Χρήσιμα Αρχεία - Έγγραφα - Αιτήσεις


Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας αιτήσεις και έγγραφα για τις συναλλαγές σας με το Δήμο:

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Νόμου 1599/1986
Σε μορφή PDF - Σε μορφή DOC

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Νόμου 1599/1986

Σε μορφή PDF - Σε μορφή DOC