Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α.)"

Έδρα: Εξοχή, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2541094344 - Fax: 2541094367

Email: kpfa @ topeiros.gr


 Δι@ύγεια: Όλες οι αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.)» έχει συσταθεί με την υπ. αριθμ. 20/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 671/Β/2011) με την οποία έγινε και η συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Α)ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(1229/9-10-2000/τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 273/10-11-2004 τεύχος ΝΠΔΔ), Β) ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 1439/27-11-2000/τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 679/31-5-2006/τεύχος Β’).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΠΦΑ" 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπος του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περί δα του Ν3463/2006):
- Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.
Η δημιουργία και λειτουργία:
- κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
- δημοτικού ιατρείου,
- προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβάτη συμπεριφορά,

- Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
- Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
-  Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

- παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,

- βρεφοκομείων,

- ορφανοτροφείων,

- κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,

- ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,

- γηροκομείων

- Βοήθεια στο Σπίτι

-Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας

- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας

- Κέντρων για ΑΜΕΑ

- ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,

- αναψυχής ατόμων με αναπηρία

- Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η διαπαιδαγώγηση για ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και η φιλοξενία & φροντίδα αυτών:

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:
- Ένα Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρο
- Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου
- Ένα μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου
- Ένα μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΠΟΡΟΙ: Του Νομικού Προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

5. Το ΝΠΔΔ αναλαμβάνει, ως διάδοχος φορέας το κοινωνικό πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".
Το νέο ΝΠΔΔ είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, αναθέσεων κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών.

 

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

 

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

 

8. ΕΔΡΑ: Ορίζεται ο οικισμός Εξοχής του Δ.Δ. Εξοχής του Δήμου Τοπείρου.