Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Δημότες του Δήμου Τοπείρου, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.Εύλαλο, 11 / 02 / 2011
Αριθ. Πρωτ.: 1446ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 ο Δήμος Τοπείρου θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
- Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
- Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
- Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
- Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Oι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο όργανο Δημότες
καλούνται να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 16/02/2001
σχετική αίτηση στο Δήμο Τοπείρου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ