Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης

ΕΔΡΑ και των δύο Νομικών Προσώπων: Εράσμιο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη

Τηλ: 25410 61202

Email: sxolikes @ topeiros.gr


 Δι@ύγεια: Όλες οι αποφάσεις των Σχολικών επιτροπών


 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. προήλθε από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΟΛΒΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ

Σκοπός της σχολικής επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης είναι:

η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις ΔΕΥΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) μέλη ως εξής:

1) Εννέα (9) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

2) Δύο (2) διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3) Έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4) Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο− λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ

β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.

δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 


 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Το νέο Ν.Π.Δ.Δ.προήλθε από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΒΑΤΟΥ
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ
4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΚΑΡΧΟΥ
5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ
6. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΟΛΒΙΟΥ
7. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ
8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
9. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΒΑΤΟΥ
10. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
11. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ
13. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΚΑΡΧΟΥ
14. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΛΑΛΟΥ
15. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ
16. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΥΡΝΟΥ
17. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΝΤΗΤΗΣ
18. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
19. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Μ. ΟΡΦΑΝΟΥ
20. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
21. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ
22. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ΕΝΤΕΚΑ (11) μέλη, ως εξής:
1) Οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
2) Δύο Διευθυντές, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
3) Ένα εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.

δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.