Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Περιβάλλον (Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Τοπείρου

Έδρα: Τοξότες, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410 93293 - Fax: 25410 93222

Email: ppap @ topeiros.gr


Δι@υγεια: Όλες οι αποφάσεις του Ν.Π.Δ.Δ


 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Περιβάλλον (Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Τοπείρου έχει συσταθεί με την υπ. αρ. 22/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου (ΦΕΚ 671/Β/2011) ως εξής:

1. ONOMA: «Πολιτισμός, Παιδεία , Αθλητισμός και Περιβάλλον (Π.Π.Α.Π.)»Δήμου Τοπείρου.
2. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπος του Νομικού Προσώπου είναι :
Α) Στον τομέα Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περί στ΄ του Ν3463/2006)
- η λειτουργία βιβλιοθήκης,
- η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
- η λειτουργία μουσείου,
- η λειτουργία πινακοθήκης,
- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
- η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων
της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
- Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Β) Στον τομέα παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περί στ΄ του Ν3463/2006)
- η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
- η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
- η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
- η λειτουργία ωδείου,
Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η
φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
Γ) Στον τομέα Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περί στ΄ του Ν3463/2006):
- η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
- η λειτουργία γυμναστηρίου,
- η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
- η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
- η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
Δ) Στον τομέα περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περί β του Ν3463/2006) :
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
- Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
- Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
- Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα

- Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
- η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
- Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5). μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία.
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποτελείται από:
- Ένα Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρο
- Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Ένα μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσειςπου συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
- Ένα μέλος τοπικού διαμερίσματος
4. ΠΟΡΟΙ: του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και
κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο νομικό πρόσωπο.
6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
7. ΈΔΡΑ: O οικισμός Τοξοτών του Δ.Δ. Τοξοτών Δήμου Τοπείρου.