Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Γ΄ τρίμηνο 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόδοση  Δ΄  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ  Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στις Σχολικές Εφορίες και στους σχολικούς τροχονόμους γ΄ τρίμηνου 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τέλους ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και Τ.Α.Π οικονομικού έτους 2024 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2024 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2024 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης, Πρόεδρος).

 ΘΕΜΑ 10ο: Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Τοξοτών. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

 ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή αιτήματος παράτασης παραχώρησης χρήσης του χώρου «Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών του Ανατολικού Δασοκτήματος Νέστου της Τ.Κ. Ερασμίου μετά του περιβάλλοντος χώρου δασικής αναψυχής και λοιπών υφιστάμενων υποδομών» (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 Θέσεων)» (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης, Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση δημόσιας σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης, Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 14ο: Διορθώσεις-Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο. (Εισήγηση: Σταύρος Βουλγαράκης, Αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης)