόπουλος Άγγελος)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » «ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : Γιοβαννόπουλος Άγγελος)

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός Περιβάλλον (ΠΠΑΠ) Δήμου Τοπείρου». (Εισηγητής : Σπυριδόπουλος Χαράλαμπος)

9ο ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα α) τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’/04-04-2018 και β) την «Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-1999). (Εισηγητής: Δήμαρχος.)

Διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί διανομή αγαθών από την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΗΜΕΙΑ - ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Εύλαλο, από Τετάρτη 5/12/2018 έως και Παρασκευή 7/12/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Δ. Τοπείρου: 2541352606

Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

Πρόσκληση 18ης Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης 2018 Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη καιώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τo εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Τοπείρου οικονομικού έτους 2019 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019. (Εισήγηση: κ. Έλλη Πάλλα )

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης 2018 Δημοτικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης).

3ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη», στον άξονα προτεραιότητας 2, στην δράση «Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» και ανάληψης δέσμευσης για κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών από πόρους του Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής: Ιωάννης Σιαμίδης)

4οΘΕΜΑ Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων δημοσίων συμβάσεων. (Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)
6οΘΕΜΑ: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.(Εισηγήτρια  Πάλλα Έλλη)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2019 Δήμου Τοπείρου.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2019 Δήμου Τοπείρου. (Εισηγητής : κ .Δήμαρχος)
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
10ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2019 με σύμβαση ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση α) παραμονής του Δήμου Τοπείρου στον ΣΔΑΝΞ (κατ΄ άρθρο 245 παρ. 2 α΄ του Ν. 4555/2018) και της προσαρμογή του σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΦΟΔΣΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και β) καθορισμού της νομικής μορφής, της χρονικής διάρκειας, της έδρας και των εκπροσώπων του Δήμου στο όργανο διοίκησης του «ΦΟΔΣΑ». Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρ. 225 παρ 3α Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
12οΘΕΜΑ Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του αρ. 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την εκτέλεση έργων. (Εισηγητής: Δήμαρχος )
13οΘΕΜΑ Μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. (Εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
14οΘΕΜΑΟικονομική ενίσχυση Δημότη για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
15οΘΕΜΑ Παραχώρηση της χρήσης της παλιάς Κοινότητας Αβάτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου με την επωνυμία « Άβαντες» Δήμου Τοπείρου για στέγαση των δραστηριοτήτων του . (Εισηγητής: Δήμαρχος)

16οΘΕΜΑ Ορισμός δημοτικού συμβούλου του Δήμου Τοπείρου ως αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αβδήρων. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Πρόσκληση 16ης Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη καιώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής: Ιωάννης Κιοσσές)

Διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Τοπείρου

 

Διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στον Δήμο Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί διανομή αγαθών από την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΗΜΕΙΑ - ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Εύλαλο, από Τετάρτη 7/11/2018 έως και Παρασκευή 9/11/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Δ. Τοπείρου: 2541352606

Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΞΟΤΕΣ

                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία διεξάχθηκε η 13η Πανελλήνια φθινοπωρινή γιορτή μανιταρόφιλων στις 27 και 28 Οκτωβρίου στον οικισμό Τοξοτών Δήμου Τοπείρου με την υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου .Μια γευστική αλλά και γνωστική εμπειρία για όσους αναζητούν ταξίδι στις γεύσεις, τις γνώσεις, τις αναζητήσεις. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από γευστικά εδέσματα μανιταριών αλλά και υπό τους ήχους της ποντιακής μουσικής. Στην γιορτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου, ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελένη Πολυχρονιάδου, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π » Δ.Τοπείρου Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Τοξοτών Χαράλαμπος Νιναχίδης καθώς και δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Τοπείρου.

 

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου ν. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
- Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου