ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την δημιουργία εμπορικού καταστήματος γεωργικών εργαλείων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 192 του κώδικα Δήμων (ν.3463/2006)
2.Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/81 τ.Α’)
3.Την υπ.αριθ. 06/2022(ΑΔΑ:Ψ1Ψ4ΩΗ-17Τ) απόφαση ΕΠΖ Δήμου Τοπείρου
4. Το υπ.αριθ.3 πρακτικό ,θέμα 1ο του τοπικού Συμβουλίου της Κοινοτητας Ευλάλου
5. Την υπ.αριθ.36/2022(ΑΔΑ:6ΝΖΚΩΗΨ-ΘΔΚ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
6.Την υπ.αρ.59/1933 Έκθεση συντάξεως Κτηματολογίου Κοινότητας Ευλάλου
7. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Δεκάρχου με τους παρακάτω όρους
Άρθρο 1
Περιγραφή της εκμισθωμένης έκτασης
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση της Κοινότητας Ευλάλου Αγροκτήματος Δεκάρχου Δήμου Τοπείρου είναι η εξής:
1. Αγρόκτημα Δεκάρχου εμβαδόν 5.547,23, τ.μ. τμήμα του ΚΑΕΚ 370103111001
Συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο,δυτικά με αγροτικό δρόμο,ανατολικά με δημοτική έκταση και νότια με κανάλι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 26/07/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 26/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Δημοτικό Ιατρείο Ευλάλου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου,στο αγρόκτημα Ορφανού για δημιουργία μονάδας διαλογής, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθ. 03/2022 απόφαση της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου
2. Την υπ.αριθ. 04/2022(ΑΔΑ:697ΕΩΗΨ-Ω7Ι) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου
3.Την υπ.αριθ.28/2022(ΑΔΑ:ΨΒΤΛΩΗΨ-ΠΓΩ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
4. Το άρθρο 192 του 3463/2006 του ΔΚΚ
5. Την υπ.αριθ.78/2022 (ΑΔΑ:9ΣΛ1ΩΗΨ-7ΑΒ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τοπείρου περί καθορισμού των όρων.
6. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81(ΦΕΚ Α’ 77/81).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 104/3429/13-07-22 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΚΩΗΨ-4ΩΒ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού
ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα οκτώ (8)
ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών
προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ως εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΙΔΟΧ) ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας και
πολιτικής προστασίας
Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Την υπ’ αριθμ. 105/3430/13-07-22 (ΑΔΑ: 9ΡΝΑΩΗΨ-ΩΘ0) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας
και πολιτικής προστασίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού
ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα τεσσάρων (4)
ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών
πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας προς κάλυψη των ανα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Ευχές για την Θρησκευτική Εορτή των Μουσουλμάνων Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Ενόψει των εορτών της περιόδου του ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, στους επισκέπτες, στους εργαζόμενους και τους περαστικούς του Δήμου Τοπείρου, Χρόνια Πολλά…!!!

Η περίοδος του ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ ελπίζω να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Με την ειρηνική και δημιουργική μας συνύπαρξη, ας φτάσουμε τον Δήμο μας ψηλά, κάνοντάς τον τόπο μας, τόπο ευημερίας και προκοπής για όλους μας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ…!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 13/7/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Κοινοτικό Κατάστημα Τοξοτών.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TESTS ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6/7/2022 και ώρα 09:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στην Αίθουσα του Ιατρείου Αγίου Αθανασίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 5/7/2022 ΚΑΙ 7/7/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 05/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο ΚΑΠΗ Θαλασιάς και την Πέμπτη 07/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την θερινή περίοδο

Ο Δήμος Τοπείρου, προκειμένου να αποτρέψει την έκθεση αστέγων και ατόμων που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου και με αφορμή την έναρξη πιθανής εμφάνισης υψηλών θερμοκρασιών, ενημερώνει πως οι κλιματιζόμενοι χώροι που μπορούν να διατεθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μη μετάδοση της πανδημίας SARS-COV-2 είναι οι εξής :

-         Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου Δήμου Τοπείρου

-         Κοινοτικό Κατάστημα Ολβίου Δήμου Τοπείρου

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου