Προεδρείο Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου - Μέλη Επιτροπών

Στις 02/01/2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., διεξήχθη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ:
Πρόεδρος (1η Ψηφοφορία): Πυροστιάνης Φώτης (14 ψήφοι)
Αντιπρόεδρος (3η Ψηφοφορία): Χουσείν Ογλού Σουνάη (10 ψήφοι)
Γραμματέας (1η Ψηφοφορία): Ιλιάζ Ασιμέ (14 ψήφοι)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Τακτικοί:
Δαλάτσης Κων/νος (23 ψήφοι)
Δελής Χρήστος (23 ψήφοι)
Ντίνας Γεώργιος (23 ψήφοι)
Χασάν Ογλού Ραμαδάν (23 ψήφοι)
Μίχογλου Θωμάς (10 ψήφοι)
Μωραϊτης Στυλιανός (10 ψήφοι)
Αναπληρωματικοί:
Κοτόπουλος Χρυσόστομος (18 ψήφοι)
Νιαζήφ Ογλού Νιαζήφ (16 ψήφοι)
Τζελεπάκης Θεόδωρος (18 ψήφοι)
Γιοβανόπουλος Άγγελος (10 ψήφοι)
Κουραμίδης Στέργιος (10 ψήφοι)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικοί:
Καζάκος Γεώργιος (23 ψήφοι)
Κοτόπουλος Χρυσόστομος (23 ψήφοι)
Νιαζή Ογλού Νιαζήφ (23 ψήφοι)
Τζελεπάκης Θεόδωρος (23 ψήφοι)
Πολυχρονιάδου Ελένη (10 ψήφοι)
Τσάκαλος Αναστάσιος (10 ψήφοι)
Αναπληρωματικοί:
Δαλάτσης Κωνσταντίνους (18 ψήφοι)
Δελής Χρήστος (18 ψήφοι)
Χασάν Ογλού Ραμαδάν (17 ψήφοι)
Κοντόλιας Γεώργιος (10 ψήφοι)
Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος (10 ψήφοι)
Και στις δύο επιτροπές Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Χατζηευαγγέλου
Στην Οικονομική Επιτροπή Αντιπρόεδρος ο κ. Μωραϊτης Στυλιανός
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η κα Πολυχρονιάδου Ελένη